2
مَرِفِ شَ لْشْي بَرَ مَكْرّ
وٌ سَرَيٍ قٍ ﭑ مَ فٍيَ سّنِيّنشِ سِيٌنِ قَرِ!
بْشِكَيٍ بِرِن شَ سّرّن فَاشُي رَ،
بَرِ مَ عَلَتَلَ شَ لْشْي نَ قَقٍ، عَ بَرَ مَكْرّ.
دِ مِ نُن كُيٍ عِقْورّ لْشْي نَن عَ رَ.
عَ لُشِ نّ عَلْ كُندَ نُن نُشُي عِقْورّ نَشَن دِنمَ فٍيَ رَ،
عَلْ سُبَشّ نَءِيَلَنيِ يٍنسٍنمَ كِ نَشّ.
حَمَ سّنبّمَ بٍلٍبٍلٍ قَمَ نّ،
نَشَن مَنِيّ مُ تٌشِ تّمُي دَنفِشِ،
عَ مَن مُ تٌمَ تّمُي نَشَن سَ قَمَ.
تّ سَشِ عٍ يَ رَ، تّ سَشِ عٍ شَنبِ رَ.
بْشِ نَشَن نَ عٍ يَ رَ، عَ تٌقَن عَلْ سَنسِ يِرٍ عَلَ نَشَن دَاشِ عَدَ مَ بّ،
كْنْ عٍ نَ دَنفِ، نَ بْشِ قَ قِندِ فبٍنفبٍرٍنيِ مَفَاشُشِ يِرٍ رَ.
عٍ عَ بِرِن كَنَ!
 
عٍ لُشِ عَلْ سٌي فَلِيٍ، سْورِيٍ دْشْشِ نَشٍيٍ قَرِ.
عٍ تُفَنمَ نّ عَلْ سْورِ رَفِسٍيٍ نَشٍيٍ فٌرٌ مَ فٍيَيٍ تَفِ.
عٍ شُي مَنِيَ تّ وُندُي شُي رَ نَشَن سّشّ فَنمَ.
عٍ مَنِيَ سْورِ فَلِ سّنبّمَ رَ نَشَن تِشِ فٍرٍ كِ مَ.
مِشِيٍ نَ عٍ تٌ، فَاشُي لُمَ نّ عٍ سُشُ رَ، عٍ يَتَفِيٍ بِرِن عِقْورْ.
عٍ عٍ فِمَ نّ عَلْ حَلَمَيٍ،
عٍ تٍمَ تَا تّتّ مَ عَلْ كٌرٌفبَيٍ.
كَنكَن سِفَ عَ شَ كِرَ رَ، عٍ مُ عٍ بَمَ كِرَ مَ قٍوٌ.
عٍ مُ دِنمَ عٍ بٌورٍ رَ،
كَنكَن بِرَشِ عَ شَ كِرَ نَن قْشْ رَ.
هَلِ عٍ فٍرٍقَيٍ تِ عٍ يَ رَ، عٍ سٌمَ نّ نٍيٍ رَ عٍ شَ سَقّ مُ كَنَ.
عٍ دِنمَ نّ تَا رَ، عٍ عٍ فِمَ نّ تّتّ قَرِ.
عٍ تٍمَ نّ بَنشِيٍ قَرِ، عٍ سٌ وُندّرِيٍ رَ عَلْ مُحّتِيٍ.
 
10 بْشِ سّرّنمَ نّ عٍ يَ رَ، كٌورٍ عَ عِمَشَ.
سٌفٍ نُن كِكٍ عِقْورْ مَ نّ، تُنبُييٍ مُ يَنبَمَ سْنْن.
11 عَلَتَلَ عَ شُي رَ مِنِمَ نّ عَ شَ فٍرٍ سٌي يَ رَ.
عٍ وُيَ، عٍ عَ شَ يَامَرِ سُشُ سّنبّ رَ.
عَلَتَلَ شَ لْشْي شُنفبٍ مَفَاشُ.
ندٍ نْمَ نَ لْشْي رَشَندٍ؟
 
12 عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ،
«وٌ شَ وٌ يّتّ رَفبِلٍن ﭑ مَ يَكْسِ.
وٌ شَ نَ رَبَ وٌ حَنِفٍ قِيشّ رَ،
سُنيِ رَ، وَ رَ، نُن مَيَندِ رَ!
13 وٌ نَشَ وٌ شَ دُفِيٍ عِبْو سُننُنيِ كُي،
وٌ شَ وٌ بْحّ نَن مَسَرَ.
وٌ شَ وٌ يّتّ رَفبِلٍن وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مَ،
بَرِ مَ عَ هِننّمَ نّ وٌ رَ، عَ كِنِكِنِ وٌ مَ،
عَ مُ شْنْمَ مَقُرٍن، عَ شَ مِشِ شَنُي فبٌ،
عَ فبِلٍنمَ عَ شَ فبَلٌي قْشْ رَ.
14 ندٍ عَ كٌلٌن شَ عَ مُ عَ شَ نَتّ مَسَرَ مَ،
شَ عَ مُ دِحّمَ، عَ قٍ قَنيِ رَبَ وٌ بّ؟
نَ تّمُي وٌ قَمَ نّ دٌنسٍ نُن مِنسٍ هَدِيَ رَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ.
15 وٌ شَ سَرَيٍ قٍ سِيٌنِ!
وٌ شَ سُنيِ سُشُ، وٌ سَلِ شُنفبٍ رَبَ.
16 وٌ شَ حَمَ مَلَن سّنِيّنيِ كُي.
وٌ شَ قٌرِيٍ، دِ مّيٍ، نُن دِيْرّيٍ شِلِ.
شّمّ نَشَن بَرَ فِنّ دْشْ، عَ تَن نُن عَ شَ فِنّ شَ لُ نَ مَلَنيِ كُي.
17 سّرّشّدُبّيٍ، وٌ تَن نَشٍيٍ وَلِمَ عَلَتَلَ بّ،
وٌ شَ وٌ مَوَ عَلَ بّ سّرّشّبَدٍ نُن هْرْ مْبَنشِ تَفِ،
عَ قَلَقٍ رَ، ‹عَلَتَلَ، عِ شَ عِ شَ حَمَ رَتَنفَ.
عِ نَشَ عِ كّ تٌنفٌمَيٍ رَيَافِ،
عٍ شَ قِندِ مَيٍلٍ سٍ رَ حَمَنّيٍ بّ،
مِشِ قَ عَ قَلَ، عٍ مَرِفِ عَلَ نَ مِندٍن؟›»
 
18 عَلَتَلَ وَ مَ عَ شَ حَمَ شَ لُ عَ يِ رَ.
عَ كِنِكِنِمَ عٍ مَ.
19 عَلَتَلَ بَرَ عَ شَ حَمَ يَابِ،
عَ بَرَ عَ مَسٍن عَ شَ حَمَ بّ؛
«ﭑ دٌنسٍ، وّنِ، نُن تُرٍ قِمَ نّ وٌ مَ هَن وٌ وَ سَ.
ﭑ مُ لُمَ سِيٍ شَ وٌ رَيَافِ سْنْن.
20 ﭑ وٌ يَشُييٍ مَكُيَمَ نّ وٌ رَ، نَشٍيٍ كٍلِمَ كْولَ مَ،
ﭑ عٍ رَدِن فبٍنفبٍرٍن يِرٍ دّننَشّ كَنَشِ.
عٍ شَ فٍرٍ سٌي نَشٍيٍ تِمَ يَرٍ، ﭑ نٍيٍ مَدُلَمَ سٌفٍتٍدٍ بَا نَن شْورَ،
نَشٍيٍ تِمَ شَنبِ، ﭑ نٍيٍ تَن مَدُلَمَ سٌفٍفٌرٌدٍ بَا نَن شْورَ.
عٍ بْرْ شِرِ مِنِ، عَ دِن يِرٍ بِرِن نَ.»
 
عَلَتَلَ بَرَ كَابَنَكٌي رَبَ!
21 عِسِرَيِلَ بْشِ، هَلِ عِ مُ فَاشُ!
عِ شَ حّلّشِن، عِ شَ لُ سّيوّ كُي،
بَرِ مَ عَلَتَلَ قٍ شُنفبٍيٍ رَبَمَ.
22 بُرُنيِ سُبٍيٍ، هَلِ وٌ مُ فَاشُ،
بَرِ مَ حٌوفٍ مَن فبِلٍنمَ نّ قِيلِ مَ،
سَنسِ بِلِيٍ مَن بٌفِمَ نّ،
شْرّ بِلِيٍ نُن وّنِ بِلِيٍ قَن دَشَمُي رَ مِنِمَ نّ.
23 وٌ تَن سِيٌنِ حَمَ، وٌ شَ سّيوَ،
وٌ شَ حّلّشِن وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شِلِ رَ،
بَرِ مَ عَ تُنّ قَنيِ رَقَمَ نّ وٌ بّ،
عَ تُنّ فبٍفبٍ رَفٌرٌ مَ نّ وٌ بّ عَ وَشَتِ مَ،
عَلْ عَ نُ عَ رَبَمَ كِ نَشّ عَ سِنفٍ.
24 لٌنيِيٍ رَقٍمَ نّ سَنسِ شْرِ رَ،
قِقَيٍ رَقٍمَ نّ وّنِ نّينّ نُن تُرٍ رَ.
 
25 ﭑ وٌ شَ دَشَمُي حْشْي قِمَ نّ،
ﭑ مَ فٍرٍ سٌي سّنبّمَيٍ نَشَن كَنَ،
ﭑ مَ فٍرٍ سٌي نَشٍيٍ لَنشِ كُلِيٍ، كَتٌي، نُن كَتٌي مَنِيّيٍ مَ،
ﭑ نَشٍيٍ رَ سَنبَ وٌ شِلِ مَ.
26 وٌ قَمَ نّ وٌ دّفٍدٍ هَن وٌ لُفَ.
وٌ ﭑ مَتْشْمَ نّ، ﭑ تَن وٌ مَرِفِ عَلَ،
نَشَن بَرَ كَابَنَكٌي رَبَ وٌ بّ.
ﭑ مَ حَمَ مُ رَيَرَبِمَ سْنْن.
27 نَ كُي وٌ عَ كٌلٌنمَ نّ عَ ﭑ نَ عِسِرَيِلَ قْشْ رَ،
عَ ﭑ تَن نَن نَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ،
عَ عَلَ فبّتّ مُ نَ.
ﭑ مَ حَمَ مُ رَيَرَبِمَ سْنْن.