34
عٍلِهُ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ
«عَلَ شَ كِيتِ تِنشِن»
عٍلِهُ نَشَ عَ مَسٍن،
«لْننِلَيٍ، وٌ وٌ تُلِ مَتِ.
شَشِلِمَيٍ، وٌ ﭑ مَ مَسٍنيِ رَ مّ،
بَرِ مَ تُلِ وْيّنيِ سٍنسِمَ،
عَلْ نّنيِ دٌنسٍ سٍنسِمَ كِ نَشّ.
وٌن شَ تِنشِنيِ سُفَندِ،
وٌن شَ بِرَ قٍ قَنيِ قْشْ رَ.»
 
«عَيُبَ نَشّ،
‹ﭑ تِنشِن، كْنْ عَلَ مُ نْندِ قِشِ ﭑ مَ.
هَلِ ﭑ تٌ تِنشِنشِ، عَ بَرَ ﭑ لُ عَلْ وُلٍ قَلّ.
ﭑ مُ يُنُبِ يٌ رَبَشِ، كْنْ ﭑ نَ تْورّ حَاشِ كُي.›
ندٍ يَافِ سْتْشِ دَنفِ عَيُبَ رَ؟
عَ بَرَ عَ حّرّ تِنشِنتَرٍيَ كُي،
عَ بَرَ لُ قٍ حَاشِ رَبَيٍ يَ مَ.
عَ بَرَ عَ قَلَ،
‹فٍينِ مُ نَ عَدَ مَدِ بّ
نَشَن بِرَ مَ عَلَ وَشْنقٍ قْشْ رَ.›
10 شَشِلِمَيٍ، وٌ وٌ تُلِ مَتِ ﭑ نَ.
عَلَ نُن قٍ حَاشِ تَفِ عِكُيَ،
عَلَ سّنبّ كَنيِ مُ تِنشِنتَرٍيَ كٌلٌن.
11 عَ مِشِيٍ شَ قٍ رَبَشِ سَرٍ رَفبِلٍنمَ عٍ مَ،
عَ كٌتٍ دْشْمَ عٍ شُن مَ عٍ نُن نَشَن لَن.
12 عَلَ مُ نْمَ قٍ حَاشِ رَبَدٍ.
عَلَ سّنبّ كَنيِ مُ نْمَ تِنشِنيِ كَنَدٍ.
13 ندٍ عَ تِ عَ شَ دُنِحَ يَمَرِ؟
ندٍ دُنِحَ تَشُشِ عَ رَ؟
14 شَ عَلَ مُ عَ حّنفِ سَشِ عَدَ مَدِيٍ شْن مَ نُ،
عَ قَ عَ شَشِلِ نُن عَ حّنفِ بَ عٍ يِ،
15 عَدَ مَدِ بِرِن قَشَمَ كٍرٍنيِ نَن نَ نُ،
عٍ قِندِ بّندّ رَ.
16 شَ شَشِلِ قَنيِ نَ عِ يِ رَ،
عِ شَ عِ تُلِ مَتِ ﭑ مَ مَسٍنيِ رَ.
17 تِنشِنتَرٍ نْمَ دُنِحَ يَمَرِدٍ؟
عِ تِنشِنتْي سّنبّمَ نَن كَلَمُمَ؟
18 عِ نْمَ عَ قَلَدٍ مَنفّ بّ،
‹مِشِ شُرِ دِ نَن عِ رَ؟›
عِ نْمَ عَ قَلَدٍ كُنتِفِيٍ بّ،
‹وٌ حَاشُ؟›
19 عَلَ مُ مَنفّ رَقِسَ مِشِيٍ بّ،
عَ مُ بَننَيٍ رَقِسَ سٍتَرٍيٍ بّ،
بَرِ مَ عَ تَن نَن بِرِن دَاشِ.
20 قَشّ مَن عٍ بِرِن تّرّننَمَ نّ.
حَمَيٍ عٍ شُنيِ عِكٍلِمَ، كْي كُي عٍ بِرِن سْنتْ.
سّنبّمَيٍ يَتِ قَشَمَ نّ قْيْفْنتْن.
21 عَلَ عَدَ مَدِيٍ شَ كِرَ بِرِن مَتٌمَ،
عَ عٍ قْشِ عِفبّ.
22 دِ مِ مُ نَ نَشَن نْمَ تِنشِنتَرٍيٍ نْشُندٍ.
23 عَلَ هَيِ مُ نَ تّمُي شْنكُيٍ مَ مِشِ مَكِيتِقٍ رَ.
24 عَ نْمَ سّنبّمَيٍ شُن نَكَنَدٍ مَقُرٍنيِ رَ،
عَ قَ مِشِ فبّتّيٍ دْشْ عٍ حْشْي رَ.
25 عَ نَ عٍ شَ قٍ حَاشِ تٌ،
عَ نْمَ عٍ بَدٍ دُنِحَ مَ كٍرٍنيِ رَ كْي كُي.
26 عَ نْمَ عٍ بْنبْدٍ عَلْ مِشِ كٌبِ حَمَ يَ شْرِ،
27 بَرِ مَ عٍ مّيشِ عَ شَ سّرِيّ نَن نَ،
عٍ عَ شَ كِرَ بّحِن.
28 عٍ بَرَ عَ نِيَ سٍتَرٍ وَ شُي شَ عَلَ لِ.
عَلَ تْورْ مِشِ مَلِمَ.
29 شَ عَلَ عَ سَبَرِ، ندٍ نْمَ عَ كَلَمُدٍ؟
شَ عَلَ عَ نْشُن، ندٍ نْمَ عَ تٌدٍ؟
عَدَ مَدِ مُ نْمَ نَ رَ، حَمَنّيٍ يَتِ مُ نْمَ نَ رَ.
30 عَلَ مُ تِنشِنتَرٍ لُمَ مَنفّيَ كُي،
عَلَكٌ عَ شَ فَنتَنيِ تٍ حَمَ بّ.
31 نَ مِشِ مْولِ مُ عَ قَلَمَ عَلَ بّ،
‹ﭑ بَرَ فبِلٍن قٍ حَاشِ قْشْ رَ ﭑ مَ حَشَنكَتّ شَ قٍ رَ.
32 ﭑ قٍ حَاشِ نَشَن نَبَشِ،
نَ مَسٍن ﭑ بّ، ﭑ مُ نَ رَبَمَ سْنْن؟›
33 عَلَ لَنمَ عَ شَ عَ سَرٍ قِ؟
عِ تَن نَن عَ مَتَندِقٍ، ﭑ تَن مُ عَ رَ،
عِ تَن نَن يَابِ تِمَ.
34 شَشِلِمَيٍ نُن لْننِلَيٍ نَشٍيٍ عٍ تُلِ مَتِشِ ﭑ نَ،
مُشُ بِرِن بَرَ لَن يِ مَ؛
35 عَيُبَ وْيّنقٍ شَشِلِتَرٍحَ نَن كُي،
لْننِ مُ عَ يِ.
36 عَيُبَ شَ حَشَنكَتَ هَن عَ دَندٍ،
بَرِ مَ عَ شَ مَسٍنيِيٍ مُ تِنشِن.
37 عَ شَ يُنُبِ شُن نَن تُن مَسَقٍ.
عَ وْيّنمَ مُشُ بّ يّتّ عِفبٌحَ رَ،
عَ عَ شَ عَلَ مَتَندِ شُن مَسَمَ عَ شَ وْيّنيِ رَ.»