26
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ سٌلٌمَنَانِ ندٍ
«ندٍ نْمَ عَلَ سّنبّ قَهَامُدٍ؟»
عَيُبَ نَشَ عَ يَابِ،
«عِ قَتَ سّنبّتَرٍ مَلِدٍ.
عِ قَتَ مِشِ رَلِمَنِيَدٍ.
عِ قَتَ لْننِتَرٍ رَ سِدٍ.
عِ شَشِلِ قَنيِ مَسٍنمَ،
كْنْ عِ نَ مَسٍنمَ ندٍ بّ؟
ندٍ نَ شَشِلِ قِشِ عِ مَ؟»
 
«مِشِ قَشَشِيٍ سّرّنمَ بَا نُن بْشِ بُن مَ.
عَلِفِيَمَ نَادّ رَبِشِ عَلَ يَ تٌدٍ رَ،
عَ نَا عِفبّشِ.
عَلَ نَن كٌورٍ دَاشِ، عَ عَ سِنفَن كُيٍ مَ،
عَ بْشِ سِنفَن عَ يّتّ مَ.
عَ تُنّ يٍ رَفَتَمَ نُشُييٍ كُي،
يٍ شَ بِنيّ مَن مُ نْ عٍ بْودٍ.
عَ عَ شَ كِبَنيِ يَ مَكٌتٌشِ نُشُييٍ نَن نَ.
10 عَ نَانِنيِ سَشِ نَءِيَلَنيِ نُن دِ مِ تَفِ.
11 كٌورٍ سّرّنمَ، عَ كَابَمَ عَلَ شَاحّ شُي مّقٍ رَ.
12 عَ سّنبّ بَا عِمَشَمَ،
عَ بَا يّشّيٍ مَفَاشُشِ عِبْو مَ عَ شَشِلِ قَنيِ رَ.
13 عَ كّرّ قٌيٍ كٌورٍ رَ سّنِيّنمَ،
عَ بّلّشّ بْشِمَسٍ فِشِ سْشْمَ.
14 شَ يٍيٍ قِندِشِ عَ شَ وَلِ شُرِيٍ نَن نَ،
وٌن مُ نْمَ نَشٍيٍ قَهَامُدٍ عَ قَنيِ رَ،
ندٍ نْمَ عَ سّنبّ مَفَاشُشِ تَن قَهَامُدٍ؟»