22
عٍلِقَسِ تٍمَنكَ شَ مَسٍنيِ سَشَن ندٍ
«عَيُبَ شَ فبِلٍن عَلَ مَ»
عٍلِقَسِ تٍمَنكَ نَشَ عَ قَلَ،
«عَدَ مَ تِدٍ نَ عَلَ بّ؟
عَدٍ، عَدَ مَ لْننِشِ نْمَ عَ يّتّ فبَنسَن نَن مَلِدٍ.
عِ شَ تِنشِنيِ قِندِ مَ فٍينِ مُندُن نَ عَلَ سّنبّ كَنيِ بّ؟
عِ لُقٍ نْندِ كُي، نَ عَلَ مَلِمَ دِ؟
عَلَ نَ عِ حَشَنكَتَقٍ عِ شَ تِنشِنيِ نَن شَ قٍ رَ؟
عَ نَ كِيتِ حَاشِ سَقٍ عِ مَ نَ نَن مَ؟
عِ شَ قٍ حَاشِ مُ فبٌشِ شّ؟
عِ شَ يُنُبِيٍ مُ وُيَشِ شّ هَن عَ دَنفِ عَ عِ؟
عِ بَرَ سٍيٍ رَ سُشُ سّيكّ رَ عِ نفَشَكٍرٍنيِيٍ يِ رَ.
عِ بَرَ عٍ شَ سٌسٍيٍ يَتِ بَ عٍ مَ،
عِ عٍ مَفٍلِ تِ.
عِ مُ نُ مِشِ كِمَ يٍ رَ، يٍ شْلِ نُ نَشَن مَ،
عِ مُ نُ كَامّتْي كِمَ دٌنسٍ رَ.
عِ نُ بْشِ سٌمَ سّنبّمَ نَن يِ رَ،
نَا قِندِ يّتّ عِفبٌي سَبَتِدٍ رَ.
عِ نُ كَاحّ فِنّيٍ نُن كِرِدِيٍ كٍرِ نّ عٍ بّلّشّ عِفٍلِ رَ.
10 نَ نَن عَ تٌشِ عِ رَبِلِنشِ فَنتَنيِيٍ رَ،
قٍ مَفَاشُشِيٍ عِ سْتْشِ.
11 عِ مُ نَ دِ مِ حَاشِ تٌقٍ؟
عِ مُ نَ يٍ تٌقٍ عِ مَدُلَقٍ نَشَن شْورَ؟»
 
12 «عَلَ مُ نَ كٌورٍ مَ؟
تُنبُييٍ مَتٌ، عٍ عِتٍشِ كِ نَشّ.
13 عِ قَ عَ قَلَمَ مُنقٍ رَ،
‹عَلَ مُنسٍ كٌلٌن؟
عَلَ نَشَن نَ نُشُييٍ قَرِ مَ،
نَ نْمَ كِيتِ سَدٍ بٍ؟
14 نُشُييٍ نَ عَلَ نُن عَدَ مَيٍ نَن تَفِ.
عَلَ عَ حّرّ مَ كٌورٍ مَ،
كْنْ عَ مُ نْمَ عَدَ مَيٍ تٌدٍ.›
15 عِ وَ مَ لُقٍ نَ كِرَ قٌرِ نَن شْن مَ،
تِنشِنتَرٍيٍ نَ دّننَشّ كَبِ تّمُي شْننَكُيٍ؟
16 عٍ قَشَ نّ عٍ شَ سِمَيَ كْنتِ مُ كَمَلِ،
عَلْ يٍ بَنبَرَنشِ سٍ شَنِنمَ كِ نَشّ.
17 عٍ عَ قَلَ نّ عَلَ بّ،
‹فبِلٍن مُشُ قْشْ رَ.
عَلَ سّنبّ كَنيِ نْمَ مُنسٍ رَبَدٍ مُشُ بّ؟›
18 كْنْ عَلَ نَن هَرِفٍ فبٍفبٍ قِ عٍ مَ.
نَ نَن عَ تٌمَ ﭑ مُ ﭑ تُلِ مَتِمَ مِشِ حَاشِيٍ شَ مَرَ سِ رَ.
19 تِنشِنتْييٍ مِشِ حَاشِيٍ شَ هَلَكِ تٌمَ نّ،
عَ قِندِ عٍ بّ حّلّشِنيِ رَ.
مِشِ قَنيِيٍ يٌمَ نّ عٍ مَ، عٍ عَ قَلَ،
20 ‹مُشُ يَشُييٍ بَرَ سْنتْ،
تّ بَرَ عٍ شَ نَاقُلِ فَن.›
21 نَ كُي، عِ تَن شَ عِ شَ قٍ يَءِلَن عِ تَن نُن عَلَ تَفِ،
عَلَكٌ عِ شَ بْحّسَ سْتْ، عِ مَن شَ هّيرِ كٌلٌن.
22 عِ شَ تِن عَ شَ مَرَ سِ رَ،
عِ شَ عَ شَ مَسٍنيِ مَسْتْ عِ بْحّ كُي.
23 شَ عِ مَن فبِلٍنمَ عَلَ سّنبّ كَنيِ مَ،
عَ قَمَ عِ شُن نَكٍلِدٍ.
عِ شَ قٍ حَاشِ مَكُيَ عِ شْنيِ رَ،
24 عِ شَ شّيمَ وٌلِ شُرٍ مَ،
نَ شّيمَ نَشَن كٍلِشِ عٌقِرِ بْشِ مَ.
25 نَ تّمُي عَلَ سّنبّ كَنيِ نَن قِندِ مَ عِ هَرِفٍ رَ،
عَ قِندِ عِ شَ شّيمَ نُن فبٍتِ حْشْي رَ.
26 عَلَ سّنبّ كَنيِ نَن قَمَ رَقَندٍ عِ مَ
دَنفِقٍ قٍ بِرِن نَ.
عِ قَمَ عِ شَشِلِ تِدٍ عَ تَن نَن نَ.
27 عِ نَ عَ مَشَندِ، عَ عِ شَ دُبّ سُشُمَ نّ.
نَ تّمُي عِ شَ عِ فبٍ لَايِدِ رَكَمَلِ عَ مَبِرِ.
28 عَ عِ شَ نَتّيٍ سْونّيَمَ نّ،
عَ تّ يَنبَمَ عِ بّ عِ شَ كِرَيٍ بِرِن شْن مَ.
29 عَلَ عَ نِيَمَ نّ عِ شَ مِشِ مَفٌرٌشِ رَكٍلِ،
بَرِ مَ عَ لُمَ نَ مِشِ مْولِ مَلِ رَ.
30 عَ نْمَ يُنُبِتْي يَتِ رَكِسِدٍ،
عِ شَ سّنِيّنيِ سَابُي رَ.»