4
عَلَ سِيٍ مَكِيتِمَ نّ
نَ تّمُي، ﭑ نَ يُدَ نُن دَرِ سَلَمُ رَفبِلٍن عٍ شْنيِ،
ﭑ سِ بِرِن مَلَنمَ نّ يٍهٌسَقَتِ فُلُنبَ كُي.
مّننِ ﭑ عٍ مَكِيتِمَ نّ ﭑ مَ حَمَ عِسِرَيِلَ شَ قٍ رَ،
نَشٍيٍ قِندِشِ ﭑ كّ تٌنفٌمَيٍ رَ.
دُنِحَ سِ نَشٍيٍ رَيٍنسٍن يّ حَمَنّيٍ مَ،
عٍ ﭑ مَ بْشِ عِتَشُن عٍ بٌورٍ مَ،
عٍ ﭑ مَ حَمَ رَبَ عٍ سَفٌ رَ.
عٍ شّمّ دِ مّيٍ مَتِ لَنفٌيحَ سَرٍ رَ،
عٍ فِنّ دِ مّيٍ مَتِ بٍيرٍ سَرٍ رَ عَلَكٌ عٍ شَ سِيسِ.
«وٌ تَن تِرٍكَيٍ، سِدْنكَيٍ، نُن قِلِسِتَكَيٍ، وٌ وَ مَ مُنسٍ شْن مَ ﭑ بّ؟ وٌ وَ مَ وٌ فبٍ نَن حْشْقٍ ﭑ مَ؟ شَ نَ نَ عَ رَ، ﭑ وٌ سَرٍ قِمَ نّ وٌ شَ وَلِ رَ مَقُرٍن مَقُرٍن. وٌ بَرَ ﭑ مَ شّيمَ نُن ﭑ مَ فبٍتِ تٌنفٌ ﭑ مَ هْرْ مْبَنشِ كُي، وٌ قَ عَ رَ سٌ وٌ شَ كُيٍ بَنشِيٍ كُي. وٌ بَرَ يُدَكَيٍ نُن دَرِ سَلَمُكَيٍ مَتِ فِرّكِكَيٍ مَ، عَلَكٌ عٍ شَ مَكُيَ عٍ شْنيِ رَ.»
«ﭑ عٍ رَ مَشَمَ نّ عَلَكٌ عٍ شَ كٍلِ يِرٍ وٌ عٍ مَتِشِ دّننَشّ، ﭑ قَ وٌ سَرٍ قِ وٌ شَ وَلِ حَاشِ رَ. ﭑ وٌ شَ دِ شّمّيٍ نُن دِ فِنّيٍ مَتِمَ نّ يُدَكَيٍ مَ، عَلَكٌ عٍ قَن شَ عٍ مَتِ سٍبَكَيٍ مَ نَشٍيٍ مَكُيَ وٌ رَ.» عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
 
«وٌ يِ قَلَ دُنِحَ سِيٍ بّ؛
‹وٌ شَ قٍ يَءِلَن فٍرٍ شِلِ مَ،
وٌ شَ وٌ شَ سْورِيٍ مَلَن.
فٍرٍ سٌي بِرِن شَ عٍ مَسٌ، عٍ شَ فٍرٍ رَكٍلِ!
10 وٌ شَ وٌ شَ كٍرِيٍ يَءِلَن سَنتِدّفّمَيٍ رَ،
وٌ شَ وٌ شَ وْرْتّيٍ قَن يَءِلَن تَنبّيٍ رَ.
سّنبّتَرٍ شَ عَ قَلَ، «ﭑ سّنبّ فبٌ!»
11 وٌ شَ قَ بٍ،
وٌ تَن سِ نَشٍيٍ نَ مُشُ رَبِلِنيِ.›»
 
عَلَتَلَ، عِ شَ سْورِيٍ رَفٌرٌ مّننِ قَ!
 
12 سِيٍ شَ كٍلِ، عٍ شَ مَلَن يٍهٌسَقَتِ فُلُنبَ كُي،
بَرِ مَ ﭑ عٍ بِرِن مَكِيتِمَ نّ.
13 وٌ شَ وْرْتّيٍ تٌنفٌ، بَرِ مَ شّ بَرَ مْ!
وٌ شَ وّنِ بٌفِ بُندُ، بَرِ مَ عٍ بَرَ فبٌ يّ،
مِشِيٍ شَ حَاشُحَ شَ قٍ رَ.
 
14 حَمَيٍ، وٌ شَ فٌرٌ كِيتِسَ فُلُنبَ كُي،
بَرِ مَ عَلَتَلَ شَ لْشْي بَرَ مَكْرّ نَا.
15 سٌفٍ نُن كِكٍ دِ مِمَ نّ،
تُنبُييٍ مُ يَنبَمَ سْنْن.
16 عَلَتَلَ قَمَ نّ عَ شَاحّ شُي رَ مِنِدٍ كٍلِقٍ سِيٌنِ،
عَ شُي مَفَاشُشِ مِنِمَ نّ كٍلِقٍ دَرِ سَلَمُ.
كٌورٍ نُن بْشِ سّرّنمَ نّ،
كْنْ عَلَتَلَ قِندِشِ كَنتَرِ نَن نَ عَ شَ حَمَ بّ،
عَ قِندِ يِرٍ مَكَنتَشِ رَ عِسِرَيِلَ بّ.
17 نَ كُي، وٌ عَ كٌلٌنمَ عَ ﭑ تَن نَن وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ،
نَشَن يِفِيَشِ ﭑ مَ فٍيَ سّنِيّنشِ سِيٌنِ قَرِ.
دَرِ سَلَمُ قِندِ مَ يِرٍ سّنِيّنشِ نَن نَ،
سِ فبّتّيٍ مُ مّننِ فٍرٍ مَ سْنْن.
 
18 نَ لْشْي، وّنِ نّينّ نُن شِحّ فبٌمَ نّ فٍيَيٍ مَ.
يٍ تٌمَ نّ يُدَيَ بِرِن مَ،
يٍ دُلٌنيِ بُلَمَ نّ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي،
عَ فٌرٌ كَسِيَ فُلُنبَ كُي.
19 كْنْ مِسِرَ بْشِ لُمَ نّ كَنَ رَ،
عٍدٌن قِندِ فبٍنفبٍرٍنيِ رَ فبَلٌي شَ قٍ رَ،
عٍ نَشَن دْشْ يُدَكَيٍ مَ عٍ قَشَقٍ رَ قُقَقُ.
20 كْنْ حَمَ سَبَتِمَ نّ يُدَيَ نُن دَرِ سَلَمُ وَشَتِ بِرِن.
21 ﭑ عٍ شَ يُنُبِ شَقَرِ مَ نّ عٍ نُ بَرَ نَشَن نَبَ.
ﭑ تَن عَلَتَلَ، ﭑ يِفِيَمَ سِيٌنِ نّ.