31
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ دْنشْي رَحْنيِ
«يُنُبِ سَرٍ نَن يَ»
«ﭑ نَتّ تٌنفٌ نّ،
ﭑ نَشَ يَبُ فِنّدِ مّدِ رَ.
عَلَ مُنسٍ حَنِفٍمَ ﭑ بّ كٌورٍ مَ؟
عَلَ سّنبّ كَنيِ كّ مُندُن قِمَ ﭑ مَ كٍلِقٍ رَ عَ مَ؟
سٍتَرٍحَ مُ رَفَتَشِ مِشِ حَاشِ شَ بّ؟
حَشَنكَتّ مُ تِنشِنتَرٍ شَ لِمَ؟
عَلَ مُ نُ ﭑ قْشِ بِرِن مَتٌمَ شّ؟
عَ مُ نُ ﭑ مَ سَنتٌنفٌي بِرِن كْنتِمَ شّ؟»
 
«شَ ﭑ بَرَ ﭑ حّرّ وُلٍ كُي،
شَ ﭑ بَرَ مِشِ مَدَشُ،
عَلَ شَ ﭑ مَنِيَ سِكٍيلِ تِنشِنشِ رَ.
عَ ﭑ مَ تِنشِنيِ تٌمَ نّ.
شَ ﭑ بَرَ كِرَ تِنشِنشِ بّحِن،
شَ ﭑ بْحّ بَرَ بِرَ ﭑ يَ وَشْنقٍ قْشْ رَ،
شَ ﭑ بَرَ ﭑ مَنْشْ قٍ حَاشِ رَ،
مِشِ فبّتّيٍ شَ ﭑ مَ سَنسِ سِشِيٍ بٌفِ دٌن،
ﭑ مَ سَنسِ سِشِيٍ بِرِن شَ مَتَلَ بْشِ مَ.
شَ فِنّ شْلِ بَرَ ﭑ سُشُ،
شَ ﭑ بَرَ بِرَ ﭑ دْشْبٌورٍ شَ فِنّ قْشْ رَ،
10 ﭑ مَ فِنّ شَ بَندٍ حِن شّمّ فبّتّ بّ،
عَ تَن نُن نَ شَ كَقُ،
11 بَرِ مَ يّنّ قِندِشِ قٍ حَاشِ نَن نَ،
كِيتِسَيٍ نَشَن مَكِيتِمَ عَ شْرْشْي رَ.
12 يّنّ، تّ نَن عَ رَ نَشَن سِفَمَ فَنيِ تِ رَ هَن يَهَننَمَ،
عَ مِشِ هَرِفٍ بِرِن شُن نَكَنَ.»
 
13 «شَ ﭑ مُ قِندِ مِشِ تِنشِنشِ رَ نُ ﭑ مَ كٌنيِيٍ مَبِرِ،
مُشُ تٌ نُ فَلَنبُمَ،
14 ﭑ عَلَ يَابِمَ دِ نُ؟
ﭑ نَن ﭑ يّتّ شُن مَقَلَمَ دِ نُ؟
15 عَلَ كٍرٍن شَ مُ مُشُ بِرِن دَاشِ مُشُ نفَ تّيفّ عِ؟
عَلَ كٍرٍن شَ مُ مُشُ بِرِن نَبَلٌشِ مُشُ نفَ شِحّ رَ؟»
 
16 «شَ ﭑ مُ سٍتَرٍيٍ كِ نُ،
شَ ﭑ مُ كَاحّ فِنّ مَلِ نُ،
17 شَ ﭑ كٍرٍن بَرَ ﭑ مَ دٌنسٍ دٌن،
ﭑ مُ كِرِدِ كِ،
18 ﭑ نَشَن شُرُ، ﭑ قِندِ عَ بّ بَبّ رَ كَبِ عَ يْرّ رَ،
نَشَن نفَ كَاحّ فِنّ بَرَ لُ ﭑ شْنيِ كَبِ عَ تّيفّشِ عَ مَ،
19 شَ ﭑ مُ تْورْ مِشِ كِ دُفِ رَ نُ،
20 نَ كَنيِ لُ عَ مُ دُبَ ﭑ بّ
نَ دُفِ شَ قٍ رَ نَشَن كٍلِشِ ﭑ مَ يّشّييٍ شَبٍ مَ،
21 شَ ﭑ بَرَ كِرِدِ ندٍ تْورْ،
ﭑ تٌ عَ كٌلٌنشِ كِيتِسَيٍ نْندِ قِمَ ﭑ مَ،
22 ﭑ بّلّشّ شَ بٌلٌن ﭑ تُنكِ مَ،
ﭑ شْرِيٍ شَ مَفِرَ،
23 بَرِ مَ ﭑ فَاشُ عَلَ شَ حَشَنكَتّ يَ رَ عَ فبٍ رَ،
ﭑ مُ نْمَ سٍسٍ رَ عَ سّنبّ يَ عِ.»
 
24 «شَ ﭑ بَرَ ﭑ شَشِلِ تِ ﭑ مَ شّيمَ رَ،
شَ ﭑ بَرَ لَ ﭑ مَ نَاقُلِ رَ،
25 شَ ﭑ بَرَ حّلّشِن ﭑ هَرِفٍ شَ فبٌي رَ،
ﭑ نَشَن سْتْ ﭑ مَ دُنِحّءِفِرِ كُي،
26 شَ ﭑ بَرَ ﭑ يَ تِ سٌفٍ نُن كِكٍ شَ يَنبّ رَ،
27 ﭑ قَ نٍيٍ بَتُ ﭑ بْحّ كُي فُندٌ رَ،
ﭑ نَن ﭑ بّلّشّ سُنبُ عٍ شَ بِنيّ بُن مَ،
28 عَلَ شَ ﭑ حَشَنكَتَ،
بَرِ مَ نَ قٍ مْولِ مُ قَن،
ﭑ بَرَ قِندِ يَنقَنتٍ رَ عَلَ مَبِرِ.»
 
29 «ﭑ بَرَ حّلّشِن ﭑ شْنمَ شَ تْورّ رَ،
ﭑ سّيوَ عَ شَ حَشَنكَتّ رَ،
30 ﭑ تَن نَشَن مُ نُ تِنمَ عَ دَنكَدٍ ﭑ دّ رَ،
ﭑ شَ نَ يُنُبِ مْولِ رَبَ؟
31 ﭑ مَ شْحّيٍ بِرِن مُ نُ عَ قَلَمَ شّ؛
‹عَ ﭑ دّ وَ سَشِ سُبٍ رَ›؟
32 ﭑ نُ بِيَاسِلَيٍ يِفِيَمَ نّ عَلَكٌ عٍ نَشَ شِ تَندٍ.
33 ﭑ بَرَ ﭑ مَ قٍ حَاشِيٍ نْشُن ﭑ بْحّ كُي عَلْ
عَدَ مَدِيٍ دَرِشِ عَ رَ كِ نَشّ؟ عَدٍ.
34 ﭑ بَرَ فَاشُ حَمَ شَ وْيّنيِ رَ،
شَ نَ مُ عَ رَ ﭑ شَبِلّ شَ وْيّنيِ رَ،
ﭑ قَ لُ ﭑ شْنيِ نْشُنيِ كُي ﭑ مُ نْندِ قَلَ؟ عَدٍ.»
 
35 «شَ مِشِ نَ نَشَن تِنمَ عَ تُلِ مَتِدٍ ﭑ نَ،
ﭑ مَ مَسٍنيِ دْنشْي نَن نَ كِ.
عَلَ شَ ﭑ يَابِ.
عَ نَشَن تٌمَ ﭑ مَ، عَ شَ نَ سّبّ،
36 ﭑ شَ نَ دْشْ ﭑ شُن مَ،
ﭑ شَ عَ فبَكُ ﭑ كْن مَ.
37 ﭑ دّنتّفّ سَمَ نّ عَ بّ،
عَلْ مِشِ دّنتّفّ سَمَ مَنفّ بّ كِ نَشّ.
38 شَ ﭑ مَ بْشِ ندٍ بَرَ شْنْ ﭑ شِلِ مَ،
شَ مِشِ ندٍ يَ يٍ بَرَ سِلْن نَ،
39 شَ ﭑ بَرَ دٌنسٍ ندٍ دٌن ﭑ مُ عَ رَوَلِمَ سَرٍ قِ،
شَ ﭑ بَرَ عَ كَنيِ تْورْ،
40 مّنفِ نَشَن نَ ﭑ مَ بْشِ مَ، نَ شَ قِندِ تُنبٍ رَ،
ﭑ مَ قُندٍنيِ شَ قِندِ حٌوفٍ حَاشِ رَ.»
 
عَيُبَ شَ مَسٍنيِ دْنشْي نَن نَ كِ.