6
يٌسُوٍ شَ شُتُ سْتْي يٍرِكٌ مَ
يٍرِكٌ سٌدٍ دّ بِرِن نُ مَبَلَنشِ نّ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ قٍ رَ. مِشِ مُ مِنِمَ، مِشِ مُ سٌمَ. عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن يٌسُوٍ بّ، «عَ مَتٌ، ﭑ بَرَ يٍرِكٌ تَا سَ عِ بّلّشّ، عَ مَنفّ، نُن عَ سْورِ حَلَمَيٍ. عِ شَ فٍرٍ سٌي بِرِن شَ يِ تَا رَبِلِن سَنمَيَ كٍرٍن شِ كٍرٍن كُي، شِ سٍننِ بُن مَ. سّرّشّدُبّ مِشِ سٌلٌقٍرٍ شَ يّشّي كٌنتٌنيِ قٍرِ سٌلٌقٍرٍ سُشُ عٍ يِ رَ، عٍ شَ حّرّ سَاتّ كَنكِرَ يَ رَ. عَ شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ، وٌ شَ تَا رَبِلِن سَنمَيَ سٌلٌقٍرٍ، سّرّشّدُبّيٍ نُ قَ قٍرِ قٍ. عٍ نَ يّشّي كٌنتٌنيِ قٍرِ قٍ، وٌ نَشَ عَ شُي مّ، حَمَ بِرِن شَ سْنشْي فبٍفبٍ رَتٍ. نَ تّمُي تّتّ نَشَن تَا رَبِلِنشِ، نَ بِرَ مَ نّ عَ يّتّ مَ. كَنكَن تِشِ دّننَشّ بِرِ، عَ شَ سٌ مّننِ رَ.»
نُنُ شَ دِ يٌسُوٍ نَشَ سّرّشّدُبّيٍ شِلِ، عَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ تٌنفٌ. سّرّشّدُبّ سٌلٌقٍرٍ شَ يّشّي كٌنتٌنيِ قٍرِ سٌلٌقٍرٍ تٌنفٌ، وٌ شَ تِ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ يَ رَ.» عَ نَشَ عَ قَلَ حَمَ بّ، «وٌ دَنفِ، وٌ شَ تَا رَبِلِن. مَكَنتَتِ سِنفٍيٍ شَ تِ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ يَ رَ.»
يٌسُوٍ عَ قَلَ حَمَ بّ كِ نَشّ، عٍ نَشَ عَ رَبَ نَ كِ. سّرّشّدُبّ سٌلٌقٍرٍ، يّشّي كٌنتٌنيِ قٍرِ سٌلٌقٍرٍ نُ سُشُشِ نَشٍيٍ يِ عَلَتَلَ يَ عِ، نٍيٍ نَشَ عٍ حّرّ، عٍ نُ قَ قٍرِ قٍ. عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنمَيٍ نَشَ بِرَ عٍ قْشْ رَ. مَكَنتَتِ سِنفٍيٍ نَشَ تِ سّرّشّدُبّيٍ يَ رَ نَشٍيٍ نُ قٍرِ قٍقٍ. مَكَنتَتِ دْنشْييٍ نَشَ تِ سَاتّ كَنكِرَ شَنبِ رَ. عٍ نُ قَ عٍ حّرّ قٍرِ شُي مَ. 10 يٌسُوٍ نُ بَرَ يِ يَامَرِ سٌ حَمَ يِ رَ، «وٌ نَشَ سْنشْي رَتٍ، وٌ نَشَ وٌ شُي عِتٍ، مِشِ يٌ نَشَ وْيّن هَن ﭑ نَ عَ قَلَمَ وٌ بّ لْشْي نَشّ. نَ تّمُي كْرّ، وٌ قَ سْنشْي رَتٍ.» 11 عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ نَشَ تَا رَبِلِن سَنمَيَ كٍرٍن. نَ شَنبِ عٍ نَشَ فبِلٍن حَمَ يٌنكِندٍ، عٍ شِ نَا.
12 يٌسُوٍ نَشَ كٍلِ سُبَشّ مَ، سّرّشّدُبّيٍ نَشَ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ تٌنفٌ. 13 سّرّشّدُبّ سٌلٌقٍرٍيٍ، قٍرِ سٌلٌقٍرٍيٍ سُشُشِ نَشٍيٍ يِ، نٍيٍ نَشَ عٍ حّرّ قْلْ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ يَ رَ، عٍ نُ قَ قٍرِ قٍ. مَكَنتَتِ سِنفٍيٍ تِشِ يَرٍ، عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ يَ رَ. مَكَنتَتِ دْنشْييٍ قَن تِشِ عَ شَنبِ رَ، عٍ عٍ حّرّ مَ قٍرِ شُي مَ. 14 عَ شِ قِرِن ندٍ، عٍ نَشَ تَا رَبِلِن سَنمَيَ كٍرٍن، عٍ قَ فبِلٍن حَمَ يٌنكِندٍ. عٍ نَشَ نَ مْولِ رَبَ شِ سٍننِ بُن مَ.
15 عَ شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ، عٍ نَشَ كٍلِ سُبَشّ مَ، عٍ تَا رَبِلِن عَلْ عٍ دَرِشِ عَ رَ كِ نَشّ. كْنْ يِ بِيَاسِ، عٍ نَشَ نَ رَبَ سَنمَيَ سٌلٌقٍرٍ. عٍ تَا رَبِلِن سَنمَيَ سٌلٌقٍرٍ نَ شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ كَنسَن نّ. 16 عَ سَنمَيَ سٌلٌقٍرٍ ندٍ، سّرّشّدُبّيٍ نَشَ قٍرِ قٍ قَ. يٌسُوٍ قَ عَ قَلَ حَمَ بّ، «وٌ سْنشْي رَتٍ، بَرِ مَ عَلَتَلَ بَرَ يِ تَا سَ وٌ بّلّشّ. 17 عَلَتَلَ بَرَ يِ تَا رَتْن نُن عَ عِسٍيٍ بِرِن نَتْن، قٌ رَشَبِ لَنفٌي فِنّ كٍرٍنيِ ثٍتِ نَشَن نَتَنفَشِ، نُن مِشِ نَشٍيٍ بِرِن نَ عَ شَ بَنشِ كُي، بَرِ مَ عَ تَن نَن يِفِيَ قِ وٌن مَ شّيرَيٍ مَ. 18 كْنْ وٌ عَ عِدْيِن سٍ رَتْنشِيٍ مَ، وٌ نَشَ كٍرٍن شَنِن وٌ شُن، شَ نَ مُ عَ رَ عِسِرَيِلَ حَمَ قِندِ مَ نّ سٍ رَتْنشِ رَ. 19 فبٍتِ، شّيمَ، وُرٍ، نُن وُرٍ فبٍيلِ، نٍيٍ قِندِ مَ عَلَتَلَ نَن فبٍ رَ. وٌ شَ عٍ رَفَتَ عَ بّ.»
20 حَمَ نَشَ سْنشْي رَتٍ، سّرّشّدُبّيٍ نُ قَ قٍرِ قٍ. حَمَ تٌ قٍرِ شُي مّ، عٍ نَشَ سْنشْي فبٍفبٍ رَتٍ. تّتّ نَشَ بِرَ عَ يّتّ مَ، حَمَ قَ سٌ كٍرٍن نَ تَا كُي. تَا نَشَ قِندِ عٍ فبٍ رَ. 21 عٍ نَشَ تَا رَتْن، عٍ نَ تَا مِشِ بِرِن قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ، شّمّيٍ نُن فِنّيٍ، دِ مّيٍ نُن قٌرِيٍ، نِنفٍيٍ، يّشّييٍ نُن سٌقَلٍيٍ. 22 يٌسُوٍ نُ بَرَ عَ قَلَ يِ شّمّ قِرِنيِ بّ، نَشٍيٍ سِفَ يِ بْشِ رَبّندٍ، «وٌ سِفَ نَ لَنفٌي فِنّ شَ بَنشِ كُي، وٌ عَ رَ مِنِ عَ نُن عَ شَ مِشِيٍ بِرِن، عَلْ وٌ وٌ كَلِ عَ بّ كِ نَشّ.» 23 يِ سّفّتَلَ قٍ رَبّنيِ قِرِنيِيٍ نَشَ سِفَ، عٍ سَ رَشَبِ رَ مِنِ بَنشِ كُي. عٍ نَشَ عَ بَبَ، عَ نفَ، عَ تَارَيٍ، عَ شُنيَيٍ، نُن عَ بَرِبٌورٍيٍ بِرِن نَمِنِ، عٍ قَ عٍ مَكَنتَ عٍ كٍرٍنيِ مَ عِسِرَيِلَ حَمَ يٌنكِندٍ سّيتِ مَ. 24 عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ تَا فَن عَ نُن عَ عِسٍيٍ بِرِن نَ، قٌ فبٍتِ، شّيمَ، وُرٍ، نُن وُرٍ فبٍيلِ. عٍ نَشَ نٍيٍ رَ سٌ نَاقُلِ رَفَتَدٍ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي.
25 يٌسُوٍ نَشَ رَشَبِ لَنفٌي فِنّ لُ عَ سِ رَ، عَ نُن عَ شَ مِشِيٍ بِرِن. رَشَبِ نَشَ سَبَتِ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ مَ. هَن تٌ عَ بْنسْييٍ نَ نَا، بَرِ مَ عَ يِفِيَ قِ نّ يٌسُوٍ شَ شّيرَ قٍ رَبّنيِ قِرِنيِيٍ مَ يٍرِكٌ.
26 نَ وَشَتِ يٌسُوٍ نَشَ يِ مَرَكَلِ تِ، «دَنكّ نَ مِشِ بّ نَشَن فبِلٍنمَ يٍرِكٌ تَا تِ رَ. نَ كَنيِ شَ دِ سِنفٍ نَن قِندِ مَ نَ بِرِكِ سِنفٍ سَرٍ رَ، نُن عَ شَ دِ دْنشْي نَن قِندِ مَ تَا نَادّ سَرٍ رَ.»
27 عَلَتَلَ نُن يٌسُوٍ نَن نُ عَ رَ. يٌسُوٍ شِلِ نَشَ تٍ، عَ دِن بْشِ بِرِن نَ.