3
عَلَتَلَ شَشِلِ رَفٌرٌقٍ دُنِحَ مَ
نَ دَنفِ شَنبِ، ﭑ نَ ﭑ شَشِلِ رَفٌرٌ مَ نّ مِشِ بِرِن مَ.
وٌ شَ دِ شّمّيٍ نُن دِ فِنّيٍ نَمِحْنمّحَ رَبَمَ نّ،
وٌ شَ قٌرِيٍ شِيٍيٍ سَمَ نّ،
لَامَتُنيِيٍ فٌرٌ مَ نّ وٌ شَ قٌنِكٍيٍ مَ.
ﭑ نَ ﭑ شَشِلِ رَفٌرٌ مَ نّ كٌنيِ شّمّيٍ نُن كٌنيِ فِنّيٍ مَ.
ﭑ تْنشُمَيٍ رَ مِنِمَ نّ كٌورٍ نُن بْشِ مَ،
نَشٍيٍ قِندِ مَ وُلِ، تّ، نُن تُورِ رَ.
سٌفٍ دِ مِمَ نّ، كِكٍ مَسَرَ مَ نّ عَ قِندِ وُلِ رَ،
بٍينُن مَرِفِ شَ لْشْي شُنفبٍ مَفَاشُشِ شَ عَ لِ.
نَ كُي، نَشَن يٌ نَ عَلَتَلَ شِلِ، نَ كَنيِ كِسِمَ نّ.
مِشِ كِسِشِيٍ لُمَ نّ سِيٌنِ نُن دَرِ سَلَمُ،
عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍنشِ كِ نَشّ.
عَلَتَلَ كِسِ رَفِرِشِ نَشٍيٍ مَ، نٍيٍ لُمَ نّ كِسِ مِشِيٍ دْنشْي يَ مَ.