33
عٍلِهُ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ دّ عِدْشْي
«شُنمَقَلَمَ شَ لُ عَدَ مَ بّ.»
«يَكْسِ عَيُبَ، عِ عِ تُلِ مَتِ ﭑ مَ مَسٍنيِ رَ،
عِ شَ ﭑ مَ وْيّنيِ رَ مّ.
ﭑ بَرَ ﭑ دّ رَبِ،
ﭑ نّنيِ بَرَ كٍلِ.
ﭑ مَ مَسٍنيِ كٍلِشِ ﭑ بْحّ قِيشّ نَن كُي،
نْندِ نَن مِنِمَ ﭑ دّ عِ.
عَلَ شَشِلِ بَرَ ﭑ دَا،
عَلَ سّنبّ كَنيِ حّنفِ بَرَ ﭑ قِندِ مِشِ حِحّ رَ.
شَ عِ نْمَ ﭑ يَابِدٍ،
عِ شَ نَ رَبَ.
وٌن قِرِن بِرِن لَن عَلَ يَ عِ.
ﭑ قَن يَءِلَنشِ بّندّ نَن نَ.
نَ كُي عِ نَشَ فَاشُ ﭑ يَ رَ.
كْنْ عِ بَرَ وْيّنيِ ندٍ قَلَ،
ﭑ نَشَن مّشِ ﭑ تُلِ رَ.
عِ بَرَ عَ قَلَ،
‹ﭑ سّنِيّن، ﭑ مُ يُنُبِ رَبَشِ،
10 كْنْ عَلَ مَن نَ قٍ ندٍ تٌقٍ ﭑ نَ،
ﭑ قِندِشِ عَ يَشُي رَ نَشَن مَ.
11 عَ بَرَ ﭑ سَنيِ مَبَلَن يْلْنشْنيِ كُي،
عَ نُ قَ ﭑ قْشِ بِرِن عِفبّ.›
 
12 كْنْ ﭑ شَ عَ قَلَ عِ بّ،
نْندِ مُ عِ بّ نَ قٍ كُي،
بَرِ مَ عَلَ فبٌ مِشِ بّ.
13 عِ وَ مَ عَلَ رَكِيتِقٍ مُنقٍ رَ؟
عَ مُ يَابِ قِمَ عَ شَ قٍ رَبَشِ بِرِن مَ.
14 عَلَ قٍ مَسٍنمَ وٌن بّ كِ ندٍ رَ،
كْنْ وٌن مُ وٌن حْشْ سَمَ نَ شْن مَ.
15 عَ نْمَ وْيّندٍ شِيٍ رَ كْي رَ،
مِشِ شِمَ تّمُي نَشّ عٍ شَ سَدٍ مَ.
16 عَ نْمَ عَدَ مَدِيٍ تُلِ رَبِدٍ نَ تّمُي،
عَ عٍ رَكٌلٌن قٍيٍ رَ نَشٍيٍ كٍلِشِ عَ تَن مَ،
17 عَلَكٌ عٍ شَ كِرَ حَاشِ بّحِن،
عَ مَن شَ عٍ رَتَنفَ عٍ يّتّ كَن عِفبٌقٍ مَ.
18 نَ كُي، عَ عٍ رَتَنفَمَ نّ فَبُرِ فبَلٌي مَ،
عَ عٍ رَتَنفَ سَنتِدّفّمَ مَ.
19 عَلَ مَن نْمَ مَسٍنيِ تِدٍ عَدَ مَدِ بّ عَ شَ تْورّ ندٍ رَ،
نَشَن شْنّ سٌمَ هَن عَ شْرِيٍ كُي عَ شَ قُرٍ دَفِ تَفِ.
20 دٌنسٍ يَتِ قَ رَحَاشُ عَ مَ،
عَ مُ نْ عَ دّفٍدٍ.
21 عَ قَتٍ بَ عَ مَ،
عَ شْرِيٍ بِرِن سَ كّنّ مَ.
22 عَ مَكْرّ عَلِفِيَمَ رَ،
سَيَمَلٍكّ قَ عَ قْشْ رَ.»
 
23 «كْنْ شَ شّيرَ شُنمَقَلَمَ ندٍ سَ لُ عَ بّ
مَلٍكّ فَلِيٍ يَ مَ،
نَشَن قَمَ تِنشِن كِ مَسٍندٍ نَ كَنيِ بّ،
24 نَ كُي، شّيرَ شُنمَقَلَمَ قِندِ مَ سَابُي قَنيِ رَ عَ بّ،
عَلَ هِننّ عَ رَ، عَ عَ مَسٍن عَلَ بّ،
‹عَ رَكِسِ قَشّ مَ، ﭑ بَرَ عَ شُنسَرٍ بَ.›
25 نَ كُي، عَ قَتٍ مَن فبِلٍنمَ دِ مّدِحَ،
عَ مَن قٌنِكٍ سّنبّ سْتْ.
26 عَدَ مَدِ نَ عَلَ هِننّنتٍ مَشَندِ،
عَ عَلَ يَتَفِ تٌمَ نّ سّيوّ كُي،
عَلَ قَ تِنشِنيِ قِ عَ مَ.
27 نَ كَنيِ بّيتِ بَمَ نّ مِشِيٍ يَ عِ، عَ عَ قَلَ،
‹ﭑ يُنُبِ رَبَشِ نّ،
ﭑ تِنشِنيِ مَدَلِن،
كْنْ نَ سَرٍ مُ رَفبِلٍنشِ ﭑ مَ عَ كِ مَ.
28 عَلَ بَرَ ﭑ شْرّيَ،
ﭑ تَن نَشَن شُن نُ تِشِ عَلِفِيَمَ رَ.
عَ مَن بَرَ فبِلٍن نَءِيَلَنيِ مَسٍن نَ ﭑ بّ.›
29 عَلَ نَن نَ رَبَمَ عَدَ مَ بّ،
كٍرٍن، قِرِن، هَن سَشَن،
30 عَلَكٌ عَ شَ عَ بَ قَشّ يِ،
عَ شَ عَ لُ نَءِيَلَنيِ كُي.»
 
31 «عَيُبَ، عِ تُلِ مَتِ ﭑ نَ،
عِ شَ عِ سَبَرِ، عِ شَ ﭑ مَ مَسٍنيِ رَ مّ.
32 شَ يَابِ ندٍ نَ عِ بّ، عِ شَ نَ قَلَ،
بَرِ مَ ﭑ وَ مَ نْندِ قِقٍ عِ مَ.
33 كْنْ شَ نَ مُ عَ رَ، عِ تُلِ مَتِ ﭑ نَ،
عِ شَ عِ سَبَرِ عَلَكٌ عِ شَ شَشِلِ سْتْ ﭑ نَ.»