30
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ دْنشْي دّ عِدْشْي
«عَيُبَ شَ سّيوّ بَرَ قِندِ سُننُنيِ رَ»
«كْنْ يَكْسِ تَن، قٌنِكٍيٍ ﭑ مَيٍلٍمَ،
نَشٍيٍ بَبَيٍ نُ قِندِشِ ﭑ بّ قُيَنتٍيٍ رَ،
ﭑ نُ يٌمَ نَشٍيٍ مَ.
عٍ يُسِ مُ نُ نَ ﭑ بّ،
بَرِ مَ سّنبّ يٌ مُ نُ عٍ بّ.
كَامّتْي نَن نُ عٍ رَ،
نَشٍيٍ نُ سِفَمَ فبٍنفبٍرٍن يِرٍ بَلٌي قٍندٍ.
عٍ نُ حٌوفٍيٍ مَتَلَمَ قْتْنيِيٍ كُي،
وُرِ سَنكٍيٍ فبَنسَن نَن نُ قِندِ مَ عٍ شَ دٌنيِ رَ.
مِشِيٍ نُ عٍ كٍرِ مَ حَمَ يَ مَ،
عَلْ مُحّتِ كٍرِ مَ كِ نَشّ.
عٍ نُ يِفِيَمَ فّمّ لٌنفٌرِيٍ نَن نَ فٍيَيٍ كْن نَ،
شَ نَ مُ عَ رَ كُنسِيٍ بُن مَ.
قُيَنتٍيٍ نَن نُ عٍ رَ،
نَشٍيٍ نُ بَرَ كٍرِ بْشِ كُي.»
 
«كْنْ يَكْسِ قَ، نٍيٍ نَن ﭑ مَيٍلٍمَ
عٍ شَ سِفِيٍ نُن عٍ شَ مَسٍنيِيٍ رَ يِ كِ.
10 ﭑ مَ قٍ مُ رَقَن عٍ مَ.
عٍ دّ يٍ بْشُنمَ ﭑ يَتَفِ مَ،
عٍ نُ قَ عٍ مَكُيَ ﭑ نَ.
11 كَبِ عَلَ ﭑ نَبٌلٌ ﭑ مَ تْورّ كُي،
عٍ شَ مَيٍلٍ مُ حْنمَ.
12 يِ مِشِ يَ مَحْشُنشِيٍ كٍلِمَ ﭑ شِلِ مَ،
عٍ نُ فَنتَنيِ حَاشِيٍ تٍ ﭑ بّ.
13 عٍ ﭑ مَ كِرَ عِبٌلٌنمَ ﭑ يَ رَ.
14 عٍ لُمَ عَلْ سْورِ حَاشِيٍ،
نَشٍيٍ سٌمَ تَا كُي تّتّ يَلٍ رَ.
15 فَاشُي بَرَ ﭑ سُشُ،
ﭑ مَ قٍ شُن بَرَ رَكَنَ،
ﭑ مَ كِسِ بَرَ دَنفِ ﭑ نَ عَلْ نُشُي دَنفِمَ كِ نَشّ.»
 
16 «يَكْسِ، عَ فبٍ مُ لُشِ ﭑ مَ سِمَيَ شَ حْن،
ﭑ مَ تْورّ بَرَ كَمَلِ.
17 ﭑ مَ تْورّ بَرَ فبٌ يّ،
ﭑ مُ شِمَ كْي رَ سْنْن.
18 عَ لُمَ عَلْ دُفِ ندٍ نَن شِرِشِ ﭑ كْنيِ مَ،
عَ شَ ﭑ قَشَ.
19 عَلَ بَرَ ﭑ نَفٌرٌ هَن
ﭑ بَرَ لُ عَلْ بٌورَ، شَ نَ مُ عَ رَ تّ شُبٍ.»
 
20 «عَلَ، ﭑ بَرَ عِ شِلِ، كْنْ عِ مُ عَ رَتِنشِ.
ﭑ بَرَ تِ عِ يَ عِ، عَلَكٌ عِ شَ ﭑ تٌ.
21 عِ بَرَ تْورّ حَاشِ دْشْ ﭑ مَ،
عِ سّنبّ بَرَ نْ ﭑ نَ.
22 عَ لُشِ عَلْ تُرُننَادّ بَرَ ﭑ نَتٍ كٌورٍ مَ.
23 ﭑ عَ كٌلٌن عِ نَ ﭑ شَنِنقٍ عَلِفِيَمَ نّ،
دُنِحَ مِشِ بِرِن سِفَمَ دّننَشّ.»
 
24 «كْنْ مِشِ نَشَن نَ سَيَ كِرَ شْن مَ،
نَ مُ عَلَ مَشَندِ مَ شّ؟
مِشِ نَشَن نَ تْورّ كُي،
نَ مُ عَلَ مَكُلَمَ شّ؟
25 ﭑ مُ ﭑ يَ يٍ رَ مِنِ تْورْ مِشِ بّ نُ؟
ﭑ مُ كِنِكِنِ سٍتَرٍ مَ نُ؟
26 ﭑ وَ هّيرِ نَن شْن مَ،
كْنْ حَشَنكَتّ نَن ﭑ لِشِ.
ﭑ وَ لُقٍ نَءِيَلَنيِ نَن كُي،
كْنْ دِ مِ نَن دُ سُشِ ﭑ شُن نَ.
27 ﭑ بْحّ نَ تْورْقٍ لْشْي بِرِن.
28 ﭑ نَ دِ مِ كُي،
نَءِيَلَنيِ يٌ مُ نَ.
ﭑ تِشِ حَمَ تَفِ، ﭑ نُ قَ وَ ﭑ شُي عِتٍشِ رَ.
29 ﭑ بَرَ لُ عَلْ وُلَ عِ بَرٍيٍ نُن بُرُنيِ شْنِ حَاشِيٍ.
30 ﭑ كِرِ بَرَ قْورْ ﭑ مَ،
ﭑ قَتٍ بِرِن كُي نَ عِفَنقٍ.
31 ﭑ مَ كْرَ سُننُنيِ شُي تِمَ،
ﭑ مَ شُلٍ حْن قٍ وَ شُي رَ مِنِمَ.»