24
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ سٌلٌمَسَشَن ندٍ دّ عِدْشْي
«عَلَ كِيتِ سَمَ تّمُي مُندُن؟»
«مُنقٍ رَ عَلَ سّنبّ كَنيِ مُ لْشْي رَفَتَشِ كِيتِ سَقٍ مَ؟
مُنقٍ رَ عَ شَ مِشِيٍ مُ نَ لْشْي كٌلٌنشِ؟
مِشِيٍ نَانِنيِيٍ تْنشُمَ مَسِفَمَ،
عٍ شُرُ سٍيٍ مُحَمَ، عٍ عٍ رَفبّنفبّن يِرٍ فبّتّ.
كِرِدِيٍ شَ سٌقَلٍ مُحَمَ عٍ مَ،
كَاحّ فِنّ شَ نِنفٍ رَ سُشُمَ عَ يِ رَ سّيكّ رَ.
عٍ سٍتَرٍيٍ شَ كِرَ بَلَنمَ عٍ يَ رَ،
عٍ تْورْ مِشِيٍ كَرَشَنمَ عٍ شَ عٍ نْشُن.
تْورْ مِشِيٍ مِنِمَ سُبَشّ مَ بَلٌي قٍندٍ عٍ شَ دِيٍ بّ،
عٍ وَلِمَ عَلْ سٌقَلٍ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ،
عٍ مُ دٌنسٍ يٌ سْتْمَ.
عٍ شّ شَبَمَ تِنشِنتَرٍيٍ بّ،
عٍ عٍ شَ سَنسِ بٌفِيٍ بَمَ عٍ بّ.
عٍ كْي رَدَنفِمَ شِنبٍلِ رَ،
دُفِ يٌ مُ عٍ يِ رَ عٍ نَشَن قٍلٍنمَ عٍ مَ.
تُنّ عٍ بُندَ مَ نَشَن كٍلِمَ فٍيَيٍ كْن نَ،
بَفٍ تٌ مُ عٍ بّ، عٍ عٍ شِدٍ قٍنمَ فّمّيٍ لٌنفٌرِ رَ.
كِرِدِ نفَ شِحّيٍ بَمَ عٍ دّ عِ،
سّيكّ رَ سُشُمَ سٍتَرٍيٍ يِ رَ.
10 نٍيٍ مَفٍلِ نَن سِفَمَ.
عٍ كٌتٍ شَنِنمَ كَامّ رَ عٍ مَ.
11 عٍ سَنسِ شْرِيٍ وُرُ مَ، عٍ تُرٍ بَ عَ عِ،
عٍ وّنِ بٌفِ بٌرٌنمَ، عٍ وّنِ بَ عَ عِ.
عٍ نَ بِرِن نَبَمَ يٍ شْلِ رَ عٍ مَ.
12 مِشِيٍ عٍ مَوَ مَ تَا كُي.
مِشِ مَشْنْشِيٍ شِلِ تِمَ،
كْنْ عَلَ فبٍ قٍ يٌ مُ نَ نَ قٍيٍ.»
 
13 «مِشِ حَاشِيٍ، نٍيٍ مُ نَءِيَلَنيِ كٌلٌن،
عٍ مُ نَ كِرَيٍ كٌلٌن،
عٍ مُ عٍ حّرّ مَ نٍيٍ شْن مَ.
14 قَشّتِ كٍلِمَ سُبَشّ مَ،
عَ تْورْ مِشِ نُن سٍتَرٍ قَشَ،
عَ مُحّ تِ كْي رَ.
15 كُيٍ نَ عِقْورْ، يّنّلَ عَ قَلَمَ،
‹مِشِ يٌ مُ ﭑ تٌمَ،›
عَ قَ مِنِ دُفِ دُ سُشِ عَ يَتَفِ شُن نَ.
16 كْي رَ مُحّتِيٍ نَادّيٍ كَنَمَ،
يَنيِ رَ عٍ عٍ يّتّ مَبَلَن بَنشِيٍ كُي.
نَءِيَلَنيِ مُ رَقَن عٍ مَ هَلِ.
17 عٍ تَن، كْي قِندِشِ عٍ بّ عٍ شَ يَنيِ نَن نَ،
دِ مِ نَن عٍ مَلِمَ.»
 
18 «بَنبَرَنيِ قَمَ تِنشِنتَرٍ شَنِندٍ،
عَ دَنكَشِ نَن عَ رَ دُنِحَ مَ.
عَ مُ وّنِ بِلِيٍ تٌمَ سْنْن.
19 عَلِفِيَمَ يُنُبِتْي شَ قٍ دَنمَ نّ،
عَلْ سٌفٍ لِنلِنيِ بَلَبَلَنيِ يٍ شْرِ مَ كِ نَشّ.
20 فِنّ نَشَن شِحّ قِشِ يُنُبِتْي مَ،
نَ نّيمُمَ نّ عَ مَ،
كُلِيٍ تَن قَ عَ دٌن.
مِشِ يٌ مُ رَتُمَ عَ مَ سْنْن.
نَ كُي عَ شَ تِنشِنتَرٍيَ بَرَ تَلَ
عَلْ سَنسِ تَلَمَ كِ نَشّ.
21 عَ قٍ حَاشِ رَبَمَ فِنّ دِبَرِتَرٍ رَ،
عَ مُ كِنِكِنِمَ كَاحّ فِنّ مَ.
22 كْنْ عَلَ نَشَن قَتَ نَ تُورَيٍ سُشُدٍ سّنبّ رَ،
عٍ نِي رَحَاشُ عٍ مَ،
23 عَ نٍيٍ لُمَ عٍ شَ بْحّسَ كُي،
عَ قَ بِرَ مِشِ فبّتّيٍ تَن مَ قٍ قْشْ رَ.
24 مِشِ مِنِمَ وَشَتِ ندٍ نَن نَبَدٍ،
كْنْ نَ وَشَتِ نَ كَمَلِ،
عَ شَ قٍ شُبٍن عَ حْن.
عَدَ مَدِ لُشِ نّ عَلْ مَالٍ نَ مْ شّ شُن مَ،
مَالٍ شَبٍيٍ قَ عَ شَبَ.»
 
25 «ندٍ نْمَ ﭑ مَ مَسٍنيِ مَتَندِدٍ؟
ندٍ نْمَ عَ قَلَدٍ نْندِ مُ عَ رَ؟»