13
بْشِ مَسْتْتَرٍيٍ
يٌسُوٍ تٌ فّ قٌرِدٍ، عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «عِ بَرَ قٌرِ كْنْ حَمَنّ فبٍفبٍ مَن نَ وٌ لَن وٌ شَ نَشٍيٍ سْتْ. قِلِسِتَكَيٍ نُن فٍسُرِكَيٍ شَ بْشِ لُشِ سِندٍن. بْشِ نَشَن قْلْمَ سِشٌرِ شُرٍ مَ مِسِرَ يَ تَفِ، هَن عَ سَ عٍكِرٌن لِ، نَشَن نَ كْولَ مَ، نَ بِرِن كَنَانكَيٍ نَن فبٍ نُ عَ رَ، كْنْ نَ وَشَتِ عَوِكَيٍ نُ نَا سُشُشِ عٍ يِ، عٍ نُن قِلِسِتَ مَنفّدِ سُولِيٍ، نَشٍيٍ نُ نَ فَسَ، عَسِدٌدِ، عَسِكَلْن، فَتِ، نُن عٍكِرٌن. كَنَانكَيٍ شَ بْشِ قَن لُشِ، قْلْقٍ مٍيَرَ تَا مَ سِدْنكَيٍ نَ دّننَشّ، هَن عَ سَ عَقٍكِ لِ. عَمٌرِكَيٍ شَ بْشِ قَن لُشِ.»
«فٍبَلَكَيٍ نُن لِبَنكَيٍ شَ بْشِ قَن لُشِ، قْلْقٍ بَلِ فَدِ مَ شٍرِ مٌن فٍيَ بُنيِ، هَن عَ سَ شَمَتَ لِ. سِدْنكَ نَشٍيٍ بِرِن نَ فٍيَيٍ قَرِ، قْلْقٍ لِبَن فٍيَيٍ مَ، هَن عَ سَ مِسِرٍقٌتِ مَيِمِ لِ، ﭑ قَمَ عٍ كٍرِدٍ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ شْرِ. عِ شَ نَ بِرِن قِ عِسِرَيِلَ مَ كّ رَ، عَلْ ﭑ عَ مَسٍنشِ كِ نَشّ. عِ شَ يِ بْشِ عِتَشُن عِسِرَيِلَ بْنسْي سٌلٌمَنَانِ مَ، عَ نُن مَنَسِ بْنسْي سّيتِ بٌورٍ مَ.»
مَنَسِ، رُبٍن، نُن فَدِ بْنسْي شَ بْشِ
مَنَسِ بْنسْي سّيتِ سِنفٍ، رُبٍن بْنسْي، نُن فَدِ بْنسْي نُ بَرَ عٍ فبٍ كّ سْتْ يُرُدّن كِرِ مَ سٌفٍتٍدٍ بِرِ رَ، عَلَ شَ كٌنيِ مُنسَ سَابُي رَ. عٍ شَ بْشِ سَ قْلْشِ كَقِ عَرٌوٍرِ، تَا نَشَن نَ عَرِنٌن شُرٍ قّ مَ، عَ فٍيَ بُنيِ تَا لِ، عَ مٍدٍبَ قِيلِ لِ، هَن عَ سَ دِبٌن لِ، 10 عَ سَ عَمٌرِ مَنفّ سِشْن شّسِبْنكَ شَ تَايٍ بِرِن لِ هَن عَمٌنِكَيٍ شَ نَانِنيِ رَ. 11 عٍ مَن نَشَ فَلَدِ سْتْ، فٍسُرِكَيٍ نُن مَاكَكَيٍ شَ بْشِ، شٍرِ مٌن فٍيَ، نُن بَسَن بْشِ هَن عَ سَ سَلَكَ لِ. 12 بَسَن مَنفّ عٌفٌ قَن شَ بْشِ، نَشَن نُ دْشْشِ عَسَتَرٌتِ نُن عٍدٍرٍيِ تَايٍ، نَشَن قِندِ رٍقَ بْنسْي مِشِ دْنشْي رَ، نَ قَن فبٍ بِرِن نَشَ قِندِ عِسِرَيِلَكَيٍ فبٍ رَ. عَننَبِ مُنسَ نَشَ نْ يِ حَمَنّ بِرِن نَ، عَ نَشَ عٍ شَ بْشِ بِرِن تٌنفٌ. 13 كْنْ عِسِرَيِلَكَيٍ مُ فٍسُرِكَيٍ نُن مَاكَكَيٍ كٍرِ. هَن تٌ عٍ سَبَتِشِ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ مَ.
لٍوِ بْنسْي كّ
14 عَننَبِ مُنسَ مُ بْشِ يٌ قِ لٍوِ بْنسْي تَن مَ، بَرِ مَ سّرّشّ فَن دَاشِ نَشٍيٍ بَمَ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ، عٍ نٍيٍ نَن قِندِشِ عٍ تَن فبٍ كّ رَ عَلْ عَلَ عَ مَسٍن كِ نَشّ.
رُبٍن بْنسْي شَ بْشِ
15 عَننَبِ مُنسَ نُ بَرَ بْشِ قِ رُبٍن بْنسْي مَ، عٍ شَبِلّ كِ مَ. 16 عٍ شَ بْشِ نَشَ قْلْ عَرٌوٍرِ عَرِنٌن شُرٍ دّ رَ، عَ تَا لِ نَشَن نَ فٍيَ بُنيِ، هَن عَ سَ مٍدٍبَ رَبِلِنيِ لِ، 17 عَ شّسِبْن لِ، نُن تَا نَشٍيٍ بِرِن نَ نَا رَبِلِنيِ. نَ تَايٍ شِلِ؛ دِبٌن، بَمٌتِ بَلِ، بٍتِ بَلِ مٍيٌنِ، 18 يَهَسِ، كٍدٍ مٌتِ، مٍقَاتِ، 19 كِرِيَتَيِمِ، سِبِمَ، سّرّتِ سَشَرِ نَشَن نَ فٍيَ قَرِ، 20 بٍتِ ثٍيٌرِ، ثِسِفَ فٍيَ قَرِ، بٍتِ يٍسِمٌتِ، 21 تَا نَشٍيٍ بِرِن نَ قِيلِ مَ نُن عَمٌرِ مَنفّ سِشْن، نَشَن نُ دْشْشِ شّسِبْن، نَ شَ بْشِ بِرِن. عَننَبِ مُنسَ نُ بَرَ مَنفّ سِشْن قَشَ، عَ نُن مَدِيَن مَنفّدِيٍ عٍقِ، رٍكٍمِ، سُرُ، شُرُ، نُن رٍبَ. عٍ نُ سَبَتِشِ بْشِ كُي سِشْن شَ مَنفّيَ بُن مَ. 22 عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ بٍيٌرِ شَ دِ شّمّ بَلَمِ قَن قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ، نَشَن نُ دُورٍيَ رَبَمَ. 23 يُرُدّن شُرٍ قِندِشِ رُبٍن بْنسْي شَ نَانِنيِ نَن نَ سٌفٍفٌرٌدٍ بِرِ رَ. نَ تَايٍ نُن عٍ شَ بْشِيٍ قِندِشِ رُبٍن بْنسْي فبٍ نَن نَ.
فَدِ بْنسْي شَ بْشِ
24 عَننَبِ مُنسَ نَشَ يِ بْشِ قِ فَدِ بْنسْي مَ عٍ شَبِلّ كِ مَ؛ 25 يَاسّرِ بْشِ، فَلَدِ بْشِ تَايٍ بِرِن، نُن عَمٌنِ بْشِ سّيتِ كٍرٍن، هَن عَ سَ عَرٌوٍرِ لِ، رَبَ يَ تَفِ، 26 كَقِ شّسِبْن هَن عَ سَ رَ مَتِ مِسِثَ نُن بٍتٌنِمِ لِ، كَقِ مَشَنَيِمِ هَن عَ سَ دٍبِرِ بْشِ لِ، 27 عَ سَ بٍتِ هَرَ مَ، بٍتِ نِمِرَ، سُكْتِ، نُن سٍقٌن لِ، تَا نَشٍيٍ نُ نَ يُرُدّن شُرٍ قّ مَ، عَ سَ شّسِبْن مَنفّ سِشْن شَ بْشِ بِرِن لِ، نُن يُرُدّن رَبِلِنيِ سٌفٍتٍدٍ بِرِ هَن عَ سَ دْشْ كِنٍرٍتِ بَا رَ. 28 يِ بِرِن نَشَ قِندِ فَدِ بْنسْي كّ رَ عٍ شَبِلّ كِ مَ، كَنكَن نُن عَ شَ تَا، نُن عَ دَاشَ.
مَنَسِ بْنسْي سّيتِ سِنفٍ شَ بْشِ
29 عَننَبِ مُنسَ نَشَ يِ بْشِ قِ مَنَسِ بْنسْي سّيتِ سِنفٍ مَ، مَنَسِ شَ دِيٍ سّيتِ كٍرٍن مَ؛ 30 بَسَن بْشِ بِرِن، نَشَن نُ بَسَن مَنفّ عٌفٌ شَ مَنفّيَ بُن مَ، قْلْقٍ مَشَنَيِمِ، هَن عَ سَ يَيِرِ لِ. نَ قِندِ تَا تٌنفٌ سٍننِ نَن نَ. 31 عٍ مَن نَشَ فَلَدِ بْشِ سّيتِ كٍرٍن سْتْ، عٍ نَشَ عَسَتَرٌتِ نُن عٍدٍرٍيِ تَايٍ سْتْ، نَشٍيٍ نُ قِندِشِ بَسَن مَنفّ عٌفٌ فبٍ رَ. مَنَسِ شَ دِ مَكِرِ نَشَ يِ بِرِن سْتْ عَ شَ دِيٍ سّيتِ كٍرٍن بّ عٍ شَبِلّ كِ مَ.
32 عَننَبِ مُنسَ نَشَ يِ كّ قِ عِسِرَيِلَكَيٍ مَ عَ نُ نَ مٌوَبَ قِيلِ مَ تّمُي نَشّ، يُرُدّن كِرِ مَ يٍرِكٌ سٌفٍتٍدٍ بِرِ. 33 كْنْ عَننَبِ مُنسَ مُ بْشِ يٌ قِ لٍوِ بْنسْي تَن مَ. عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ نَن نُ نَ عَ كّ رَ عَلْ عَلَ عَ مَسٍن كِ نَشّ.