8
عَيِ مَسْتْي
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن يٌسُوٍ بّ، «هَلِ عِ مُ فَاشُ، عِ بْحّ نَشَ مِنِ عَ عِ. فٍرٍ سٌي بِرِن تٌنفٌ، وٌ كٍلِ، وٌ شَ سِفَ عَيِ فٍرٍدٍ. عَ كٌلٌن، ﭑ بَرَ عَيِ مَنفّ سَ عِ بّلّشّ عَ نُن عَ شَ حَمَ بِرِن نَ، عَ شَ تَا نُن عَ شَ بْشِ. عِ عَيِ بْشِ نُن عَ مَنفّ شَ قٍ رَبَمَ نّ عَلْ عِ يٍرِكٌ بْشِ نُن عَ مَنفّ شَ قٍ رَبَ كِ نَشّ، كْنْ يِ بِيَاسِ عٍ شَ سٍ قَنيِيٍ نُن عٍ شَ شُرُ سٍيٍ قِندِ مَ وٌ هَرِفٍ نَن نَ. عِ قَمَ تَا مّلّندٍ عَ شَنبِ شَنبِ نَن مَ.»
يٌسُوٍ نُن فٍرٍ سٌي بِرِن نَشَ كٍلِ، عٍ نَشَ تٍ عَيِ. يٌسُوٍ نَشَ سْورِ فٍرٍ سٌي قَنيِ مِشِ وُلُ تٌنفٌ سَشَن مَيٍفٍتِ، عٍ بِرِن نَشَ تٍ كْي رَ. عَ نَشَ يِ يَامَرِ سٌ عٍ يِ رَ، «وٌ عَ عِدْيِن، وٌ شَ تَا مّلّن عَ شَنبِ شَنبِ مَ. وٌ نَشَ وٌ مَكُيَ تَا رَ عَ فبٍ رَ. وٌ بِرِن شَ وٌ رّدِ. ﭑ تَن نُن ﭑ مَ حَمَ بِرِن، مُشُ مُشُ مَكْرّ مَ نّ تَا رَ مّننِكَيٍ يَ رَ. عٍ نَ مِنِ مُشُ رَلَندٍ عَلْ عَ سِنفٍ رَ، مُشُ قَمَ نّ مُشُ فِدٍ عٍ يَ رَ. نَ كُي عٍ بِرَ مَ نّ مُشُ قْشْ رَ عَ قَلَقٍ رَ، ‹عٍ نَ عٍ فِقٍ عَلْ بٌورٍ بِيَاسِ.› نَ كِ مُشُ قَمَ نّ عٍ رَ مِنِدٍ تَا قَرِ مَ. نَ تّمُي، وٌ تَن شَ مِنِ وٌ نْشُندٍ، وٌ قَ تَا مَسْتْ. وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ نَا سَمَ نّ وٌ بّلّشّ. وٌ نَ تَا سُشُ، وٌ تّ سٌ نَا رَ، وٌ نَا فَن. عَ تَن نَن نَ كِ، وٌ شَ عَلَتَلَ وَشْنقٍ رَكَمَلِ، وٌ شَ ﭑ مَ يَامَرِ رَبَتُ عَ رَبَتُ كِ مَ.»
يٌسُوٍ نَشَ عٍ رَ سِفَ قَ، عٍ سَ تَا مّلّن عَ شَنبِ شَنبِ مَ. عٍ نَشَ لُ عَيِ نُن بٍتٍلِ تَفِ، عَيِ سٌفٍفٌرٌدٍ. يٌسُوٍ نُن حَمَ بِرِن نَشَ شِ يٌنكِندٍ كُي نَ كْي رَ. 10 نَ كُيٍ عِبَ، يٌسُوٍ نَشَ كٍلِ، عَ حَمَ شُنمَتٌ عَ رَ. عَ تَن نُن عِسِرَيِلَ كُنتِفِيٍ نَشَ تٍ حَمَ يَ رَ، سِفَقٍ رَ عَيِ. 11 عٍ تَن نُن فٍرٍ سٌي بِرِن نَشَ عٍ مَكْرّ عَيِ تَا رَ، عٍ قَ يٌنكِندٍ يَءِلَن عَ كْولَ بِرِ رَ. فُلُنبَ نَشَ لُ عٍ تَن نُن عَيِ تَفِ. 12 يٌسُوٍ نُ بَرَ شّمّ وُلُ سُولِ حْندْن شّي تَا مّلّندٍ عَيِ نُن بٍتٍلِ تَفِ، عَيِ تَا سٌفٍفٌرٌدٍ. 13 نَ كُي سْورِيٍ شَ يٌنكِندٍ شُنفبٍ نُ نَ تَا كْولَ مَ، سْورِ بٌورٍيٍ نُ نَ تَا مّلّنقٍ سٌفٍفٌرٌدٍ بِرِ. يٌسُوٍ نَشَ سِفَ نَ كْي رَدَنفِ فُلُنبَ كُي.
14 عَيِ مَنفّ تٌ عِسِرَيِلَ سْورِيٍ تٌ، عَ تَن نُن عَ شَ حَمَ نَشَ مِنِ عٍ فٍرٍدٍ قِيلِ يِرٍ عَرَبَ يَ رَ. كْنْ عَ مُ نُ عَ كٌلٌن شَ عِسِرَيِلَكَيٍ بَرَ عَ شَ تَا مّلّن عَ شَنبِ شَنبِ مَ. 15 نَ تّمُي يٌسُوٍ نُن عِسِرَيِلَ حَمَ بِرِن نَشَ عٍ يّتّ رَفِ عَيِ مِشِيٍ يَ رَ فبٍنفبٍرٍنيِ كِرَ شْن مَ. 16 عَيِكَيٍ نَشَ بِرَ عٍ قْشْ رَ كٍرٍن نَ. يٌسُوٍ نُن عَ شَ سْورِيٍ نَشَ عٍ فِ هَن عٍ فّ عَيِ حَمَ بِرِن نَمِنِدٍ تَا قَرِ مَ. 17 شّمّ كٍرٍن مُ لُ عَيِ نُن بٍتٍلِ تَايٍ كُي، عٍ بِرِن نَشَ بِرَ عِسِرَيِلَكَيٍ قْشْ رَ، عٍ شَ عٍ سُشُ. عٍ نَشَ تَا لُ نَ كِ، عَ رَبِشِ.
18 نَ كُي، عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن يٌسُوٍ بّ، «عِ شَ تَنبّ عِتَلَ عَيِ بِرِ رَ، نَشَن سُشُشِ عِ يِ رَ، بَرِ مَ ﭑ بَرَ عَ سَ عِ بّلّشّ.» يٌسُوٍ نَشَ عَ شُن تِ تَا رَ، عَ شَ تَنبّ سُشُشِ عَ يِ رَ عَيِ مَبِرِ. 19 عَ تٌ نَ رَبَ، سْورِ مّلّنتِيٍ نَشَ مِنِ مَقُرٍن مَقُرٍن عٍ نْشُندٍ كُي، عٍ قَ سٌ تَا كُي، عٍ تّ سٌ نَ رَ كٍرٍن نَ.
20 عَيِكَيٍ تٌ عٍ يَ رَفبِلٍن عٍ شَنبِ رَ، عٍ نَشَ عَ تٌ تُورِ نَ تٍقٍ كٌورٍ مَ كٍلِقٍ تَا كُي. عٍ مُ نْ عٍ فِدٍ عٍ شَ سِفَ دّدّ. عِسِرَيِلَكَ نَشٍيٍ نُ نَ عٍ فِقٍ فبٍنفبٍرٍنيِ كِرَ شْن عَيِ مِشِيٍ يَ رَ، نٍيٍ نَشَ عٍ مَقِندِ عٍ شِلِ مَ. 21 يٌسُوٍ نُن عِسِرَيِلَ حَمَ تٌ نَ تُورِ تٌ تٍ رَ، عٍ نَشَ عَ كٌلٌن عَ سْورِ مّلّنتِيٍ بَرَ فّ تَا سُشُدٍ. نَ كُي عٍ نَشَ عٍ مَقِندِ، عٍ قَ عَيِكَيٍ بْنبْ. 22 نَ مّلّنتِيٍ قَن نَشَ قَ كٍلِقٍ تَا كُي، عٍ شَ عَيِكَيٍ فٍرٍ. نَ كُي عَيِكَيٍ نَشَ رَشّتّن، عِسِرَيِلَكَيٍ قَ عٍ بِرِن قَشَ. مِشِ يٌ مُ نْ عَ فِدٍ، مِشِ يٌ مُ لُ عَ حِحّ رَ، 23 قٌ عَيِ مَنفّ، عٍ نَشَن سُشُ، عٍ عَ شَنِن يٌسُوٍ شْن.
24 عِسِرَيِلَكَيٍ تٌ فّ عَيِكَيٍ قَشَدٍ نَشٍيٍ بِرَ عٍ قْشْ رَ فبٍنفبٍرٍنيِ كِرَ شْن مَ، عٍ نَشَ فبِلٍن تَا قَن كُي، عٍ عَيِكَ دْنشْييٍ بِرِن قَشَ عٍ شَ سَنتِدّفّمَيٍ رَ. 25 عَيِكَ نَشٍيٍ بِرِن قَشَ نَ لْشْي، شّمّيٍ نُن فِنّيٍ، عٍ كْنتِ نَشَ لَن مِشِ وُلُ قُ نُن قِرِن مَ. 26 يٌسُوٍ تٌ عَ شَ تَنبّ عِتَلَ عَيِ شُن مَ، عَ مُ عَ عِسٌ قٌ نَاكَيٍ بِرِن تٌ فّ قَشَدٍ. 27 نَ كُي، عِسِرَيِلَ نَشَ عَ وَ سَسٌ عَيِ شُرُ سٍ نُن عَ هَرِفٍ رَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍن كِ نَشّ يٌسُوٍ بّ.
28 يٌسُوٍ نَشَ عَيِ تَا بِرِن كَنَ، عَ عَ فَن. هَن تٌ نَا كِرٌشِ. 29 نَشَن قِندِ عَيِ مَنفّ تَن نَ، عٍ نَشَ نَ فبَكُ وُرِ مَ هَن نُنمَرٍ. نُنمَرٍ تٌ سٌ، يٌسُوٍ نَشَ يَامَرِ قِ عٍ شَ عَ قُرٍ رَفٌرٌ وُرِ كْن نَ. عٍ نَشَ عَ رَبِرَ تَا سٌدٍ دّ رَ، عٍ قَ فّمّ فبٍفبٍ مَلَن عَ قَرِ. هَن تٌ نَ فّمّ مَلَنشِ نَا.
سّرّشّبَدٍ عٍبَلِ فٍيَ قَرِ
30 نَ تّمُي يٌسُوٍ نَشَ سّرّشّبَدٍ يَءِلَن عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ عٍبَلِ فٍيَ قَرِ، 31 عَلْ عَلَتَلَ شَ كٌنيِ مُنسَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ كِ نَشّ. عٍ نَشَ سّرّشّبَدٍ فّمّ دَاشِ تِ، وُرٍ مُ نُ دِن نَشَن نَ، عَلْ عَ سّبّشِ تَوُرٍتَ مُنسَ كِتَابُي كُي كِ نَشّ. عٍ نَشَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ نُن شَنُنتٍيَ سّرّشّيٍ بَ عَلَتَلَ بّ نَ قَرِ.
32 مّننِ يٌسُوٍ نَشَ عَلَ شَ سّرِيّ سّبّ فّمّيٍ مَ عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن يَ شْرِ، عَننَبِ مُنسَ نَشَن سّبّ عٍ بّ. 33 عِسِرَيِلَكَيٍ، عٍ شَ كُنتِفِيٍ، عٍ شَ سْورِ مَنفّيٍ، عٍ شَ كِيتِسَيٍ، نُن شْحّ نَشٍيٍ نُ نَ عٍ يَ مَ، عٍ بِرِن نَشَ سِفَ تِ رَ لٍوِ بْنسْي سّرّشّدُبّيٍ يَ عِ، نَشٍيٍ نُ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنمَ. حَمَ سّيتِ كٍرٍن نَشَ تِ فَرِ سِمِ فٍيَ بِرِ، حَمَ سّيتِ بٌورٍ نَشَ تِ عٍبَلِ فٍيَ بِرِ، عَلْ عَلَتَلَ شَ كٌنيِ مُنسَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَ حَمَ سِنفٍ بّ كِ نَشّ، عَ دُبَ عٍ بّ تّمُي نَشّ. 34 نَ شَنبِ، يٌسُوٍ نَشَ يِ سّرِيّ مَسٍنيِ بِرِن تِ، دُبّيٍ نُن دَنكّيٍ، عَلْ عَ سّبّشِ تَوُرٍتَ مُنسَ كِتَابُي كُي كِ نَشّ. 35 عَننَبِ مُنسَ شَ مَسٍنيِ سّبّشِ كٍرٍن مُ لُ، يٌسُوٍ مُ نَشَن تَفِ رَبَ عِسِرَيِلَ حَمَ بِرِن بّ، هَلِ فِنّيٍ، دِ مّيٍ، نُن شْحّ نَشٍيٍ نُ نَ عٍ يَ مَ.