41
عَلَ شَ مَسٍنيِ نَانِ ندٍ عَيُبَ بّ
«عَلَ شَ دَالِسٍ سّنبّمَ»
«مِشِ مُ نْمَ عَ رَ،
عَ شَ تٌي فبَنسَن قِندِ مَ فَاشُي نَن نَ.
شَ مِشِ مُ سُو سَمَ عَ يَ رَ،
ندٍ قَ نْمَ سُو سَدٍ ﭑ تَن يَ رَ؟
ندٍ ﭑ دٌنِشِ سٍ ندٍ رَ ﭑ نَشَن نَفبِلٍنمَ عَ مَ؟
دُنِحَ بِرِن قِندِشِ ﭑ فبٍ نَن نَ.
ﭑ مُ نْمَ دُندُدٍ نَ سْحّ شَ قٍ مَ،
عَ سَلٌنسٍيٍ سّنبّ فبٌ، عَ مَن تٌقَن.
عَ بُرَ قّيرّ نَ ندٍ بّ؟
ندٍ مُ فَاشُمَ عَ حِنيِيٍ يَ رَ؟
ندٍ نْمَ عَ دّ رَبِدٍ؟
عَ حِنيِ مَفَاشُشِيٍ عَ دّ كُي رَقٍشِ.
شَلٍيٍ قَتُشِ عَ كِرِ مَ عَلْ سْورِ شَ وُرٍ لٍقَ،
عٍ شّتّنشِ عٍ بٌرٍ رَ،
قٌيٍ سٌدٍ يَتِ مُ نَ عٍ تَفِ
عٍ قَتُشِ عٍ بٌرٍ مَ عَ قَنيِ رَ.
10 عَ نَ حّنفِ سّنبّ رَ،
يَنبّ نَن لُمَ مِنِ رَ،
عَ يَيٍ قَن لُشِ عَلْ فّيسّفّ سٌفٍ.
11 تّ يِرِيِرِ مِنِمَ عَ دّ عِ،
عٍ قُلٍقُلٍيٍ نُ قَ يٍنسٍن يّ كُيٍ مَ.
12 تُورِ ندٍ مِنِمَ عَ حْي،
نَ لُشِ نّ عَلْ قِقَ نَشَن دْشْشِ تّ مَ، عَ سَتُنقٍ.
13 عَ حّنفِ قِندِ مَ تّ رَ،
تّ يِرِيِرِ نُ قَ مِنِ عَ دّ عِ.
14 سّنبّ شُتُنشِ عَ كْنيِ رَ،
بِرِن فَاشُمَ عَ يَ رَ.
15 عَ كِرِ شْرْشْ، عَ سّنبّ فبٌ.
16 عَ كَنكٍ لُشِ عَلْ فّمّ شُنفبٍ.
17 عَ نَ تِ، لِمَنِيَ بَمَ نّ سّنبّمَيٍ يِ رَ،
عٍ سّرّن، عٍ عٍ فِ.
18 سَنتِدّفّمَ نَ دِن عَ رَ،
عَ مُ عَ شَبَمَ.
تَنبّ مْولِ يٌ مُ نَ نَشَن نْمَ عَ سْشْدٍ.
19 وُرٍ لُشِ نّ عَ بّ عَلْ سّشّ،
يْشُي لُ عَ بّ عَلْ وُرِ بْرْشِ.
20 عَ مُ فَاشُمَ تَنبّيٍ يَ رَ،
لَاتِ كُنِ لُمَ عَ بّ عَلْ مَالٍ لَفِ.
21 فبٍندٍفٍلَ لُمَ عَ بّ عَلْ سّشّ،
تَنبّ شُنفبٍ مَيٍلٍ عَ بّ.
22 بّلّ شّحّنشِ ندٍ نُن تُنبٍيٍ نَ عَ قُرِ بُنيِ،
نٍيٍ لُمَ بٌورَ تِرِندِن نَ نّ عَلْ سَرِ تٌ يِرٍ بُشَمَ.
23 عَ بَا عِشُقُشُقُمَ عَلْ يٍ نّ سَتُنمَ،
عَ دَبٌنيِ لُ عَلْ تُرٍ نّ سَتُنمَ.
24 عَ نَ عَ حّرّ يٍ شْورَ،
مْرْنيِ قِيشّ نَن لُمَ تٍ رَ عَ شَنبِ رَ.
25 مَنفّ يٌ مُ عَ بّ دُنِحَ،
عَ دَاشِ نّ، فَاشُي يٌ مُ عَ يِ.
26 عَ عَ يَ رَفٌرٌ مَ نّ دَالِسٍ يّتّ عِفبٌي مَ،
عَ قِندِشِ سُبٍيٍ بِرِن مَ مَنفّ نَن نَ.»