36
عٍلِهُ شَ مَسٍنيِ نَانِ ندٍ
«عَلَ عَدَ مَ رَ سِمَ»
عٍلِهُ مَن نَشَ عَ قَلَ،
«عِ شَ مَمّ تِ، ﭑ قَمَ ﭑ مَ لْننِ مَسٍندٍ عِ بّ عَلَ شَ قٍ كُي.
ﭑ مَ لْننِ كٍلِمَ يِرٍ مَكُيٍ نّ.
ﭑ نْندِ قِمَ نّ ﭑ دَا مَنفّ مَ.
وُلٍ يٌ مُ نَ ﭑ مَ مَسٍنيِ كُي.
عِ نُن نَشَن عَ رَ يِ كِ،
تِنشِنتْي نَن عَ رَ نَشَن شَ لْننِ كَمَلِشِ.»
 
«عَلَ سّنبّ فبٌ،
عَ مُ يٌمَ مِشِ يٌ مَ.
عَ سّنبّ فبٌ، عَ حَنِفٍ قَن.
عَ مُ عَ لُمَ مِشِ حَاشِيٍ شَ بُ،
عَ مّينِمَ تْورْ مِشِيٍ مَ.
عَ مّينِمَ نّ تِنشِنتْييٍ مَ،
عَ عٍ رَ سَبَتِ مَنفّيٍ سّيتِ مَ كِبَنيِ،
عَ عٍ شَ قٍ عِتٍ عٍ شَ بُ عَبَدَن.
كْنْ شَ عٍ سُشُشِ تْورّ نَن كُي،
عَ عٍ شَ قٍ حَاشِيٍ مَسٍن عٍ بّ،
عٍ نَشٍيٍ رَبَشِ عٍ شَ يّتّ عِفبٌحَ كُي.
10 عَ مَرَ سِ قَنيِ قِ عٍ مَ،
عَ عَ قَلَ عٍ بّ عٍ شَ تِنشِنتَرٍيَ بّحِن.
11 شَ عٍ عٍ تُلِ مَتِمَ عَ رَ،
عٍ نَ سّرِيّ رَبَتُ،
عٍ شَ سِمَيَ شْن كُيَمَ نّ هّيرِ كُي،
عٍ شَ قٍ بِرِن سْونّيَ.
12 كْنْ شَ عٍ مُ عٍ تُلِ مَتِمَ عَ رَ،
عٍ قَشَمَ نّ سَنتِدّفّمَ رَ لْننِتَرٍحَ كُي.
13 تِنشِنتَرٍيٍ شْنْمَ،
عٍ مُ عَلَ مَشَندِ مَ عَ نَ عٍ سُشُ تّمُي نَشّ.
14 عٍ قَشَمَ عٍ قٌنِكٍ نَن نَ لَنفٌييٍ يَ مَ.
15 كْنْ عَلَ تْورْ مِشِيٍ رَكِسِمَ نّ عٍ شَ تْورّ سَابُي رَ.
تْورّ نَن مَرَ سِ قِمَ عٍ مَ.»
 
16 «عَ وَ مَ عِ تَن قَن نَكِسِقٍ عِ شَ تْورّ كُي،
عَلَكٌ تْورّ نَشَ عِ رَشّتّن،
عَلَكٌ دٌنسٍ قَنيِ شَ لُ عِ يِ رَ.
17 كْنْ عِ نَ عَ رَبَ عَلْ مِشِ حَاشِيٍ،
حَشَنكَتّ نَشَن لَن عَ شَ دْشْ مِشِ حَاشِيٍ مَ،
نَ كِيتِ تِنشِنشِ نَن دْشْمَ عِ قَن مَ.
18 عِ نَشَ يٌ عَلَ مَ عِ شَ شْنّ كُي،
عِ نَشَ فبِلٍن عَلَ قْشْ رَ سٍ ندٍ شَ قٍ رَ.
19 عِ وَ شُي نْمَ عِ رَ مِنِدٍ عِ شَ تْورّ كُي؟
عِ نْمَ نَ رَبَدٍ عِ يّتّ سّنبّ رَ؟
20 كْي نَشَ قِندِ عِ بّ مِشِ تْورْ سٍ رَ،
21 عِ نَشَ بِرَ قٍ حَاشِ قْشْ رَ عِ شَ تْورّ شَ قٍ رَ.
22 قِسَمَنتٍ نَن عَلَ رَ عَ سّنبّ شَ قٍ رَ.
ندٍ نْمَ عَ رَ سِدٍ؟
23 ندٍ نْمَ عَ يَمَرِدٍ؟
ندٍ نْمَ عَ قَلَدٍ، ‹عِ بَرَ تَنتَن؟›
24 عِ شَ عَ شَ كّوَلِ مَتْشْ،
عَلْ مِشِيٍ لُمَ عَ بَ رَ بّيتِ رَ كِ نَشّ.
25 عَدَ مَدِ بِرِن بَرَ عَ شَ وَلِ تٌ،
دُنِحَ بِرِن عَ تٌمَ كٍلِقٍ يِرٍ مَكُيٍ.
26 عَلَ سّنبّ فبٌ،
وٌن مُ نْمَ نَ بِرِن كٌلٌندٍ.
وٌن مُ نْمَ عَ شَ عَبَدَن كْنتِ كٌلٌندٍ.
27 عَ يٍ تٌنبِيٍ مَقِندِ مَ تُنّ رَ،
عَ قَ عَ رَفٌرٌ بْشِ مَ.
28 نُشُييٍ نَن تُنّ يٍ رَيٍنسٍنمَ عَدَ مَدِ بِرِن شُن مَ.
29 ندٍ نْمَ نُشُي شَ وَلِ قَهَامُدٍ؟
ندٍ نْمَ فَلَنيِ شَ قٍ كٌلٌندٍ؟
30 عَ سٍيَمَكْنيِ رَفٌرٌ مَ بَا مَ،
عَ نَءِيَلَنيِ شُنفبٍ رَ مِنِ.
31 عَ حَمَنّ مَكِيتِمَ نٍيٍ نَن نَ.
عَ بَلٌي قِمَ عٍ مَ عَ قَنيِ رَ.
32 عَ سٍيَمَكْنيِ وٌلِمَ عَ وَشْندٍ.
33 فَلَنيِ شُي مِشِيٍ رَكٌلٌنمَ نّ تُنّ شَ قَ مَ،
هَلِ شُرُ سٍ فْورّيٍ قَن نَكٌلٌنمَ نّ،
عٍ نُ قَ فبَتَ عٍ مَكْرّدٍ عٍ لِنفِرَ رَ.»