28
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ سٌلٌمَنَانِ ندٍ دّ عِدْشْي مَن
«لْننِ نَ مِندٍن؟»
«يِرٍ نَ نَ فبٍتِ بَمَ بْشِ مَ دّننَشّ،
شّيمَ رَشُنُدٍ قَن نَ نَ.
يِرٍ نَ نَ وُرٍ بَمَ بْشِ مَ دّننَشّ،
فّمّ رَشُنُشِ قَن وُرٍ فبٍيلِ رَ مِنِمَ.
مِشِ يِلِ فٍمَ بْشِ بُن دِ مِ كُي نَ سٍيٍ قٍنقٍ رَ.
عٍ يِلِ فٍمَ وُلَ عِ،
دّننَشّ مَكُيَ مِشِ سَبَتِدٍ رَ.
مّننِ مِشِ فٌرٌ مَ لُوتِ مَ بْشِ بُن مَ.
بَلٌي مِنِمَ بْشِ قَرِ،
كْنْ عَ بُنيِ تَن لُمَ عَلْ تّ نَن يِرِيِرِ مَ.
مّننِ عٍ فّمّ تٌقَنيِيٍ تٌمَ،
عٍ شّيمَ قُحِ رَ مِنِمَ.
شْنِ شَاحّ مُ مّننِ كِرَ كٌلٌن،
سّفّ مُ مّننِ تٌمَ.
سُبٍ مَفَاشُشِ مُ عٍ حّرّ مَ مّننِ،
يّتّ مُ دَنفِمَ نَا.
كْنْ عَدَ مَ تَن فّمّ شْرْشْي فٍمَ،
هَن عَ فٍيَ بُنيِ لِ.
10 عَ يِلِ فٍمَ فّمّ كُي،
عَلَكٌ عَ شَ نَاقُلِ تٌ.
11 عَ يٍ كِرَ بَلَنمَ،
عَ تّ شَنِنمَ نَا عَلَكٌ عَ شَ سٍ نْشُنشِ تٌ.»
 
12 «كْنْ لْننِ تَن تٌمَ مِندٍن؟
شَشِلِ قَنيِ لُدٍ نَ مِندٍن نَ؟
13 عَدَ مَ مُ لْننِ تِدٍ كٌلٌن.
لْننِ مُ تٌمَ دُنِحَ مِشِ بَلٌشِيٍ تَفِ.
14 عَ مُ تٌمَ دَبٌنيِ شُنفبٍ كُي،
عَ مُ تٌمَ بَا مَ.
15 عَ مُ سَرَ مَ شّيمَ رَ،
عَ مُ سْتْمَ فبٍتِ رَ.
16 عَ مُ سَمَ سِكٍيلِ مَ شّيمَ سّيتِ مَ،
شَ نَ مُ عَ رَ فّمّ تٌقَنيِيٍ سّيتِ مَ.
17 عَ مَنِيّ مُ نَ.
عَ مَنِيّ مُ قِندِ شّيمَ رَ،
عَ مُ قِندِ فّمّ تِنسٍشِ رَ،
عَ مُ قِندِ شّيمَ ثْوتِ تٌقَنيِ رَ.
18 لْننِ تِدٍ فبٌ دِيَمَن بّ،
عَ سْتْقٍ تِدٍ فبٌ فّمّ تٌقَنيِ بّ نَشَن تٌمَ بَا مَ.
19 لْننِ مَنِيّ مُ قِندِ فّمّ تٌقَنيِ رَ،
نَشَن كٍلِشِ يِرٍ مَكُيٍ.
عَ مُ مَنِيَمَ سِكٍيلِ رَ عَلْ شّيمَ.»
 
20 «نَ كُي، لْننِ كٍلِشِ مِندٍن؟
شَشِلِ قَنيِ لُدٍ نَ مِندٍن نَ؟
21 عَ نْشُنشِ نِمَسٍيٍ مَ نَشٍيٍ نَ بْشِ مَ،
عَ نْشُنشِ شْنِيٍ مَ نَشٍيٍ نَ كٌورٍ مَ.
22 عَلِفِيَمَ بَرَ عَ شَ قٍ ندٍ مّ،
كْنْ عَ مُ عَ كٌلٌن.
23 عَلَ نَن لْننِ كِرَ كٌلٌن،
عَ تَن نَن عَ لِنفِرَ تٌمَ،
24 بَرِ مَ عَ تَن نَن دُنِحَ نُن كٌورٍ عِفبّمَ هَن عٍ دَندٍ.
25 عَ تٌ فّ قٌيٍ نُن يٍ عِتَشُندٍ،
26 عَ تٌ فّ تُنّ، سٍيَمَكْنيِ، نُن فَلَنيِ يَمَرِدٍ،
27 عَوَ، عَ نَشَ لْننِ رَ مِنِ، عَ عَ مَتٌ عَ قَنيِ رَ.
28 نَ كُي عَ نَشَ عَ قَلَ عَدَ مَدِيٍ بّ،
عَلَ شَ يَرَفَاشُي قِندِشِ لْننِ نَن نَ،
قٍ حَاشِ بّحِنقٍ قِندِشِ شَشِلِ قَنيِ نَن نَ.»