25
بِلِدَدَ سُوشَكَ شَ مَسٍنيِ سَشَن ندٍ
«مَنفّيَ نَ عَلَ نَن يِ»
بِلِدَدَ سُوشَكَ نَشَ عَ قَلَ،
«مَنفّيَ نَ عَلَ نَن يِ،
قٌ وٌن شَ فَاشُ عَ يَ رَ.
عَ تَن نَن بْحّسَ رَفِرِ مَ كٌورٍ مَ.
عَ شَ فَلِ كْنتِ نْمَ كٌلٌندٍ؟
ندٍ نَ عَ شَ سٌفٍ يَنبّ مُ نَشَن لِمَ؟
عَدَ مَ تِنشِنمَ دِ عَلَ يَ عِ؟
فِنّ بَرِ دِ سّنِيّنمَ دِ؟
شَ كِكٍ شَ يَنبّ يّتّ يَتِ مُ فبٌ عَلَ بّ،
شَ تُنبُييٍ مُ سّنِيّن عَ يَ عِ،
عَدَ مَدِ فٌ، نَشَن شُرُن عَلْ كُلِ،
نَشَن قِندِشِ كُلِ يْرّ دِ فبَنسَن نَ؟»