23
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ سٌلٌمَسَشَن ندٍ
«عَلَ نَ مِندٍن؟»
عَيُبَ نَشَ عَ يَابِ،
«تٌ قَن ﭑ مَ يَشَسٍرِ مَسَ شْرْشْ،
عَ شَ كٌتٍ فبٌ ﭑ شُن،
ﭑ سّنبّ بَرَ حْن.
شَ عَ سَ لِ ﭑ نُ نْمَ عَلَ تٌدٍ نُ،
شَ عَ سَ لِ ﭑ نُ نْمَ سِفَدٍ عَ شْنيِ نُ،
ﭑ نَن ﭑ شَشِلِ كُي عِقٍيٍ بِرِن قَلَمَ نّ عَ بّ نُ.
نَ كُي ﭑ نُ نْمَ نّ عَ شَ يَابِ كٌلٌندٍ،
عَلَكٌ ﭑ شَ قَهَامُي سْتْ نَ كُي.
عَ قَمَ عَ سّنبّ بِرِن نَمِنِدٍ ﭑ مَ كِيتِقٍ رَ؟
عَدٍ، عَ عَ يَيٍ نَن تِمَ ﭑ نَ تُن.
نَ تّمُي عَ ﭑ مَ تِنشِنيِ تٌمَ نّ،
عَ قَ نْندِ قِ ﭑ مَ.»
 
«كْنْ عَلَ مُ تٌمَ سٌفٍتٍدٍ،
عَ مُ تٌمَ سٌفٍفٌرٌدٍ.
ﭑ عَ قٍنمَ كْولَ مَ،
ﭑ عَ قٍنمَ يِرٍقَنيِ مَ،
كْنْ عَ مُ تٌمَ.
10 كْنْ عَ تَن ﭑ تٌمَ عَ قَنيِ رَ.
عَ نَ فّ ﭑ تٌدٍ، عَ نْندِ قِمَ ﭑ مَ.
11 ﭑ بِرَشِ نّ عَ قْشْ رَ،
ﭑ عَ شَ سّرِيّ بِرِن نَبَتُ.
12 ﭑ مُ عَ شَ يَامَرِيٍ بّحِنشِ.
عَ وَشْنقٍ قِندِشِ نّ ﭑ وَشْنقٍ رَ.»
 
13 «ندٍ نْمَ عَ شَ نَتّ تٌنفٌشِ مَسَرَدٍ؟
عَ وَ مَ نَشَن شْن، عَ نَ نَن نَبَمَ.
14 عَ نَشَن حَنِفٍشِ ﭑ مَ قٍ رَ،
عَ قَمَ نَ نَن نَفِرِدٍ ﭑ مَ.
عَ قَمَ قٍ فبّتّيٍ قَن سَدٍ نَ قَرِ.
15 نَ نَن عَ تٌمَ ﭑ فَاشُمَ عَ يَ رَ.
ﭑ نَ عَ شَ قٍ مَحْشُن، ﭑ مُ سُو سَمَ.
16 عَلَ بَرَ لِمَنِيَ بَ ﭑ يِ،
عَلَ سّنبّ كَنيِ بَرَ ﭑ مَفَاشُ،
17 كْنْ ﭑ مُ دُندُ مَ نَ دِ مِ شَ قٍ رَ،
نَ دِ مِ مُ نْمَ ﭑ نَ.»