9
فَبَيٌنكَيٍ شَ سَاتّ
يُرُدّن نَاكِرِ مَنفّيٍ، شِتِكَيٍ، عَمٌرِكَيٍ، كَنَانكَيٍ، ثٍرِ سِكَيٍ، هِوِكَيٍ، نُن يٍبُسُكَيٍ شَ مَنفّ، عٍ تٌ يِ فٍرٍ شَ قٍ مّ، نَشَن نَبَشِ سٍقٍلَ بْشِ فٍيَيٍ قَرِ، بَا شُنفبٍ دّ رَ، لِبَن فٍيَيٍ سّيتِ مَ، عٍ نَشَ عٍ مَلَن، عٍ لَنيِ شِرِ عٍ تَفِ عَلَكٌ عٍ شَ يٌسُوٍ نُن عِسِرَيِلَ حَمَ فٍرٍ.
فَبَيٌنكَيٍ تٌ عَ مّ، يٌسُوٍ نَشَن نَبَشِ يٍرِكٌ نُن عَيِ رَ، عٍ نَشَ يَنقَنتٍيَ مَشِرِ. عٍ نَشَ سِفَ عَ شْن، بّكِ كٌبِيٍ نُن وّنِ سَسٍ عِبْوشِيٍ دْشْشِ عٍ شَ سٌقَلٍيٍ قَرِ. عٍ نَشَ سَنكِرِ قٌرِ حْنشِ مَدّفّشِيٍ سٌ عٍ سَنيِ، عٍ دٌنمَ كٌبِ حْنشِيٍ رَفٌرٌ عٍ مَ. عٍ نَشَ تَامِ شُنتُنيِ شَرَشِيٍ سَ عٍ شَ كٌتٍ كُي.
عٍ تٌ يٌسُوٍ لِ يٌنكِندٍ كُي فِلِفَلِ، عٍ نَشَ عَ قَلَ عَ تَن نُن عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، «مُشُ سَ كٍلِشِ بْشِ مَكُيٍ نّ يِ كِ، عَلَكٌ وٌن شَ سَاتّ شِرِ.» عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌن نْمَ سَاتّ شِرِدٍ دِ؟ شَ عَ سَ لِ وٌ كٍلِشِ يِ بْشِ نَن مَ، عَ مُ لَنمَ سَاتّ شَ لُ وٌن تَفِ.» عٍ نَشَ يٌسُوٍ يَابِ، «عِ شَ كٌنيِيٍ نَن لَنشِ مُشُ مَ.» يٌسُوٍ نَشَ عٍ مَشْرِن، «ندٍ نَ وٌ تَن نَ؟ وٌ كٍلِشِ مِندٍن؟» عٍ نَشَ يٌسُوٍ يَابِ، «عِ شَ كٌنيِيٍ كٍلِشِ بْشِ مَكُيٍ نَن مَ عِ مَرِفِ عَلَتَلَ شِلِ شَ قٍ رَ، بَرِ مَ مُشُ بَرَ عَ شَ قٍ عِقَلّ مّ، عَ نَشَن نَبَشِ مِسِرَ، 10 عَ نُن عَ قٍ نَشَن بِرِن نَبَشِ عَمٌرِكَيٍ شَ مَنفّ قِرِنيِيٍ رَ يُرُدّن نَاكِرِ مَ، شّسِبْن مَنفّ سِشْن، نُن بَسَن مَنفّ عٌفٌ، نَشَن نُ سَبَتِشِ عَسَتَرٌتِ.»
11 «مُشُ شَ قٌرِيٍ نُن بْشِ مِشِ بِرِن عَ قَلَشِ نّ مُشُ بّ، ‹وٌ وٌ قَندّ تٌنفٌ وٌ نَشَن دٌنمَ كِرَ شْن مَ. وٌ شَ سِفَ عِسِرَيِلَكَيٍ رَلَن، وٌ شَ عَ قَلَ عٍ بّ وٌ شَ كٌنيِيٍ نَن مُشُ رَ.› يَكْسِ، وٌن شَ سَاتّ تٌنفٌ وٌن بٌورٍ بّ. 12 وٌ بَرَ مُشُ شَ تَامِيٍ تٌ؟ مُشُ تٌ كٍلِ مُشُ شْنيِ، تَامِ قَنيِ نَ نُ عَ رَ، كْنْ يَكْسِ عَ بِرِن بَرَ شَرَ. 13 مُشُ شَ وّنِ سَسٍ نّينّيٍ نُ رَقٍشِ وّنِ قَنيِ رَ، كْنْ يَكْسِ نَ بِرِن بَرَ حْن، وّنِ سَسٍيٍ بَرَ بْو. وٌ مُشُ شَ دٌنمَيٍ مَتٌ، عَ نُن مُشُ شَ سَنكِرِيٍ. عٍ بِرِن بَرَ كَنَ يِ كِرَ شَ مَكُيٍ بّ.»
14 عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ نَ بِرِن مَتٌ، كْنْ عٍ مُ عَلَتَلَ مَشْرِن شَ عَ قِندِشِ نْندِ نَن نَ. 15 نَ كُي يٌسُوٍ نَشَ لَنيِ شِرِ عٍ تَفِ عٍ شَ سِمَيَ مَكَنتَقٍ رَ. مَرَكَلِ نَشَ لُ عٍ تَفِ.
16 شِ سَشَن تٌ دَنفِ نَ سَاتّ شِرِقٍ رَ، عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ عَ كٌلٌن عَ عٍ دْشْبٌورٍيٍ نَن لَنشِ عٍ مَ. 17 نَ لْشْي عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ سِفَ، عٍ سَ سٌ عٍ شَ تَايٍ كُي، نَشَن قِندِشِ فَبَيٌن، كٍقِرَ، بٍيرٌتِ، نُن كِرِيَتِ يٍيَرِ مِ. 18 عِسِرَيِلَكَيٍ مُ عٍ قَشَ سَاتّ شَ قٍ مَ، بْشِ يَرٍرَتِيٍ نَشَن تٌنفٌ فَبَيٌنكَيٍ بّ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ شِلِ رَ، كْنْ حَمَ بِرِن نَشَ شُرُتُشُرُتُ عٍ شَ يَرٍرَتِيٍ مَ. 19 مَنفّيٍ نَشَ عَ قَلَ حَمَ بّ، «مُشُ تَن نَن مُشُ كَلِشِ عٍ بّ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ شِلِ رَ. وٌن مُ نْمَ وٌن بّلّشّ دِندٍ عٍ رَ. 20 يَكْسِ وٌن عٍ شَ قٍ سُشُمَ يِ كِ نّ. وٌن عٍ لُمَ عٍ سِ نَن نَ عَلَكٌ وٌن نَشَ عَلَتَلَ رَشْنْ مَرَكَلِ كَنَقٍ رَ. 21 وٌن نَشَ عٍ قَشَ، كْنْ وٌن شَ عٍ رَوَلِ وُرِ سّفّقٍ نُن يٍ بَقٍ رَ حَمَ بِرِن بّ.» نَ كُي عِسِرَيِلَ يَرٍرَتِيٍ شَ سَاتّ مُ كَنَمَ.
22 يٌسُوٍ نَشَ عٍ شِلِ، عَ وْيّن عٍ بّ، «مُنقٍ رَ وٌ مُشُ يَنقَشِ، وٌ عَ قَلَ مُشُ بّ، عَ وٌ سَبَتِشِ يِرٍ مَكُيٍ نّ، عَ قَ سَ عَ لِ، وٌ سَبَتِشِ مُشُ سّيتِ نَن مَ؟ 23 نَ كُي وٌ بَرَ دَنكّ سْتْ، وٌ بَرَ قِندِ مُشُ شَ كٌنيِيٍ رَ. وُرِ سّفّقٍ نُن يٍ بَقٍ وَلِ لُمَ وٌ تَن نَن شُن مَ مُشُ مَرِفِ عَلَ شَ حَمَ بّ عَبَدَن.»
24 عٍ نَشَ يٌسُوٍ يَابِ، «مُشُ بَرَ عَ مّ، عِ مَرِفِ عَلَتَلَ عَ قَلَ نّ عَ شَ كٌنيِ مُنسَ بّ، عَ شَ يِ بْشِ بِرِن سٌ وٌ يِ رَ، عَ شَ بٍكَيٍ سْنتْ وٌ يَ شْرِ. وٌ شَ قَ بَرَ فَاشُي فبٍفبٍ لُ مُشُ مَ مُشُ نِي شَ قٍ رَ. نَ نَن عَ تٌشِ مُشُ بَرَ وٌ يَنقَ. 25 يَكْسِ، مُشُ نَ وٌ سَفٌ. وٌ شَ مُشُ شَ قٍ رَبَ عَلْ وٌ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ تِنشِنيِ كُي.» 26 يٌسُوٍ نَشَ نَ تِنشِنيِ رَبَ، عَ مُ عَ لُ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ عٍ قَشَ. 27 نَ لْشْي عَ نَشَ وُرِ سّفّقٍ نُن يٍ بَقٍ وَلِ دْشْ عٍ شُن مَ عِسِرَيِلَ حَمَ بِرِن بّ، عَ نُن عَلَتَلَ شَ سّرّشّبَدٍ بّ، نَشَن نَ عَلَتَلَ شَ يِرٍ سُفَندِشِ. هَن تٌ فَبَيٌنكَيٍ نَ نَ وَلِ كُي.