38
عَلَ شَ مَسٍنيِ سِنفٍ عَيُبَ بّ
«عَيُبَ، ﭑ يَابِ شَ عِ نْمَ»
عَلَ نَشَ عَيُبَ يَابِ تُرُننَادّ قٌيٍ كُي،
عَ نَشّ،
«ندٍ نَ ﭑ مَ وَلِيٍ يَ عِسٌقٍ عَ شَ شَشِلِتَرٍ وْيّنيِيٍ رَ؟
عِ عِ تَفِ عِشِرِ فبٍن عَلْ فبَنفبَلَنيِ،
ﭑ شَ مَشْرِنيِ ندٍيٍ تِ عِ مَ،
عِ شَ ﭑ يَابِ.
عِ نُ نَ مِندٍن ﭑ تٌ نُ دُنِحَ دَامَ؟
نَ قَلَ بَ شَ لْننِ كَنيِ نَ عِ رَ.
عِ عَ كٌلٌن ندٍ دُنِحَ مَنِيَشِ؟
ندٍ عَ مَنِيّ لُوتِيٍ عِتَلَشِ؟
دُنِحَ بُنيِ نَ مِندٍن؟
ندٍ فّمّ تِشِ دُنِحَ نَ نَشَن قَرِ؟
ندٍ نَ رَبَ تُنبُييٍ تٌ نُ عٍ سّيوّ شُي عِتٍمَ،
مَلٍكّ بّيتِبَيٍ قَن تٌ نُ ﭑ شِلِ مَتْشْمَ؟»
 
«ندٍ بَا نَادّيٍ بَلَن،
ﭑ تٌ عَ رَ مِنِ بْشِ مَ؟
ﭑ تَن نَن نُشُي رَفٌرٌ عَ مَ،
ﭑ دِ مِ دُ سُ عَ شُن نَ،
10 ﭑ عَ نَانِنيِ سَ عَلَكٌ عَ نَشَ دَنفِ مّننِ رَ.
11 ﭑ تَن نَن دَندٍ سَ مْرْنيِيٍ بّ،
عَلَكٌ عٍ نَشَ تٍ، عٍ عَ رَدَنفِ عَ عِ.»
 
12 «عِ بَرَ يَامَرِ قِ لْشْي كٍرٍن عِ شَ سِمَيَ كُي سُبَشّ شَ مِنِ،
13 عَ شَ مِشِ حَاشِيٍ رَتّرّننَ، عَ عٍ مَكّنّن؟
14 دُنِحَ بِرِن مَكّنّنمَ نّ سُبَشّ نَءِيَلَنيِ كُي،
عَ لُ عَلْ بّندّ بُندَ تْنشُمَ سَشِ نَشَن مَ.
عَ يِرٍ بِرِن تٌمَ نّ عَلْ دُفِ مَحِنفِشِ.
15 كْنْ مِشِ حَاشِيٍ تَن بَرَ كُمَ نَءِيَلَنيِ رَ،
عٍ سّنبّ بَرَ كَنَ.»
 
16 «عِ بَا يٍ كٍلِدٍ كٌلٌن؟
عِ بَرَ بَا بُنيِ لِ؟
17 عِ بَرَ عَلِفِيَمَ سٌدٍ دّ تٌ؟
عِ بَرَ سَيَ نَادّ عِفبّ؟
18 عِ دُنِحَ عِفبٌحَ كٌلٌن؟
عَ قَلَ ﭑ بّ شَ عِ نَ قٍ بِرِن كٌلٌن.»
 
19 «نَءِيَلَنيِ كٍلِمَ مِندٍن؟
دِ مِ شْنيِ نَ مِندٍن؟
20 عِ نَ يِرٍيٍ كٌلٌن؟
عِ نَا سِفَ كِرَ كٌلٌن؟
21 شَ عِ نَ بِرِن كٌلٌن، عَوَ عِ حَن نُ بَرَ بَرِ،
عِ شَ سِمَيَ فبٌ.
22 عِ بَلَبَلَنيِ رَفَتَدٍ كٌلٌن؟
عِ بَرَ نَ يِرٍ تٌ؟
23 ﭑ نَ بَلَبَلَنيِ رَفَتَشِ تْورّ تّمُي نَن يَ رَ،
فٍرٍ تِ لْشْي يَ رَ.
24 سٍيَمَكْنيِ كٍلِمَ مِندٍن عَ يٍنسٍن يّ؟
قٌيٍ نَشَن كٍلِمَ سٌفٍتٍدٍ، نَ عَ حّرّ مَ دُنِحَ مَ دِ؟
25 ندٍ تُنّ كِرَ رَبْو مَ،
عَ سٍيَمَكْنيِ نُن فَلَنيِ يَمَرِ عٍ شَ مِنِ؟
26 ندٍ عَ نِيَشِ تُنّ شَ بِرَ بْشِ مَ
مِشِ مُ نَ دّننَشّ عَلْ فبٍنفبٍرٍن يِرٍ؟
27 ندٍ عَ نِيَشِ حٌوفٍ شَ بُلَ وُلَ عِ؟
28 ندٍ قِندِشِ تُنّ بَبَ رَ؟
ندٍ شِنِ رَ مِنِمَ؟
29 ندٍ بَلَبَلَنيِ دَاشِ نَشَن كٍلِمَ كٌورٍ مَ؟
30 ندٍ عَ نِيَمَ بَا يٍ شَ شِنبٍلِ عَ شْرْشْ،
عَ قِندِ بَلَبَلَنيِ رَ،
عَ دُ سُ بَا شُن نَ عَ شْرْشْ عَلْ فّمّيٍ؟»
 
31 «عِ تَن نَن تُنبُييٍ سَ كٌورٍ مَ،
كَنكَن شَ لُ عَ يِرٍ عَ تٌقَن كِ مَ؟
32 عِ تَن نَن تُنبُييٍ رَ مِنِشِ عٍ وَشَتِ
عَلَكٌ عَدَ مَدِيٍ شَ نْ سُبٍ تْنشُمَيٍ تٌدٍ عٍ يَ مَ؟
33 عِ كٌورٍ يَمَرِ كِ كٌلٌن؟
عِ بَرَ سٌ بْشِ يَءِلَن كِ كُي؟»
 
34 «عِ قَتَ نُشُييٍ يَمَرِدٍ عَلَكٌ يٍ شَ بَنبَرَن يّ؟
35 عِ قَتَ سٍيَمَكْنيِ يَمَرِدٍ عَلَكٌ عٍ شَ عِ شَ وَلِ رَبَ؟
عٍ لُمَ عِ شَ يَامَرِ بُن مَ، عَ قَلَقٍ رَ، ‹مُشُ نَ بٍ؟›
36 ندٍ لْننِ رَ سٌشِ عَدَ مَدِ بْحّ كُي،
عَ عَ شَشِلِ دَا؟
37 شَشِلِمَ مُندُن نْمَ نُشُي بِرِن كْنتِدٍ؟
ندٍ نْمَ يٍ رَفٌرٌدٍ كٍلِ كٌورٍ مَ،
38 عَلَكٌ بْشِ شَ بُندَ، شُبٍ شَ قِندِ بٌورَ رَ؟»
 
39 «يّتّيٍ نّ سَشِ كَامّ رَ عٍ مَ،
40 عِ تَن نَن سُبٍ قِمَ عٍ مَ عٍ شَ كَامّ بَ؟
41 شَشَيٍ فٌ، عٍ شَ دِيٍ نّ وَ مَ كٌورٍ مَ،
عِ تَن نَن عٍ بَلٌمَ؟»