35
عٍلِهُ شَ مَسٍنيِ سَشَن ندٍ
«عَلَ عِ شَ قٍ كٌلٌن»
عٍلِهُ نَشَ عَ قَلَ،
«عِ حْشْ عَ مَ نْندِ نَ عِ بّ عِ نَ عَ قَلَ،
‹ﭑ مَ تِنشِنيِ قَتَنشِ عَلَ نَن نَ؟›
عِ بَرَ عَ مَشْرِن،
‹فٍينِ مُندُن نَ ﭑ بّ شَ ﭑ مُ يُنُبِ رَبَمَ؟›
ﭑ تَن نَن عِ يَابِمَ نَ رَ، عِ تَن نُن عِ بٌورٍيٍ.
كٌورٍ مَتٌ. نُشُي مُ نَ عِ شُن مَ شّ؟
شَ عِ يُنُبِ رَبَ، نَ قِندِ مَ تْورّ رَ عَلَ نَن بّ؟
شَ عِ عَ مَتَندِ، نَ قِندِ مَ كٌتٍ مُندُن نَ عَ بّ؟
شَ عِ تِنشِن، نَ قِندِ مَ فٍينِ مُندُن نَ عَ تَن بّ؟
عِ شَ قٍ حَاشِ نْمَ عَدَ مَدِ نَن فبَنسَن تْورْدٍ،
عَدَ مَدِ نَشَن لُشِ عَلْ عِ تَن.
عِ شَ تِنشِنيِ قَن نْمَ قِندِدٍ فٍينِ رَ عَدَ مَدِ نَن فبَنسَن بّ.
مِشِيٍ عٍ وَ شُي مّمَ بَرِ مَ قٍ حَاشِ رَبَيٍ وُيَ.
مِشِيٍ شِلِ تِمَ نَ كٌبِحَ شَ قٍ رَ.
10 كْنْ مِشِ يٌ مُ عَ قَلَمَ،
‹ﭑ دَا مَنفّ عَلَ نَ مِندٍن،
ﭑ بّيتِ بَمَ نَشَن بّ كْي رَ،
11 نَشَن لْننِ قِمَ عَدَ مَدِيٍ مَ
دَنفِقٍ سُبٍيٍ رَ نَشٍيٍ نَ دُنِحَ مَ،
دَنفِقٍ شْنِيٍ رَ نَشٍيٍ نَ كُيٍ مَ؟›
12 مِشِيٍ شِلِ تِمَ، كْنْ عَ مُ عٍ يَابِمَ
قٍ حَاشِ رَبَيٍ شَ يّتّ عِفبٌحَ شَ قٍ رَ.
13 عٍ شِلِ تِمَ قُقَقُ،
بَرِ مَ عَلَ مُ عَ تُلِ مَتِمَ عٍ رَ،
عَلَ سّنبّ كَنيِ مُ عٍ شُي رَ مّمَ.
14 كْنْ عِ تَن نَن عَ قَلَشِ عَ عِ مُ عَلَ تٌشِ،
عِ شَ قٍ سَشِ عَ يَ عِ، عِ نَ عَ مَمّقٍ تُن.
15 عَ مُ نُ شْنْ عِ شَ مَتَندِ وْيّنيِيٍ مَ سِندٍن.
16 عَيُبَ، عِ بَرَ عِ دّ رَبِ قُقَقُ شَشِلِتَرٍحَ قَلَقٍ رَ.»