8
بِلِدَدَ سُوشَكَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
«هَاكّ مُ سِفَمَ عَلِفِيَمَ.»
بِلِدَدَ سُوشَكَ نَشَ عَ مَسٍن،
«عِ يِ وْيّنيِ مْولِ قَلَمَ هَن تّمُي مُندُن؟
عِ شَ وْيّنيِ لُشِ نّ عَلْ قٌيٍ.
عَلَ نْمَ نْندِ مَقِندِدٍ وُلٍ رَ؟
عَلَ سّنبّ كَنيِ نْمَ تِنشِنيِ عِقُدٍ؟
شَ عِ شَ دِيٍ يُنُبِ نَن نَبَشِ عَ رَ،
عَ عٍ حَشَنكَتَشِ نَ نَن مَ.
شَ عِ تَن عَلَ قٍنمَ،
شَ عِ عَلَ سّنبّ كَنيِ مَكُلَمَ،
شَ يُنُبِ مُ نَ عِ مَ،
شَ عِ تِنشِن،
عَلَ عَ حّنفِ سَمَ نّ عِ شْن مَ،
عَ عِ رَ سَبَتِ عِ شَ تِنشِنيِ كُي.
عِ هَرِفٍ دْنشْي قَمَ دَنفِدٍ نَ سِنفٍ رَ.»
 
«قَهَامُي قٍن وٌن بَبَيٍ رَ،
عِ شَ شَشِلِ سْتْ نٍيٍ بٍنبَيٍ قَن نَ.
وٌن تَن مُ بُشِ دُنِحَ مَ،
شَشِلِ شْنكُيٍ مُ نَ وٌن بّ.
10 عٍ مُ قَهَامُي قِمَ شّ عِ مَ؟
عٍ عٍ شَشِلِ شَ مَسٍنيِيٍ تِمَ عِ بّ يِ كِ؛
11 وٌقِرِ بُلَمَ شَرٍ مَ؟
شُرٍ عِ بَارٍ قِندِ مَ عَ رَ يٍ مُ دّننَشّ؟
12 هَلِ عَ نَ عَ بِلِ مَ، عَ مُ شَبَشِ،
عَ لِسِمَ مَقُرٍن دَنفِ حٌوفٍ بِرِن نَ.
13 نَ نَن قَمَ رَبَدٍ مِشِيٍ رَ،
نَشٍيٍ نّيمُمَ عَلَ مَ.
تِنشِنتَرٍ شَشِلِ تِدٍ حْنمَ نَ كِ نّ.
14 عَ شَشِلِ تِدٍ بَرَ كَنَ،
عَلْ مِشِ نَشَن عَ كِلْنمَ سَيّلّ تّي رَ.
15 عَ نَ عَ كِلْن نَ رَ، عَ كَنَمَ نّ، عَ كَنيِ بِرَ.
16 عَ لُمَ عَلْ سَنسِ، يٍ نَشَن كُي رَقٍشِ،
عَ عَ سَلٌنيِ عِيَن سٌفٍ لِنلِنيِ يَ مَ لَاكْي شُن مَ،
17 عَ عَ سَنكٍيٍ سْتِ فّمّ مَلَنشِ لٌنفٌرِ رَ.
18 شَ عِ نَ سَنسِ تَلَ نَا،
عَ لِسِمَ نّ،
19 عَ مُ قَنمَ مّننِ سْنْن.
سَنسِ فبّتّ مَن قَ بُلَ عَ نُ نَ دّننَشّ.
20 عَلَ مُ تِنشِنتْي رَوْلّمَ،
عَ مُ تِنشِنتَرٍ سّنبّ سٌمَ.
21 عَ فبٍ مُ لُشِ عَ شَ عِ رَ سّيوَ،
عِ شَ مَتْشْي قَلّ رَ عِ قَمَ نَشَن تِدٍ.
22 عِ شْنمِشِيٍ قَمَ لُدٍ يَافِ كُي،
عٍ شْنيِيٍ قَ بِرَ.»