12
مَنفّيٍ نْقٍ
مَنفّيٍ نَن يَ عِسِرَيِلَكَيٍ نْ نَشٍيٍ رَ، عٍ عٍ شَ تَايٍ تٌنفٌ يُرُدّن سٌفٍتٍدٍ بِرِ رَ، قْلْقٍ عَرِنٌن شُرٍ مَ، عَ سَ دْشْ شٍرِ مٌن فٍيَ رَ، هَن عَ سَ يُرُدّن فُلُنبَ بِرِن لِ سٌفٍتٍدٍ بِرِ؛
عَمٌرِ مَنفّ سِشْن، نَشَن نُ سَبَتِشِ شّسِبْن، عَ شَ مَنفّيَ نُ قْلْمَ عَرٌوٍرِ، نَشَن تِشِ عَرِنٌن شُرٍ دّ رَ، هَن عَ سَ دْشْ يَبٌكٌ شُرٍ رَ، عَمٌنِ نَانِنيِ. يِ بِرِن نُ قِندِشِ فَلَدِ بْشِ سّيتِ كٍرٍن نَن نَ. عَ مَن نَشَ يُرُدّن فُلُنبَ سٌفٍتٍدٍ قَن يَامَرِ، كٍلِقٍ كِنٍرٍتِ بَا هَن قْشْي بَا يُرُدّن فُلُنبَ رَ، بٍتِ يٍسِمٌتِ تَا نَ دّننَشّ. عَ شَ بْشِ نُ سِفَشِ عِتَلَ رَ يِرٍقَنيِ بِرِ رَ هَن ثِسِفَ فٍيَ رَ.
بَسَن مَنفّ عٌفٌ، رٍقَ بْنسْي مِشِ دْنشْي ندٍ، نَشَن نُ دْشْشِ عَسَتَرٌتِ نُن عٍدٍرٍيِ تَايٍ. عَ شَ مَنفّيَ نُ قْلْمَ شٍرِ مٌن فٍيَ نَن مَ، عَ سِفَ سَلَكَ، هَن عَ سَ بَسَن بْشِ بِرِن لِ. عَ شَ مَنفّيَ نَانِنيِ نُ نَ فٍسُرِكَيٍ نُن مَاكَكَيٍ شَ بْشِ نَن قّ مَ. يِ بِرِن نُ قِندِشِ فَلَدِ سّيتِ بٌورٍ نَن قَن نَ، هَن شّسِبْن مَنفّ سِشْن شَ مَنفّيَ قْلْدٍ.
عَننَبِ مُنسَ، عَلَتَلَ شَ كٌنيِ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ نْ نَ مَنفّيٍ بِرِن نَ. عَلَتَلَ شَ كٌنيِ عَننَبِ مُنسَ نَشَ عٍ شَ حَمَنّ سٌ رُبٍن بْنسْي، فَدِ بْنسْي، نُن مَنَسِ بْنسْي سّيتِ كٍرٍن يِ رَ، مّننِ شَ قِندِ نٍيٍ فبٍ رَ.
مَنفّيَيٍ نَن يَ يٌسُوٍ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ نَشٍيٍ مَسْتْ يُرُدّن كِرِ مَ سٌفٍفٌرٌدٍ، قْلْقٍ بَلِ فَدِ مَ لِبَن فُلُنبَ، هَن شَلَكَ فٍيَ سٍيِرِ بِرِ رَ. يٌسُوٍ نَشَ يِ بْشِ بِرِن عِتَشُن عِسِرَيِلَ بْنسْييٍ مَ، كَنكَن شَ عَ فبٍ كّ سْتْ. عٍ بْشِ نَشٍيٍ سْتْ نَ بِرِن نَلَنشِ نَ، عِسِرَيِلَ فٍيَيٍ، سٍقٍلَ بْشِ، يُرُدّن فُلُنبَ، فبٍنفبٍرٍن يِرٍ، نُن نٍفٍوِ فبٍنفبٍرٍنيِ نَن نَ. شِتِكَيٍ، عَمٌرِكَيٍ، كَنَانكَيٍ، ثٍرِ سِكَيٍ، هِوِكَيٍ، نُن يٍبُسُكَيٍ نَن نُ سَبَتِشِ مّننِ.
مَنفّيٍ نَن يَ عٍ نْشِ نَشٍيٍ رَ؛
يٍرِكٌ مَنفّ، عَيِ مَنفّ نَشَن نُ نَ بٍتٍلِ قّ مَ،
10 دَرِ سَلَمُ مَنفّ، شٍبِرٌن مَنفّ،
11 يَرَ مُتِ مَنفّ، لَكِسِ مَنفّ،
12 عٍفِلٌن مَنفّ، فٍسٍرِ مَنفّ،
13 دٍبِرِ مَنفّ، فٍدٍرِ مَنفّ،
14 هٌرٌ مَ مَنفّ، عَرَدِ مَنفّ،
15 لِبِنَ مَنفّ، عَدُلَمَ مَنفّ،
16 مَكٍدَ مَنفّ، بٍتٍلِ مَنفّ،
17 تَثُوَ مَنفّ، شٍقٍرِ مَنفّ،
18 عَقٍكِ مَنفّ، لَسَرْن مَنفّ،
19 مَدٌن مَنفّ، شَسٌرِ مَنفّ،
20 سِمِرٌن مٍرٌن مَنفّ، عَكِسَقَ مَنفّ،
21 تَانَكِ مَنفّ، مٍفِدٌ مَنفّ،
22 كٍدٍ سِ مَنفّ، يٌكَنَيِمِ مَنفّ نَشَن نُ نَ كَرٍ مٍلٍ بِرِ،
23 دْرْ مَنفّ، نَشَن نُ نَ دْرْ بْشِ مَ،
فٌيِمِ مَنفّ نَشَن نُ نَ فِلِفَلِ بْشِ مَ،
24 نُن تِرِ سَ مَنفّ.
نَ بِرِن نَلَنشِ، مَنفّ تٌنفٌ سَشَن عَ نُن كٍرٍن.