27
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ سٌلٌمَنَانِ ندٍ دّ عِدْشْي
«قٌ ﭑ شَ نْندِ قَلَ»
عَيُبَ مَن نَشَ مَسٍنيِ تِ؛
«ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ عَلَ سّنبّ كَنيِ رَ،
نَشَن مُ نْندِ قِمَ ﭑ مَ،
نَشَن بَرَ ﭑ نَقٍ شْنّ رَ،
دَنمِ ﭑ حّنفِمَ،
دَنمِ ﭑ حّنفِ نَشَن قَتَنشِ عَلَ رَ نَ نَن ﭑ قَتٍ عِ،
تِنشِنتَرٍيَ مُ مِنِمَ ﭑ دّ عِ،
ﭑ مُ وُلٍ قَلَمَ.
هَن ﭑ قَشَ، ﭑ مُ نْندِ قِمَ وٌ مَ،
ﭑ مُ ﭑ يّتّ تْوحّفّمَ.
ﭑ تَن عَ كٌلٌن ﭑ تِنشِن،
سٍسٍ مَن مُ ﭑ بَمَ مّننِ.
ﭑ مُ ﭑ مَ قٍ حَاشِ يٌ كٌلٌن.»
 
«ﭑ يَشُي شَ سُشُ عَلْ مِشِ حَاشِ،
ﭑ فٍرٍقَ شَ سُشُ عَلْ تِنشِنتَرٍ.
عَلَ نَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ نَ مِشِ مْولِيٍ قَشَ،
شَشِلِ تِدٍ يٌ مُ لُمَ عٍ بّ،
عَلَ نٍيٍ مَشَندِ شُي تٌنفٌمَ عٍ تْورْ تّمُي؟
10 عَلَ رَقَن نَ مِشِ مْولِ مَ؟
عَ عَلَ مَشَندِ مَ تّمُي بِرِن؟»
 
11 «ﭑ شَ عَلَ سّنبّ مَسٍن وٌ بّ،
ﭑ مُ عَلَ سّنبّ كَنيِ وَشْنقٍ نْشُنمَ وٌ مَ.
12 وٌ بِرِن بَرَ يِ تٌ عَ قَنيِ رَ،
وٌ قَ وْيّنيِ قُقَقُ قَلَمَ مُنقٍ رَ؟»
 
13 «عَلَ نَشَن نَفِرِ مَ مِشِ حَاشِ مَ،
عَلَ سّنبّ كَنيِ نَشَن سٌمَ عَ يِ رَ كّ رَ،
نَ نَن يِ كِ؛
14 عَ شَ دِيٍ نَ وُيَ، عٍ قَشَمَ سَنتِدّفّمَ نَن نَ،
عَ شَ مَمَدِيٍ قَشَ كَامّ رَ.
15 عَ شَ مِشِ ندٍيٍ نَ لُ،
نٍيٍ قَ قَشَ عَ شَنبِ،
عٍ شَ كَاحّ فِنّيٍ مُ وَ مَ عٍ شَ قٍ رَ.
16 عَ شَ نَاقُلِ نَ فبٌ يّ عَلْ مّيّنيِ،
عَ شَ دُفِ نَ وُيَ عَلْ بّندّ فبٍفبٍ مَلَنشِ،
17 عَ تَن نَن نَ مَلَنشِ،
كْنْ تِنشِنتْي نَن نَ دُفِ رَفٌرٌ مَ عَ مَ،
سّنِيّنتْي نَن نَ نَاقُلِ سْتْمَ.
18 عَ شَ بَنشِ لُمَ عَلْ تُرُنتُرُنيِ،
عَلْ شْنِ كٍرِ شَ بَفٍ دِ.
19 عَ بَننَشِ نَن عَ سَمَ،
كْنْ عَ رَفَتَمَ عَ تْورْشِ نَن نَ.
عَ نَ عَ يَ رَبِ، سٍسٍ مُ نَ عَ يِ رَ سْنْن.
20 فَاشُي عَ سُشُمَ تّرّننَ رَ،
عَلْ بَنبَرَنيِ، عَلْ تُرُننَادّ كْي كُي.
21 قٌيٍ شُنفبٍ عَ شَنِنمَ،
عَ عَ تَلَ عَ سَبَتِدٍ.
22 تَنبّيٍ وٌلِمَ عَ مَ، عَ مُ بَمَ عَ رَ،
قٌ عَ شَ عَ فِ نّ.
23 مِشِيٍ حّلّشِنمَ نّ عَ شَ شُننَكَنّ رَ،
عٍ يٌ عَ مَ.»