40
عَلَ شَ مَسٍنيِ سَشَن ندٍ عَيُبَ بّ
«ندٍ مُ لَمَ عَلَ رَ؟»
عَلَتَلَ مَن نَشَ عَ مَسٍن عَيُبَ بّ،
«عِ تَن نَشَن عَلَ سّنبّ كَنيِ كَلَمُمَ،
عِ سُو سَمَ عَ رَكِيتِدٍ؟
شَ لْننِلَ نَ عِ تَن نَ،
يَابِ ندٍ تِ يِ بِرِن مَ بَ.»
عَيُبَ نَشَ عَلَتَلَ يَابِ،
«مِشِ شُرِ دِ نَن ﭑ نَ.
ﭑ تَن عِ يَابِمَ مُنسٍ رَ؟
ﭑ بَرَ ﭑ دّ سُشُ ﭑ بّلّشّ رَ، ﭑ دُندُ يٍن.
ﭑ وْيّن نّ كٍرٍن،
ﭑ نَشَ وْيّن قِرِن.
نَ شَنبِ، ﭑ مُ سٍسٍ سَمَ نَ قَرِ سْنْن.»
 
عَلَ مَن نَشَ عَ مَسٍن عَيُبَ بّ تُرُننَادّ قٌيٍ كُي،
«عِ عِ تَفِ شِرِ فبٍن عَلْ فبَنفبَلَنيِ،
ﭑ شَ مَشْرِنيِ ندٍيٍ تِ عِ مَ، عِ شَ ﭑ يَابِ.
عِ مُ لَشِ عَ رَ ﭑ مَ كِيتِ تِنشِن؟
عِ وَ مَ نْندِ بَقٍ ﭑ يِ رَ نّ، عَ شَ لُ عِ تَن بّ؟
عِ سّنبّ فبٌ عَلَ فبٍ بّ؟
عِ شُي مَفَاشُ عَلْ عَ فبٍ؟
10 نَ كُي، عِ عِ مَشِرِ نْرّ نُن شُننَكٍلِ رَ بَ،
عِ شَ تٌقَن، عِ شَ عِ سّنبّ مَسٍن.
11 عِ شَ عِ شَ شْنّ مَفَاشُشِ رَ مِنِ بَ،
عِ يّتّ عِفبٌييٍ شُن نَكَنَ.
12 عٍ بِرِن كُنتَن،
مِشِ حَاشِيٍ عِفبَنتُ عٍ يِرٍ.
13 بّندّ رَدِن عٍ بِرِن شُن نَ،
عٍ بَلَن فَبُرِ كُي.
14 نَ تّمُي ﭑ قَن يّتّ يَتِ عِ مَتْشْمَ نّ،
بَرِ مَ عِ يّتّ سّنبّ بَرَ عِ رَكِسِ.»
 
15 «مَلِ مَتٌ بَ عَ قَنيِ رَ،
نَ سُبٍ مَفَاشُشِ ﭑ نَشَن دَاشِ
عَلْ ﭑ عِ قَن دَاشِ كِ نَشّ.
عَ حٌوفٍ دٌنمَ عَلْ نِنفٍ.
16 عَ سّنبّ فبٍ نَ عَ فُنفُي نّ،
سّنبّ مَلَنشِ عَ قُرِ كِرِ بُن.
17 عَ شُلِ سّنبّ فبٌ عَلْ كٌندٍ بِلِ،
عَ سَنيِ قَسّيٍ وُيَ، عٍ فَدَرَ.
18 عَ شْرِيٍ لُشِ عَلْ يْشُي، شَ نَ مُ عَ رَ وُرٍ.
19 عَلَ شَ دَالِسٍ قِسَمَنتٍ نَن عَ رَ،
كْنْ عَ فَاشُمَ عَلَ شَ سَنتِدّفّمَ يَ رَ.
20 عَ عَ بَلٌي قٍنمَ فٍيَيٍ كْن سُبٍ شَاحّيٍ يَ مَ.
21 عَ شِمَ نِينِ بُن مَ،
عَ عَ نْشُن دَبٌنيِيٍ كُي.
22 عَ عَ مَلَبُمَ وُرِ بِلِيٍ نِينِ بُن مَ،
نَشٍيٍ نَ دَبٌن دّ رَ.
23 دَبٌنيِ يٍ شَ فبٌي مُ عَ مَفَاشُمَ.
يُرُدّن شُرٍ نَ بَنبَرَن يّ، عَ مُ عَ تْورْ مَ.
24 عَ يَ رَبِشِ نْمَ سُشُدٍ؟
عَ نْمَ سُشُدٍ فَنتَنيِ رَ، عَ حْي شَ تُنبَ؟»
 
25 «عِ نْمَ سْحّ سُشُدٍ كْنيِ رَ؟
عِ نْمَ عَ دّ شِرِدٍ، عِ عَ بَ يٍ شْورَ؟
26 عِ نْمَ عَ حْي، شَ نَ مُ عَ رَ عَ دّ تُنبَدٍ،
عِ لُوتِ سَ عَ مَ؟
27 عَ عِ مَيَندِ مَ عِ شَ عَ قُلُن؟
عَ هَيِ نَ وْيّنيِ حْشُنمّ مَ عَ قَلَقٍ رَ عِ بّ؟
28 وٌ سَاتّ شِرِ مَ؟
عَ قِندِ مَ عِ شَ كٌنيِ رَ عَ شَ سِمَيَ كُي؟
29 عِ نْمَ بٍرٍدٍ عَ رَ عَلْ شْنِ دِ؟
عِ نْمَ عَ شِرِدٍ، عَ قِندِ عِ شَ دِيٍ شَ بٍرٍ سٍ رَ؟
30 عِ نْمَ عَ مَتِدٍ؟
يُلّيٍ عَ عِتَشُنمَ عٍ بٌرٍ مَ؟
31 عِ نْمَ عَ كِرِ مَسْشْدٍ تَنبّيٍ رَ؟
عِ نْمَ عَ شُنيِ سْشْدٍ سْشْسٍ ندٍ رَ؟
32 فٍرٍ تِ عَ بّ،
نَ مُ نّيمُمَ عِ رَ.
عِ مُ نَ عِقِرِنمَ سْنْن.»