32
عٍلِهُ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ
«عَلَ نَن لْننِ قِمَ مِشِ مَ»
يِ شّمّ سَشَنيِيٍ نَشَ بَ عَيُبَ شَ وْيّنيِ يَابِقٍ، بَرِ مَ عَ نُ عَ يّتّ قِندِشِ نْندِ قَلّ نَن نَ. نَ كُي عٍلِهُ، بَرَكٍيلِ بُو سِكَ شَ دِ، نَشَن قَتَن رَ مَ شَبِلّ رَ، عَ بْحّ نَشَ تٍ عَيُبَ شِلِ مَ، بَرِ مَ نَ نُ عَ يّتّ قِندِشِ نْندِ قَلّ نَن نَ عَلَ يَ عِ. عَ بْحّ نَشَ تٍ عَ بٌورٍ سَشَنيِيٍ شِلِ مَ، بَرِ مَ عٍ مُ نُ نْمَ عَيُبَ يَابِدٍ هَلِ عٍ تٌ عَ كٌلٌنشِ نْندِ مُ نُ عَ بّ. نَ مِشِ سَشَنيِيٍ تٌ نُ مْشِ عَ بّ، عٍلِهُ مَمّ تِ نَ نَن مَ وْيّنقٍ رَ عَيُبَ بّ. عٍلِهُ نُ بَرَ عَ تٌ، يَابِ يٌ مُ نُ نَ يِ مِشِ سَشَنيِيٍ يِ رَ قَ. نَ كُي عَ بْحّ نَشَ تٍ.
عٍلِهُ، بَرَكٍيلِ بُو سِكَ شَ دِ، نَشَ عَ قَلَ،
«قٌنِكٍ نَن ﭑ نَ، قٌرِيٍ نَن وٌ تَن نَ.
ﭑ فَاشُ ﭑ مَ مَرَكٌلٌنيِ سَدٍ وٌ يَ عِ نَ نَن مَ.
ﭑ نَشّ، ‹قٌرِ نَن قَتَ وْيّندٍ،
عَ شَ سِمَيَ شْنكُيٍ شَ قٍ رَ.›
كْنْ عَلَ سّنبّ كَنيِ نَن شَشِلِ قِمَ عَدَ مَ مَ.
سِمَيَ شْنكُيٍ فبَنسَن شَ مُ شَشِلِمَيَ قِمَ مِشِ مَ،
قٌرِيٍ فبَنسَن شَ مُ قِندِشِ نْندِ كَنيِيٍ رَ.
10 نَ كُي ﭑ بَرَ وٌ مَشَندِ،
وٌ شَ وٌ تُلِ مَتِ ﭑ مَ مَرَكٌلٌنيِ رَ.»
 
11 «ﭑ بَرَ وٌ شَ مَسٍنيِ رَحْنيِ مَمّ،
ﭑ بَرَ ﭑ تُلِ مَتِ وٌ شَ مَسٍنيِ بِرِن نَ،
وٌ نَشَن قَلَشِ عَيُبَ شَ قٍ رَ.
12 ﭑ بَرَ وٌ شَ مَسٍنيِيٍ رَ مّ،
كْنْ وٌ مُ نْشِ عَيُبَ يَابِدٍ،
وٌ مُ نْشِ نْندِ مَكّنّندٍ عَ بّ.
13 وٌ نَشَ عَ قَلَ دٍ،
‹وٌن تَن بَرَ فّ لْننِ سْتْدٍ.
وٌن شَ لُ عَلَ شَ يِ شّمّ رَقَهَامُ،
عَدَ مَدِ مُ نْمَ نَ رَبَدٍ.›
14 عَيُبَ مُ عَ شَ مَسٍنيِ تِشِ ﭑ تَن شَ شِلِ مَ.
ﭑ قَن مَن مُ عَ يَابِمَ وٌ شَ مَسٍنيِيٍ رَ.»
 
15 «لِمَنِيَ بَرَ بَ وٌ يِ رَ.
يَابِ يٌ مُ نَ سْنْن وٌ نَشَن تِمَ.
16 ﭑ بَرَ وٌ شَ مَسٍنيِ دَندٍ تٌ،
يَابِ يٌ مُ مِنِمَ وٌ دّ كُي قَ.
17 يَكْسِ ﭑ شَ ﭑ فبٍ قَلَ،
ﭑ تَن قَن شَ ﭑ مَ لْننِ مَسٍن كْرّ،
18 بَرِ مَ قٍ فبٍفبٍ نَ ﭑ قُرِ كُي.
ﭑ شَشِلِ نَ ﭑ تُتُنقٍ،
19 عَلْ وّنِ نّينّ نَشَن شُقُشُقُقٍ،
عَ وَ مَ عَ سَسٍ بُلَقٍ.
20 ﭑ شَ وْيّن عَلَكٌ ﭑ بْحّ شَ فٌرٌ.
ﭑ دّ شَ يَابِ تِ.
21 ﭑ مُ مِشِ يٌ رَقِسَمَ عَ بٌورٍ بّ،
ﭑ مُ تَامِشِيَ رَبَمَ مِشِ يٌ بّ.
22 ﭑ مُ قَتَ تَامِشِيَ رَ،
ﭑ نَ نَ رَبَ، عَلَ ﭑ نَبٌلٌمَ نّ.»