11
فٍرٍ شُنفبٍ مٍرٌ مِ شُرٍ قّ مَ
شَسٌرِ مَنفّ يَبِنِ تٌ يِ قٍيٍ مّ، عَ نَشَ شّيرَيٍ شّي يِ مِشِيٍ شْن مَ؛ مَدٌن مَنفّ يٌبَبٌ، سِمِرٌن مَنفّ، عَكِسَقَ مَنفّ، مَنفّ نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ فٍيَيٍ قَرِ كْولَ مَ، نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ يُرُدّن فُلُنبَ كُي، نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ كِنٍرٍتِ بَا يِرٍقَنيِ مَ، نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ سٍقٍلَ بْشِ مَ، نَشٍيٍ نُ دْرْ رَبِلِنيِ مَ سٌفٍفٌرٌدٍ، كَنَانكَيٍ نَشٍيٍ نُ نَ سٌفٍتٍدٍ نُن سٌفٍفٌرٌدٍ، عَمٌرِكَيٍ، شِتِكَيٍ، ثٍرِ سِكَيٍ، يٍبُسُكَيٍ نَشٍيٍ نُ نَ فٍيَيٍ قَرِ، عَ نُن هِوِكَيٍ نَشٍيٍ نُ نَ شٍرِ مٌن فٍيَ بُنيِ مِسِثَ بْشِ مَ. نَ مَنفّيٍ نَشَ عٍ شَ سْورِيٍ بِرِن مَلَن، نَشٍيٍ وُيَ عَلْ مّيّنيِ بَا دّ رَ. سٌي فبٍفبٍ نُن سْورِ رَفِسٍ فبٍفبٍ قَن نُ نَ عٍ يِ. يِ مَنفّيٍ نَشَ لَن قٍ كٍرٍن مَ، عٍ نَشَ سَ عٍ شَ يٌنكِندٍ تِ مٍرٌ مِ شُرٍ قّ مَ عِسِرَيِلَكَيٍ فٍرٍقٍ مَ.
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن يٌسُوٍ بّ، «هَلِ عِ مُ فَاشُ عٍ يَ رَ، بَرِ مَ تِنَ يِ تّمُي مَ، ﭑ تَن عٍ بِرِن سَمَ نّ عِ بّلّشّ، عِ عٍ قَشَ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ شْرِ. عِ قَمَ نّ عٍ شَ سٌي سَن قَسّيٍ بٌلٌندٍ، عِ قَمَ نّ عٍ شَ سْورِ رَفِسٍيٍ فَندٍ.»
يٌسُوٍ نُن عَ شَ فٍرٍ سٌييٍ نَشَ سِن عٍ مَ مٍرٌ مِ شُرٍ قّ مَ. عَلَتَلَ نَشَ عٍ سَ عِسِرَيِلَ بّلّشّ. عٍ نَشَ عٍ بْنبْ، عٍ عٍ كٍرِ هَن سِدْن تَا شُنفبٍ كُي، هَن مِسِرٍقٌتِ مَيِمِ، هَن مِسِثَ فُلُنبَ رَ سٌفٍتٍدٍ بِرِ. عٍ نَشَ عٍ بْنبْ، عٍ مُ مِشِ كٍرٍن لُ. يٌسُوٍ نَشَ عٍ شَ قٍ رَبَ عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍن عَ بّ كِ نَشّ. عَ نَشَ عٍ شَ سٌي سَن قَسّيٍ بٌلٌن، عَ عٍ شَ سْورِ رَفِسٍيٍ قَن فَن.
10 عَ فبِلٍن فبِلٍن مَ، يٌسُوٍ نَشَ شَسٌرِ بْشِ قَن سُشُ، عَ نَشَ عَ مَنفّ قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ، بَرِ مَ عَ تَن نَن نُ نَ مَنفَتَا رَ نَ بْشِ بِرِن شُن. 11 يٌسُوٍ شَ سْورِيٍ نَشَ عٍ سْنتْ سَنتِدّفّمَ رَ، عٍ مُ مِشِ كٍرٍن لُ عَ سِ رَ. نَ دَنفِ شَنبِ عٍ نَشَ شَسٌرِ تَا فَن.
12 يٌسُوٍ نَشَ نَ تَايٍ بِرِن سُشُ، عَ مّننِكَيٍ نُن عٍ مَنفّيٍ قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ، عَ مّننِ رَتْن عَلْ عَلَتَلَ شَ كٌنيِ مُنسَ عَ قَلَ عَ بّ كِ نَشّ. 13 كْنْ عِسِرَيِلَ شَ سْورِيٍ مُ تَايٍ فَن نَشٍيٍ نُ نَ فٍيَيٍ قَرِ، قٌ شَسٌرِ كٍرٍن يٌسُوٍ دّننَشّ فَن. 14 عِسِرَيِلَ نَشَ عَ وَ سَسٌ يِ تَايٍ هَرِفٍ نُن عٍ شَ شُرُ سٍيٍ رَ، كْنْ عٍ نَشَ مِشِيٍ تَن بِرِن قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ. عٍ مُ مِشِ كٍرٍن لُ عَ حِحّ رَ. 15 عَلَتَلَ نَشَن يَمَرِ عَ شَ كٌنيِ مُنسَ بّ، عَننَبِ مُنسَ قَن نَشَ نَ يَمَرِ يٌسُوٍ بّ. يٌسُوٍ نَشَ نَ بِرِن نَبَ عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ كِ نَشّ.
16 يٌسُوٍ نَشَ نَ بْشِ بِرِن مَسْتْ؛ فٍيَ يِرٍ، نٍفٍوِ فبٍنفبٍرٍنيِ، فٌسٍن بْشِ، سٍقٍلَ بْشِ، نُن يُرُدّن فُلُنبَ، كٍلِقٍ عِسِرَيِلَ فٍيَيٍ مَ هَن بَا دّ رَ. 17 كٍلِ فٍيَ مَفٍلِ عِتٍشِ رَ سٍيِرِ بِرِ رَ، هَن بَلِ فَدِ، لِبَن فُلُنبَ كُي، شٍرِ مٌن فٍيَ بُنيِ، عَ نَشَ نَا مَنفّيٍ بِرِن سُشُ، عَ عٍ سْنتْ. 18 يٌسُوٍ نُن يِ مَنفّيٍ نَشَ فٍرٍ شْنكُيٍ رَبَ. 19 تَا يٌ مُ نُ نَ نَشَن تِن عِسِرَيِلَ شَ لَنبٌورٍحَ رَ، قٌ فَبَيٌن كٍرٍن هِوِكَيٍ نُ سَبَتِشِ دّننَشّ. عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ نَ دْنشْييٍ بِرِن فٍرٍ. 20 عَلَتَلَ نَن كَنَانكَيٍ شَشِلِيٍ رَشْرْشْ، عَلَكٌ عِسِرَيِلَ مِشِيٍ شَ عٍ فٍرٍ، عٍ شَ عٍ رَتْن، عٍ نَشَ كِنِكِنِ عٍ مَ قٍقٍ مَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ كِ نَشّ.
21 نَ وَشَتِ كٍرٍنيِ كُي، يٌسُوٍ نَشَ عَنَكِ بْنسْي قَن فٍرٍ، عَ عٍ سْنتْ شٍبِرٌن، دٍبِرِ، عَنَبَ، نُن فٍيَ يِرٍ نَشٍيٍ نُ نَ يُدَيَ نُن عِسِرَيِلَ بْشِ مَ. يٌسُوٍ نَشَ عٍ بِرِن هَلَكِ، عَ عٍ شَ تَايٍ كَنَ. 22 نَ دَنفِ شَنبِ عَنَكِ بْنسْي كٍرٍن مُ لُ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ. نَشٍيٍ مُ قَشَ، نٍيٍ نَشَ سَبَتِ فَسَ، فَتِ، نُن عَسِدٌدِ تَايٍ كُي. 23 نَ كُي، يٌسُوٍ نَشَ نَ بْشِ بِرِن مَسْتْ عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ كِ نَشّ. عَ نَشَ عَ عِتَشُن عِسِرَيِلَ بْنسْييٍ مَ عٍ كّ رَ. نَ تّمُي، بْشِ نَشَ شِنبٍلِ، فٍرٍ يٌ مُ سٌ قَ.