37
عٍلِهُ شَ مَسٍنيِ سُولِ ندٍ
«عَلَ شَ كّوَلِ سّنبّ فبٌ»
«ﭑ بْحّ سّرّنمَ نَ نَن مَ.
وٌ وٌ تُلِ مَتِ عَلَ شُي رَ،
نَ شُي فبٍ نَشَن مِنِمَ عَ كّرّ عِ.
عَ شَ سٍيَمَكْنيِ كٌورٍ بِرِن نَقٍمَ نّ،
عَ دُنِحَ نَانِنيِ بِرِن لِ.
نَ دَنفِ شَنبِ فَلَنيِ بُلَ.
عَ لُمَ عَلْ عَلَ وَ مَ عَ شُي شُنفبٍ شَ مّ يِرٍ بِرِن.
عَلَ شُي قِندِشِ كَابَنَكٌي نَن نَ.
عَ قٍ شُنفبٍ رَبَمَ وٌن مُ نَشَن قَهَامُمَ.
عَ عَ قَلَمَ بَلَبَلَنيِ بّ، ‹فٌرٌ بْشِ مَ.›
عَ تُنّ يٍ قَن نَفٌرٌ عَ فبٍفبٍ رَ.
عَ عَدَ مَدِيٍ شَ وَلِ بِرِن دَنمَ نّ كٍرٍنيِ رَ،
عَلَكٌ عٍ شَ عَ كٌلٌن عَ تَن نَن نَ بِرِن نَفِرِ مَ.
سُبٍ شَاحّيٍ قَن سٌمَ عٍ لِنفِرَ نَ تّمُي نّ.
تُرُننَادّ قٌيٍ كٍلِمَ عَ يِرٍ،
عَ سَ قِندِ قٌيٍ شِنبٍلِ رَ كْولَ مَ.
10 عَلَ عَ حّنفِ قٌيٍ قِندِ مَ بَلَبَلَنيِ رَ
عَ بَا يٍ قَرِ بِرِن نَشْرْشْ فبٍن،
11 عَ نُشُييٍ رَشِنبٍلِ،
عَ عَ شَ سٍيَمَكْنيِ لُ عٍ مَ.
12 عَ شَ يَمَرِ نَن نَ بِرِن نَ،
عَ تَن نَن نٍيٍ بِرِن نَحّرّ مَ دُنِحَ بّندّ قُحِ قَرِ،
عَ وَشْنقٍ رَبَقٍ رَ.
13 نَ بِرِن لُمَ عَلْ لُشُسِنيِ
عَ بْشِ عِسٍيٍ شُنسِنمَ نَشَن نَ،
شَ نَ مُ عَ رَ، عَلْ قٍ قَنيِ عَ هِننّمَ عٍ رَ نَشَن نَ.»
 
14 «عَيُبَ، عِ شَ عِ تُلِ مَتِ ﭑ مَ مَسٍنيِ رَ.
عِ شَ عَلَ شَ كَابَنَكٌي مَتٌ.
15 عِ نَ بِرِن نَبَ كِ كٌلٌن عَلَ يِ رَ؟
عَ سٍيَمَكْنيِ رَ مِنِمَ نُشُي كُي كِ نَشّ، عِ نَ كٌلٌن؟
16 نُشُي لُمَ كٌورٍ مَ كِ نَشّ، عِ نَ قَن كٌلٌن؟
نَ بِرِن قِندِشِ عَلَ شَ لْننِ شُنفبٍ نَن نَ
نَشَن مَنِيّ مُ نَ.
17 قٌيٍ قُرٍ نّقّ مِنِ،
كُيٍ عِقُرَ مَ عِ تَن نَشَن مَ،
18 عِ قَن نْمَ كٌورٍ وَلَشّ ندٍ يَءِلَندٍ عَلْ عَلَ؟
19 مُشُ نَشَن مَسٍنمَ عَلَ بّ نَ قَلَ مُشُ بّ بَ.
نَ لْننِ مْولِ مُ مُشُ يِ.
20 ﭑ نَ وْيّن، قٌ مِشِ فبّتّ شَ نَ رَدَنفِ نّ عَ مَ؟
قٌ قٍ ندٍ شَ قَلَ عَ بّ عَ قَ كٌلٌن سْتْ نَ مَ؟
21 يَكْسِ سٌفٍ مُ تٌمَ نُشُييٍ شَنبِ رَ،
قٌ قٌيٍ عٍ بَ عَ يَ مَ.»
 
22 «يَنبّ تٌقَنيِ ندٍ نَ كٍلِقٍ كْولَ مَ،
نَشَن قِندِشِ عَلَ شَ نْرّ شُنفبٍ رَ.
23 عَدَ مَ مُ نْمَ عَلَ سّنبّ كَنيِ لِدٍ.
عَ سّنبّ فبٌ،
عَ تِنشِن.
عَ مُ نْمَ تِنشِنتْي تْورْدٍ.
24 عَدَ مَ لَن عَ شَ فَاشُ عَلَ يَ رَ نَ نَن مَ.
يّتّ عِفبٌي مُ رَقَن عَ مَ.»