42
عَيُبَ شَ يَابِ قِرِن ندٍ نُن عَلَ شَ مَسٍنيِ دْنشْي
عَيُبَ نَشَ عَلَتَلَ يَابِ،
«ﭑ بَرَ عَ كٌلٌن عِ نْمَ قٍ بِرِن نَ،
سٍسٍ مُ نْمَ عِ حَنِفٍ كَنَدٍ.
عِ عَ مَسٍن نّ عِ شَ مَسٍنيِ كُي،
‹ندٍ نَ ﭑ مَ وَلِيٍ يَ عِسٌقٍ عَ شَ شَشِلِتَرٍ وْيّنيِيٍ رَ؟›
عِ نْندِ، ﭑ بَرَ وْيّن عَ شَشِلِتَرٍ دَاشِ،
ﭑ مُ نُ عِ شَ كَابَنَكٌي قَهَامُشِ.
عِ شَ قٍ رَبَشِيٍ فبٌ ﭑ شُنيِ بّ.
عِ مَن عَ مَسٍن نّ،
‹عِ تُلِ مَتِ ﭑ نَ، ﭑ شَ وْيّن.
ﭑ شَ مَشْرِنيِ ندٍيٍ تِ عِ مَ،
عِ شَ ﭑ يَابِ.›
عَ سِنفٍ ﭑ نُ عِ شَ قٍ عِقَلّ نَن مّمَ،
كْنْ يَكْسِ، ﭑ بَرَ سٌ نَ قٍ كُي.
ﭑ عَ كٌلٌنشِ نَ نَن مَ ﭑ نَشَن نَبَشِ عَ مُ قَن.
ﭑ بَرَ تُوبِ،
ﭑ بَرَ ﭑ مَفٌرٌ بّندّ،
ﭑ تّ شُبٍ مَسٌ ﭑ مَ سُننُنيِ كُي.»
عَلَتَلَ تٌ فّ عَ شَ مَسٍنيِ تِدٍ عَيُبَ بّ، عَ نَشَ عَ مَسٍن عٍلِقَسِ تٍمَنكَ بّ، «ﭑ بَرَ شْنْ عِ تَن نُن عِ بٌورٍ قِرِنيِيٍ مَ، بَرِ مَ وٌ مُ نْندِ قَلَشِ ﭑ مَ قٍ رَ، عَلْ ﭑ مَ كٌنيِ عَيُبَ عَ رَبَشِ كِ نَشّ. نَ كُي وٌ نِنفٍ نُن يّشّي كٌنتٌنيِ سٌلٌقٍرٍ بَ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ وٌ يّتّ بّ. وٌ سَ عَيُبَ قٍن، عَ شَ دُبَ وٌ بّ. وٌ مُ نْندِ قَلَشِ ﭑ مَ قٍ رَ عَلْ عَيُبَ عَ رَبَشِ كِ نَشّ، كْنْ ﭑ مُ وٌ حَشَنكَتَمَ وٌ شَ دَشُحَ مَ عَيُبَ شَ قٍ رَ.»
عٍلِقَسِ تٍمَنكَ، بِلِدَدَ سُوشَكَ، نُن سٌقَرَ نَامَكَ نَشَ قٍ بِرِن نَبَ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِ عٍ رَ كِ نَشّ. عَلَتَلَ نَشَ عَيُبَ شَ دُبّ سُشُ. 10 عَيُبَ تٌ فّ دُبَدٍ عَ بٌورٍيٍ بّ، عَلَتَلَ نَشَ عَ هَرِفٍ بِرِن نَفبِلٍن عَ مَ. عَ مَن نَشَ نَ هَرِفٍ شُن مَسَ دْشْ قِرِن دَنفِقٍ عَ سِنفٍ رَ.
11 عَيُبَ شُنيَيٍ نُن عَ تَارَيٍ نُن عَ كٌلٌنمَ بِرِن نَشَ قَ عَ شّيبُدٍ عَ شْنيِ، عٍ عٍ دّفٍ يِرٍ كٍرٍن. عٍ نَشَ عَ نُ تْورْ سَ، عٍ عَ كُنقَ بَ تْورّ شَ قٍ رَ عَلَتَلَ نُ بَرَ نَشَن دْشْ عَ مَ. كَنكَن نَشَ كْبِرِ كٌلٍ كٍرٍن نُن شُرُندّ شّيمَ دَاشِ كٍرٍن قِ عَ مَ.
12 عَلَتَلَ نَشَ بَرَكّ سَ عَيُبَ دَنفِقٍ عَ سِنفٍ رَ. عَ نَشَ يّشّي وُلُ قُ نُن نَانِ سْتْ، حْشْمّ وُلُ سٍننِ، نِنفٍ وُلُ كٍرٍن، نُن سٌقَلٍ وُلُ كٍرٍن. 13 عَ نَشَ دِ شّمّ سٌلٌقٍرٍ نُن دِ فِنّ سَشَن سْتْ. 14 عَ شَ دِ فِنّ سِنفٍ نُ شِلِ نّ يٍمِمَ، عَ قِرِن ندٍ كٍسِيَ، عَ سَشَن ندٍ كٍرٍنَثُكُ. 15 فِنّ يٌ مُ نُ نَ نَ بْشِ مَ نَشَن نُ تٌقَن عَيُبَ شَ دِيٍ بّ. عٍ بَبَ نَشَ كّ قِ عٍ قَن مَ، عَلْ عَ رَبَشِ كِ نَشّ عٍ مَاشّمّيٍ بّ.
16 نَ دَنفِ شَنبِ، حّ كّمّ حّ تٌنفٌ نَانِ نَشَ سَ عَيُبَ شَ سِمَيَ شُن مَ. عَ نَشَ عَ شَ دِيٍ تٌ، عَ شَ مَمَدِيٍ، عَ تٌلٌبِتّيٍ، نُن عَ تٌلٌنتٌلٌنيِيٍ. 17 عَيُبَ شَ سِمَيَ كَمَلِشِ نّ عَ قَنيِ رَ، عَ قَ لَاشِرَ.