10
فٍرٍ بٍلٍبٍلٍ فَبَيٌن قّ مَ
دَرِ سَلَمُ مَنفّ عَدٌنِ سٍدٍكِ نَشَ عَ مّ عَ يٌسُوٍ بَرَ عَيِ تَا سُشُ، عَ بَرَ نَا رَتْن، عَ بَرَ عَيِ بْشِ نُن عَ مَنفّ شَ قٍ رَبَ عَلْ عَ يٍرِكٌ بْشِ نُن عَ مَنفّ شَ قٍ رَبَ كِ نَشّ. عَ مَن بَرَ عَ مّ عَ فَبَيٌن نُن عِسِرَيِلَ بَرَ لَنيِ شِرِ، عَ نٍيٍ سَبَتِشِ عٍ تَفِ. عٍ نَشَ فَاشُ نَ شَ قٍ رَ، بَرِ مَ مَنفَتَا بٍلٍبٍلٍ نَن نُ نَ فَبَيٌن نَ، نَشَن شُنفبٌ عَيِ بّ. عٍ شَ سْورِيٍ نُ قِندِشِ شّمّ فبَنفبَلَنيِيٍ نَن نَ. دَرِ سَلَمُ مَنفّ عَدٌنِ سٍدٍكِ نَشَ شّيرَ شّي، عَ شَ سَ عَ قَلَ شٍبِرٌن مَنفّ هٌهَمِ بّ، يَرَ مُتِ مَنفّ ثِرَ مِ بّ، لَكِسِ مَنفّ يَقِيَ بّ، عَ نُن عٍفِلٌن مَنفّ دٍبِرِ بّ، «وٌ تٍ ﭑ يِرٍ، وٌ شَ قَ كَقُ ﭑ مَ عَلَكٌ وٌن شَ فَبَيٌن فٍرٍ، بَرِ مَ عٍ تَن نُن يٌسُوٍ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ بَرَ لَنيِ شِرِ.» يِ عَمٌرِ مَنفّ سُولِيٍ؛ دَرِ سَلَمُ مَنفّ، شٍبِرٌن مَنفّ، يَرَ مُتِ مَنفّ، لَكِسِ مَنفّ، نُن عٍفِلٌن مَنفّ نَشَ تٍ نُن عٍ شَ سْورِيٍ رَ. عٍ نَشَ عٍ شَ يٌنكِندٍ يَءِلَن فَبَيٌن يَ رَ، عٍ قَ فٍرٍ تِ عٍ بّ.
فَبَيٌنكَيٍ نَشَ شّيرَ شّي عِسِرَيِلَكَيٍ شَ يٌنكِندٍ فِلِفَلِ، عٍ شَ سَ عَ قَلَ يٌسُوٍ بّ، «عِ نَشَ عِ شَ كٌنيِيٍ رَبّحِن. عِ شَ تٍ مُشُ يِرٍ مَقُرٍن. عِ شَ مُشُ رَتَنفَ عَمٌرِ مَنفّيٍ مَ، نَشٍيٍ سَبَتِشِ فٍيَ يِرٍ، عٍ وَ مَ مُشُ فٍرٍقٍ.» يٌسُوٍ نُن عَ شَ سْورِ حَلَمَيٍ نَشَ كٍلِ فِلِفَلِ، عٍ سِفَ فَبَيٌن.
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن يٌسُوٍ بّ، «عِ نَشَ فَاشُ عٍ يَ رَ، بَرِ مَ ﭑ بَرَ فّ عٍ سَدٍ عِ بّلّشّ. مِشِ كٍرٍن مُ نْمَ تِدٍ عِ يَ رَ عٍ يَ مَ.» نَ كُي يٌسُوٍ نُن عَ شَ مِشِيٍ نَشَ كٍلِ فِلِفَلِ، عٍ حّرّ كْي رَ، عَلَكٌ عٍ شَ سِن عَمٌرِكَيٍ شُن مَ تّرّننَ رَ. 10 عَلَتَلَ نَشَ عَمٌرِكَيٍ كٍرِ عِسِرَيِلَ يَ رَ، عَ قَ نْ عٍ رَ سّنبّ رَ فَبَيٌن. عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ بِرَ عٍ قْشْ رَ كِرَ شْن نَشَن تٍمَ بٍتِ شٌرٌن، عٍ نَشَ عٍ بْنبْ هَن عَسٍكَ نُن مَكٍدَ. 11 عٍ تٌ نُ عٍ فِمَ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ رَ فٌرٌقٍ بٍتِ شٌرٌن كِرَ شْن، عَلَتَلَ نَشَ بَلَبَلَنيِ شْرِ بٍلٍبٍلٍ رَفٌرٌ عٍ مَ كٍلِ كٌورٍ مَ، هَن عٍ سَ عَسٍكَ لِ. نَ بَلَبَلَنيِ شَ مِشِ قَشَشِيٍ دَنفِ مِشِيٍ رَ، عِسِرَيِلَكَيٍ نَشٍيٍ قَشَ عٍ شَ سَنتِدّفّمَ رَ.
12 عَلَتَلَ نُ عَمٌرِكَيٍ سَقٍ عِسِرَيِلَ بّلّشّ تّمُي نَشّ، يٌسُوٍ نُ بَرَ عَلَتَلَ مَشَندِ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ شْرِ عَ شَ سٌفٍ رَشَرَ فَبَيٌن شُن، عَ شَ كِكٍ رَشَرَ عَيَلٌن فُلُنبَ شُن. 13 سٌفٍ نُن كِكٍ نَشَ عٍ رَشَرَ، هَن عِسِرَيِلَ نَشَ فّ عٍ وَشْنيِ رَبَدٍ عٍ يَشُييٍ رَ. يِ قٍ سّبّشِ يَسَرِ شَ بُكِ كُي. سٌفٍ نَشَ عَ رَشَرَ كٌورٍ تَفِ، سٌفٍ مُ فبَتَ دُلَدٍ قّيحّن كٍرٍن كُي. 14 هَن تٌ نَ قٍ مْولِ مُ تٌشِ دُنِحَ. عَلَتَلَ نُ بَرَ يٌسُوٍ شَ مَشَندِ سُشُ، عَ نُ نَ فٍرٍ سٌقٍ عِسِرَيِلَ بّ. 15 نَ تّمُي يٌسُوٍ نُن عَ شَ سْورِيٍ نَشَ فبِلٍن عٍ شَ يٌنكِندٍ فِلِفَلِ.
16 نَ مَنفّ سُولِيٍ عٍ فِ نّ، عٍ سَ عٍ نْشُن مَكٍدَ قْنمّ رَ. 17 مِشِ ندٍ نَشَ عَ قَلَ يٌسُوٍ بّ، «نَ مَنفّ سُولِيٍ نَ عٍ نْشُنقٍ مَكٍدَ قْنمّ كُي.» 18 يٌسُوٍ نَشَ يَامَرِ قِ، «وٌ فّمّ بٍلٍبٍلٍيٍ مَيِندِفِلِن نَ قْنمّ دّ مَ، وٌ سْورِ ندٍيٍ تِ نَا. 19 وٌ تَن دْنشْييٍ، وٌ نَشَ دُفُندِ، وٌ شَ بِرَ وٌ يَشُييٍ قْشْ رَ، وٌ قَ كِرَ بٌلٌن عٍ يَ رَ، عَلَكٌ عٍ نَشَ نْ عٍ شْنيِ مَسْتْدٍ، بَرِ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَ عٍ سَ وٌ بّلّشّ.»
20 نَ كُي يٌسُوٍ نُن عَ شَ سْورِيٍٍ نَشَ نْ عَمٌرِكَيٍ رَ، قٌ مِشِ كٍرٍن كٍرٍنيِ نَشٍيٍ عٍ فِ، عٍ سَ عٍ شَ تَا مَكَنتَشِيٍ مَسْتْ. 21 عِسِرَيِلَ شَ سْورِيٍ بِرِن نَشَ فبِلٍن بْحّسَ كُي يٌسُوٍ يِرٍ مَكٍدَ يٌنكِندٍ كُي. مِشِ يٌ مُ نْ عٍ رَ.
22 نَ تّمُي يٌسُوٍ نَشَ عَ قَلَ، «وٌ يِ فّمّيٍ بَ قْنمّ دّ مَ، وٌ شَ يِ مَنفّ سُولِيٍ رَ مِنِ.» 23 عٍ نَشَ نَ مِشِ سُولِ رَ مِنِ؛ دَرِ سَلَمُ مَنفّ، شٍبِرٌن مَنفّ، يَرَ مُتِ مَنفّ، لَكِسِ مَنفّ، نُن عٍفِلٌن مَنفّ. 24 عٍ تٌ يِ مَنفّيٍ رَ مِنِ يٌسُوٍ مَ، يٌسُوٍ نَشَ عِسِرَيِلَ سْورِيٍ بِرِن شِلِ، عَ عَ قَلَ عٍ شَ يَرٍرَتِيٍ بّ، «وٌ وٌ مَسٌ، وٌ شَ وٌ سَنيِ تِ يِ مَنفّيٍ كْنيِيٍ مَ.» عٍ نَشَ عٍ مَسٌ، عٍ عٍ سَنيِ تِ عٍ كْنيِيٍ مَ. 25 يٌسُوٍ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ نَشَ فَاشُ، وٌ بْحّ نَشَ مِنِ عَ عِ. وٌ وٌ سّنبّ سٌ، وٌ مَن شَ لِمَنِيَ، بَرِ مَ عَلَتَلَ وٌ يَشُييٍ بِرِن مَ قٍ رَبَمَ يِ كِ نّ، وٌ نُن نَشٍيٍ نّ فٍرٍ مَ.»
26 نَ بِرِن تٌ دَنفِ، يٌسُوٍ نَشَ عٍ قَشَ، عَ قَ عٍ فبَكُ وُرِ سُولِ كْن نَ هَن نُنمَرٍ. 27 سٌفٍ دُلَ تّمُي، يٌسُوٍ نَشَ يَامَرِ قِ عٍ شَ عٍ رَفٌرٌ وُرِ كْن نَ، عٍ شَ عٍ رَ سٌ قْنمّ كُي، عٍ نُ نْشُنشِ دّننَشّ. عٍ نَشَ فّمّ بٍلٍبٍلٍيٍ دْشْ نَ دّ مَ. هَن تٌ نَا نَ نَ كِ.
28 نَ لْشْي يٌسُوٍ نَشَ مَكٍدَ قَن سُشُ، عَ مّننِكَيٍ نُن عٍ شَ مَنفّ سْنتْ سَنتِدّفّمَ رَ. عَ مُ مِشِ كٍرٍن لُ. عَ نَشَ مَكٍدَ مَنفّ شَ قٍ رَبَ عَلْ عَ يٍرِكٌ مَنفّ شَ قٍ رَبَ كِ نَشّ.
29 يٌسُوٍ نُن عِسِرَيِلَ شَ سْورِيٍ نَشَ كٍلِ مَكٍدَ، عٍ سِفَ لِبِنَ فٍرٍدٍ. 30 عَلَتَلَ نَشَ نَاكَيٍ نُن عٍ شَ مَنفّ سَ عٍ بّلّشّ. عٍ نَشَ نَ مِشِ بِرِن سْنتْ عٍ شَ سَنتِدّفّمَ رَ، عٍ مُ مِشِ كٍرٍن لُ. عٍ نَشَ لِبِنَ مَنفّ شَ قٍ رَبَ عَلْ عٍ يٍرِكٌ مَنفّ شَ قٍ رَبَ كِ نَشّ.
31 يٌسُوٍ نُن عِسِرَيِلَ شَ سْورِيٍ نَشَ كٍلِ لِبِنَ، عٍ سِفَ لَكِسِ فٍرٍدٍ. 32 نَ كُيٍ عِبَ، عَلَتَلَ نَشَ لَكِسِ سَ عٍ بّلّشّ. عٍ نَشَ نَ مِشِ بِرِن قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ، عَلْ عٍ لِبِنَ شَ قٍ رَبَ كِ نَشّ. 33 فٍسٍرِ مَنفّ هٌرَ مِ نَشَ تٍ كَقُدٍ لَكِسِ مَ، كْنْ يٌسُوٍ نَشَ عَ تَن نُن عَ شَ سْورِيٍ بِرِن قَشَ، عَ مُ مِشِ كٍرٍن لُ.
34 يٌسُوٍ نُن عِسِرَيِلَ شَ سْورِيٍ نَشَ كٍلِ لَكِسِ، عٍ سِفَ عٍفِلٌن فٍرٍدٍ. 35 نَ لْشْي عٍ نَشَ مّننِكَيٍ بِرِن سْنتْ، عَلْ عٍ لَكِسِ شَ قٍ رَبَ كِ نَشّ.
36 يٌسُوٍ نُن عِسِرَيِلَ شَ سْورِيٍ نَشَ كٍلِ عٍفِلٌن، عٍ سِفَ شٍبِرٌن فٍرٍدٍ. 37 عٍ نَشَ مّننِكَيٍ بِرِن، عٍ شَ مَنفّ، نُن عٍ دْشْبٌورٍيٍ سْنتْ، عٍ مُ مِشِ كٍرٍن لُ. عٍ نَشَ عٍ شَ قٍ رَبَ عَلْ عٍ عٍفِلٌن شَ قٍ رَبَ كِ نَشّ، عٍ مّننِكَيٍ بِرِن قَشَ.
38 نَ تّمُي يٌسُوٍ نُن عِسِرَيِلَ شَ سْورِيٍ نَشَ عٍ مَقِندِ دٍبِرِ تَا شِلِ مَ، عٍ شَ عٍ فٍرٍ. 39 عٍ نَشَ مّننِكَيٍ بِرِن، عٍ شَ مَنفّ، نُن عٍ دْشْبٌورٍيٍ سْنتْ، عٍ مُ مِشِ كٍرٍن لُ. عٍ نَشَ عٍ شَ قٍ رَبَ عَلْ عٍ لِبِنَ، عَ مَنفّ، نُن شٍبِرٌن شَ قٍ رَبَ كِ نَشّ.
40 يٌسُوٍ نَشَ نْ نَ بْشِ بِرِن نَ، فٍيَ يِرٍ، نٍفٍوِ فبٍنفبٍرٍنيِ، سٍقٍلَ بْشِ، نُن عَ مَنفّيٍ. عَ نَشَ نَ مِشِ بِرِن سْنتْ عَلْ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ عَ يَمَرِ كِ نَشّ. 41 يٌسُوٍ نَشَ عٍ فٍرٍ كٍلِ كَدٍ سِ بَرِنٍيَ هَن فَسَ، فٌسٍن بْشِ بِرِن، سَ دْشْ فَبَيٌن نَ. 42 يٌسُوٍ نَشَ نْ نَ تَايٍ نُن عٍ مَنفّيٍ رَ تّمُي كٍرٍنيِ رَ، بَرِ مَ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ نَن نُ فٍرٍ سٌمَ عِسِرَيِلَ بّ. 43 نَ تّمُي يٌسُوٍ نُن عِسِرَيِلَ شَ سْورِيٍ بِرِن نَشَ فبِلٍن عٍ شَ يٌنكِندٍ فِلِفَلِ.