39
عَلَ شَ مَسٍنيِ قِرِن ندٍ عَيُبَ بّ
«ندٍ مّينِمَ سُبٍيٍ مَ؟»
«عِ وُلَ عِ سِ دِ بَرِ تّمُي كٌلٌن فٍيَيٍ قَرِ؟
عِ بَرَ شٍلِ تٌ دِ بَرِ رَ؟
عِ عٍ شَ قُرِ مَشَنِن كِكٍ كْنتِ كٌلٌن
بٍينُ عٍ دِ بَرِ وَشَتِ شَ عَ لِ؟
عٍ نَ عٍ سَ، عٍ دِ بَرِ مَ،
عَلَكٌ عٍ شَ قُلُن عٍ قُرِ شَ شْنّ مَ.
عٍ شَ دِيٍ نَ مْ،
عٍ كٍلِ عٍ نفَ شُن مَ، عٍ مُ قَ سْنْن.»
 
«ندٍ لُوتِ بَشِ سٌقَلٍ مَ،
عَ عَ رَبّحِن وُلَ عِ؟
ﭑ تَن نَن وُلَ قِندِشِ عَ شْنيِ رَ
ﭑ عَ لُ يِرٍ، قْشّ سُنبُشِ بّندّ رَ دّننَشّ.
تَا شَ وُندُي مُ رَقَن عَ مَ،
عَ مُ تِنمَ مِشِيٍ شَ عَ رَحّرّ.
عَ وُلَ عِسَمَ حٌوفٍ قٍندٍ عَ بَلٌسٍ رَ.»
 
«عِ نْمَ سّشّ نِنفٍ رَوَلِدٍ؟
عَ كْي رَدَنفِمَ عِ شَ فْورّ كُي؟
10 عِ نْمَ عَ شِرِدٍ سَرِ رَ،
عَ شَ بْشِ بُشَ عِ بّ؟
11 عِ عِ يِفِ سُشُمَ عَ سّنبّ فبٍ رَ؟
عِ نْمَ عِ شَ وَلِ شُنفبٍيٍ تَشُدٍ عَ رَ؟
12 عِ نْمَ عَ شّيدٍ شّ شَبّ، عَ شَ عِ مَلِ عِ شَ بَلٌي رَ سٌدٍ؟»
 
13 «شْنِ مْولِ ندٍ نَ نَ نَشَن
فَبُتٍنيِ دُنكٍيٍ عِبْنبْمَ سّيوّ كُي،
كْنْ عٍ مُ تٌقَن فبٌنفبٌي فَبُتٍنيِيٍ بّ.
14 عَ عَ شّلّيٍ سَمَ بْشِ مَ،
عَ عٍ لُ مّيّنيِ بُن مَ عَلَكٌ وُيٍنيِ شَ لُ عٍ مَ،
15 عَ مُ عَ مَحْشُن سُبٍ ندٍ نْمَ تِدٍ عٍ قَرِ، عٍ بُلَ.
16 عَ مُ مّينِمَ عَ شَ دِيٍ مَ،
عَ لُمَ عَلْ عَ فبٍ مُ عٍ رَ.
17 عَ نَ مْولِ رَبَمَ
بَرِ مَ عَلَ مُ لْننِ نُن شَشِلِ قَنيِ قِشِ عَ مَ.
18 كْنْ عَ نَ عَ فِ قْلْ،
عَ سٌي رَفِيٍ نُن سٌي لُمَ نّ عَ شَنبِ رَ.»
 
19 «عِ تَن نَن سٌي سّنبّ قِمَ عَ مَ؟
عِ تَن نَن عَ كْنيِ شَبٍيٍ رَكُيَمَ؟
20 عِ تَن نَن عَ نِيَمَ عَ شَ نْ تُفَندٍ عَلْ كَتٌي،
عَ بِرِن مَفَاشُ عَ شُي رَ؟
21 عَ بْشِ عِبٌرٌنمَ عَ سَنيِ رَ،
عَ حّلّشِنشِ عَ سّنبّ رَ.
22 عَ مُ فَاشُمَ سٍسٍ يَ رَ،
عَ مُ عَ مَفبِلٍنمَ سَنتِدّفّمَ يَ عِ.
23 تَنبّيٍ نُن عٍ سَسٍ فبَكُشِ عَ مَ،
24 عَ فبَتَشِ تُفَنمَ، عَ شُلُن عَ فِدٍ فٍرٍ يِرٍ.
25 فٍرٍ سَرَ نَ قٍ،
عَ تَن كٍلِمَ نّ قَ كٍرٍن نَ عَ فٍرٍ سٌ كِ مَ.»
 
26 «عِ شَ لْننِ بَرَ عَ نِيَ
سّفّ شَ عَ حّرّ كٌورٍ مَ سِفَقٍ رَ يِرٍقَنيِ مَ؟
27 عِ تَن نَن يَامَرِ قِمَ عَ مَ عَ شَ عَ تّي سَ يِرٍ عِتٍشِ؟
28 كْي رَ، عَ يِفِيَمَ فّمّ لٌنفٌرِ رَ فٍيَيٍ قَرِ.
مّننِ نَن قِندِشِ عَ بّ عَ مَكَنتَدٍ نَن نَ.
29 عَ سُبٍيٍ تٌمَ نَ يِرٍ مَكُيٍ نّ،
عَ بَلٌمَ نَشٍيٍ رَ.
30 سُبٍ شِندٍ حْشُن عَ شَ دِيْرّيٍ بّ.
بِنبِ لُ دّدّ عَ نَ مّننِ.»