7
عَكَن شَ فبَلٌي
كْنْ عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ عَلَتَلَ شُي مَتَندِ، عٍ سٍ ندٍيٍ تٌنفٌ عَ تْنيِ دْشْشِ نَشٍيٍ رَ. عَكَن، كَرِ مِ شَ مَمَدِ، سَبِدِ تٌلٌبِتّ، سٍرَ شَ تٌلٌنتٌلٌنيِ، يُدَ بْنسْي يَ مَ، نُ بَرَ سٍ رَتْنشِيٍ تٌنفٌ، عَلَتَلَ بْحّ قَ تٍ عِسِرَيِلَكَيٍ شِلِ مَ نَ شَ قٍ رَ.
يٌسُوٍ نَشَ مِشِيٍ شّي كٍلِ يٍرِكٌ، سِفَقٍ رَ عَيِ، دّننَشّ نَ بٍتِ عَوٍنِ قّ مَ، بٍتٍلِ سٌفٍتٍدٍ. عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ تٍ، وٌ شَ سَ نَ بْشِ رَبّن.» نَ شّمّيٍ نَشَ تٍ عَيِ بْشِ رَبّندٍ. عٍ نَشَ فبِلٍن يٌسُوٍ يِرٍ، عٍ عَ قَلَ عَ بّ، «هَلِ حَمَ بِرِن مُ سِفَ، مِشِ وُلُ قِرِن، شَ نَ مُ مِشِ وُلُ سَشَن نَن شَ تٍ، عٍ عَيِ مِشِيٍ بْنبْمَ نّ. عِ نَشَ حَمَ بِرِن نَتَفَن يِ قٍ مَ، بَرِ مَ وٌن فٍرٍقَيٍ مُ فبٌ.» نَ كُي مِشِ وُلُ سَشَن حْندْن نَشَ تٍ فٍرٍ شِلِ مَ. كْنْ عَيِ مِشِيٍ نَشَ نْ عٍ رَ، عٍ قَ عٍ فِ عٍ يَ رَ. عَيِكَيٍ نَشَ مِشِ تٌنفٌ سَشَن نُن سٍننِ قَشَ عِسِرَيِلَكَيٍ رَ. عٍ نَشَ عٍ كٍرِ كٍلِ تَا سٌدٍ دّ رَ هَن سَبَرِ مِ. عٍ فٌرٌ فٌرٌ مَ نَ كِرَ رَ، عٍ نَشَ نْ عٍ رَ.
نَ كُي عِسِرَيِلَ حَمَ بْحّ نَشَ كَنَ، لِمَنِيَ نَشَ بَ عٍ يِ رَ. يٌسُوٍ نَشَ عَ شَ سٌسٍ عِبْو عَ مَ، عَ نَشَ عَ يَتَفِ رَقٍلٍن بْشِ مَ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ يَ عِ هَن نُنمَرٍ، عَ تَن نُن عِسِرَيِلَ قٌرِيٍ. عٍ نَشَ بّندّ مَسٌ عٍ شُنيِيٍ مَ نِمِسّ شَ قٍ رَ. يٌسُوٍ نَشَ عَ قَلَ، «ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، مُنقٍ رَ عِ عَ نِيَشِ يِ حَمَ شَ يُرُدّن عِفِرِ؟ عِ وَ مَ مُشُ سَقٍ عَمٌرِكَيٍ بّلّشّ نّ، عِ شَ فَن مُشُ رَ؟ مُشُ نَ عَ كٌلٌن نُ، هَلِ مُشُ لُ يُرُدّن نَاكِرِ مَ نُ. ﭑ مَرِفِ، ﭑ مُنسٍ قَلَمَ كْرّ، عِسِرَيِلَكَيٍ تٌ عٍ فِشِ عٍ يَشُييٍ يَ رَ؟ كَنَانكَيٍ نُن يِ بْشِ مِشِيٍ نَ يِ قٍ مّ، عٍ مُشُ دِفِلِنمَ نّ، عٍ مُشُ شِلِ حْن يِ بْشِ مَ. نَ كُي، عِ تَن قَ مُنسٍ رَبَمَ عِ شِلِ شُنفبٍ شَ قٍ رَ؟»
10 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن يٌسُوٍ بّ، «كٍلِ، عِ عِ يَتَفِ رَقٍلٍنشِ بْشِ مَ مُنقٍ رَ يِ كِ؟ 11 عِسِرَيِلَ بَرَ يُنُبِ رَبَ. نَ كُي عٍ بَرَ سَاتّ كَنَ ﭑ نَشَن تٌنفٌ عٍ بّ. عِيٌ، عٍ بَرَ سٍ رَتْنشِيٍ تٌنفٌ عَ مُ لَن عٍ شَ نَشَن تٌنفٌ. عٍ بَرَ عَ مُحَ، عٍ عَ نْشُن عٍ شَ كٌتٍ كُي. 12 عِسِرَيِلَكَيٍ مُ نْمَ تِدٍ عٍ يَشُييٍ يَ رَ. عٍ عٍ فِمَ نّ عٍ يَشُييٍ مَ، بَرِ مَ عٍ قَن يّتّ يَتِ بَرَ قِندِ مِشِ رَتْنشِيٍ رَ. ﭑ مُ لُمَ وٌ قْشْ رَ، شَ وٌ مُ يِ سٍ رَتْنشِيٍ كَنَ وٌ نَشٍيٍ تٌنفٌشِ. 13 كٍلِ، عِ شَ حَمَ رَ سّنِيّن. عِ شَ عَ قَلَ عٍ بّ، ‹بٍيمَنُ تِنَ، وٌ شَ وٌ يّتّ رَ سّنِيّن. عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛ «سٍ رَتْنشِيٍ نَ وٌ تَفِ. عِسِرَيِلَ مُ نْمَ تِدٍ عٍ يَشُييٍ يَ رَ، دَنمِ نَ سٍ رَتْنشِيٍ نَ وٌ يِ رَ.» 14 تِنَ فّيسّفّ وٌ وٌ مَسٌ وٌ بْنسْي كِ مَ. عَلَتَلَ نَ بْنسْي نَشَن مَسٍن، نَ شَ عَ مَسٌ عَ شَبِلّ كِ مَ. عَلَتَلَ نَ شَبِلّ نَشَن مَسٍن، نَ شَ عَ مَسٌ عَ دٍنبَيَ كِ مَ. عَلَتَلَ نَ مِشِ نَشَن مَسٍن دٍنبَيَ يَ مَ، نَ شَ عَ مَسٌ. 15 نَ مِشِ نُن نَ سٍ رَتْنشِيٍ فَنمَ نّ تّ رَ، بَرِ مَ عَ بَرَ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنَ، عَ بَرَ قٍ رَبَ عِسِرَيِلَ، عَ مُ لَن عَ شَ نَشَن نَبَ.›»
16 يٌسُوٍ نَشَ كٍلِ سُبَشّ مَ، عَ نَشَ عِسِرَيِلَ تِ عَ بْنسْي كِ مَ. عَ قٍ نَشَ تِ يُدَ بْنسْي. 17 عَ نَشَ يُدَ شَبِلّيٍ مَسٌ، عَ قٍ نَشَ تِ سٍرَ شَبِلّ. عَ نَشَ سٍرَ شَبِلّ مَسٌ، عَ دٍنبَيَ كِ مَ، عَ قٍ نَشَ تِ سَبَدِ. 18 عَ نَشَ دٍنبَيَ شُنيِيٍ مَسٌ، عَ قٍ نَشَ تِ عَكَن، كَرِ مِ شَ دِ شّمّ، سَبَدِ شَ دِ شّمّ، سٍرَ شَ دِ نَشَن قَتَن يُدَ بْنسْي رَ.
19 يٌسُوٍ نَشَ عَ قَلَ عَكَن بّ، «ﭑ مَ دِ، تَنتُي رَ سِفَ عَلَتَلَ مَ، عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَ. عَ تَنتُ. عِ نَشَن نَبَشِ، نَ تَفِ رَبَ ﭑ بّ عَ كِ مَ. عِ نَشَ عَ نْشُن ﭑ مَ.» 20 عَكَن نَشَ يٌسُوٍ يَابِ، «نْندِ نَ عَ رَ. ﭑ تَن نَن يُنُبِ رَبَشِ عَلَتَلَ رَ، عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَ. ﭑ نَشَن نَبَشِ عَ تَن نَن يِ كِ. 21 ﭑ سِنَرِ دٌنمَ ندٍ تٌ نّ نَ سٍيٍ يَ مَ، نَشَن شَ تٌقَنيِ مَنِيّ مُ نَ، عَ نُن فبٍتِ كٌلٍ كّمّ قِرِن، نُن شّيمَ، نَشَن كِلٌ تَفِ لِمَ. ﭑ نَشَ مِلَ عٍ مَ، ﭑ قَ عٍ تٌنفٌ. ﭑ بَرَ عٍ بِرِ يِلِ كُي ﭑ مَ كِرِ بَنشِ بُن مَ. فبٍتِ سَشِ شّيمَ نُن دٌنمَ بُن مَ.»
22 يٌسُوٍ نَشَ مِشِيٍ شّي عٍ فِ رَ، عٍ شَ عَكَن شَ كِرِ بَنشِ مَتٌ. نَ سٍيٍ نُ نْشُنشِ يِلِ كُي، فبٍتِ سَشِ عٍ بُن مَ. 23 عٍ نَشَ عَ بِرِن نَتٍ يِلِ كُي كِرِ بَنشِ بُن مَ، عٍ عَ شَنِن يٌسُوٍ شْن مَ، عِسِرَيِلَ حَمَ تَفِ. عٍ نَشَ عَ عِبَفَن بْشِ عَلَتَلَ يَ عِ. 24 يٌسُوٍ نَشَ سٍرَ شَ دِ عَكَن سُشُ. عَ نَشَ عَ شَ سٍيٍ بِرِن تٌنفٌ، نَ فبٍتِ، نَ دٌنمَ تٌقَنيِ، نَ شّيمَ، نُن عَ شَ كِرِ بَنشِ. عَ مَن نَشَ عَ شَ دِ شّمّيٍ، عَ شَ دِ فِنّيٍ، عَ شَ نِنفٍيٍ، عَ شَ سٌقَلٍيٍ، نُن عَ شَ شُرُ سٍيٍ، عَ نَشَ نَ بِرِن سُشُ، عَ عَ شَنِن عَكٌرِ فُلُنبَ كُي. عِسِرَيِلَ بِرِن نَشَ بِرَ عَ قْشْ رَ.
25 يٌسُوٍ نَشَ عَ قَلَ عَكَن بّ، «عِ بَرَ مُشُ شُن مَحَاشُ، عَلَتَلَ عِ قَن شُن مَحَاشُمَ نّ تٌ لْشْي.» نَ مَسٍنيِ شَنبِ، عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن نَشَ عٍ مَفْنْ فّمّ رَ، عٍ عٍ فَن. 26 عٍ نَشَ فّمّ فبٍفبٍ كٌتٌ عَ قَرِ. هَن تٌ نَ كٌتٌشِ نَا. نَ كُي عَلَتَلَ بْحّ نَشَ فٌرٌ. نَ نَن عَ تٌشِ هَن تٌ، عَكٌرِ فُلُنبَ شِلِ قَلَمَ نَ يِرٍ شُن مَ.