15
يُدَ بْنسْي شَ بْشِ
بْشِ نَشَن قِشِ يُدَ بْنسْي مَ عٍ شَبِلّ كِ مَ عَلَتَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ، سَ قْلْشِ عٍدٌن نَانِنيِ نَن نَ، عَ سَ دْشْ سِنِ فبٍنفبٍرٍنيِ رَ يِرٍقَنيِ مَ. نَ نَانِنيِ قْلْشِ قْشْي بَا دّ يِرٍقَنيِ نَن مَ نَشَن نَ نٍفٍوِ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ، عَ سِفَ تَلِ فٍيَ يِرٍقَنيِ مَ سِنِ بِرِ رَ، عَ تٍ كَدٍ سِ بَرِنٍيَ يِرٍقَنيِ مَ هَن عَ سَ دَنفِ شٍسِرٌن نَ، عَ مَن تٍ عَدَرِ، عَ سِفَ هَن كَرَكَ. نَ شَنبِ عَ عَسِمٌن لِ، عَ سِفَ مِسِرَ شُرٍ هَن بَا دّ رَ. يُدَيَكَيٍ شَ نَانِنيِ نَن نَ كِ يِرٍقَنيِ بِرِ رَ.
يُدَيَ نَانِنيِ سٌفٍتٍدٍ بِرِ قِندِشِ قْشْي بَا دّ نَن نَ، هَن يُرُدّن شُرٍ سِنمَ بَا شُن دّننَشّ.
عَ نَانِنيِ كْولَ بِرِ قْلْمَ يُرُدّن شُرٍ سِنمَ بَا شُن دّننَشّ، عَ تٍ بٍتِ شٌفَلَ بِرِ رَ، عَ سِفَ بٍتِ عَرَبَ، هَن رُبٍن شَ دِ بٌهَن شَ فّمّ يِرٍ رَ. نَ نَانِنيِ تٍشِ هَن دٍبِرِ، عَ دَنفِ عَكٌرِ فُلُنبَ كُي رَ، عَ سِفَ كْولَ مَ هَن فِلِفَلِ، نَشَن نَ عَدُ مِمِ فٍيَ يَ رَ، شُرٍ يِرٍقَنيِ مَ. نَ نَانِنيِ سِفَشِ هَن عٍن سٍمٍسِ دُلٌنيِ رَ، عَ مِنِ عٍن رٌفٍلِ رَ. عَ كٍلِ مّننِ، عَ فٌرٌ هِنٌمَ شَ فُلُنبَ كُي، يٍبُسُكَيٍ شَ تَا يِرٍقَنيِ مَ. نَ تَا قِندِشِ دَرِ سَلَمُ نَن نَ. عَ سِفَ هَن فٍيَ قَرِ مَ هِنٌمَ شَ فُلُنبَ يَ رَ سٌفٍتٍدٍ بِرِ نُن رٍقَ بْنسْي شَ فُلُنبَ رَحْنيِ رَ كْولَ بِرِ رَ. كٍلِقٍ نَ فٍيَ قَرِ مَ، نَانِنيِ سِفَمَ هَن نٍقٍتٌوَ دُلٌنيِ رَ. نَ شَنبِ عَ تَا ندٍيٍ لِ نَشٍيٍ نَ عٍقٍرٌن فٍيَ قَرِ، عَ سِفَ بَالَ، دّننَشّ شِلِ كِرِيَتِ يٍيَرِ مِ. 10 عَ كٍلِ مّننِ عَ سِفَ سٌفٍفٌرٌدٍ بِرِ هَن عَ سٍيِرِ فٍيَ لِ، عَ سِفَ يٍيَرِ مِ فٍيَ سّيتِ مَ، دّننَشّ شِلِ كّسَلْن. عَ مَن سِفَ بٍتِ سٍمٍسِ، هَن عَ تِمِنَ لِ. 11 نَ نَانِنيِ سِفَشِ عٍكِرٌن نُن سِكِرْن تَايٍ سّيتِ مَ، هَن عَ بَالَ فٍيَ لِ، عَ سِفَ يَبَنٍيلِ. نَ دَنفِ شَنبِ عَ سَ بَا لِ.
12 بَا شُنفبٍ دّ رَ قِندِ نَ نَانِنيِ نَن نَ سٌفٍفٌرٌدٍ بِرِ رَ. يُدَيَكَيٍ شَ نَانِنيِيٍ نَن نَ كِ. عٍ شَبِلّيٍ بِرِن نَ مّننِ نّ.
كَلٍبِ شَ بْشِ
13 يٌسُوٍ نَشَ يُدَيَكَيٍ شَ بْشِ ندٍ قِ يٍقُنٍ شَ دِ كَلٍبِ مَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِ كِ نَشّ. عَ شَ تَا سِنفٍ قِندِ كِرِيَتِ عَرَبَ نَن نَ، نَشَن شِلِ شٍبِرٌن. مِشِ نَشَن نُ شِلِ عَرَبَ، نَ نَن لَنشِ عَنَكِ بْنسْي بٍنبَ مَ. 14 كَلٍبِ نَشَ عَنَكِ شَ دِ شّمّ سَشَنيِيٍ كٍرِ. نٍيٍ نُ شِلِ نّ سّسَيِ، عَشِمَن، نُن تَلَمَ. 15 نَ شَنبِ عٍ نَشَ تٍ دٍبِرِ شِلِ مَ، دّننَشّ نُ شِلِ كِرِيَتِ سِقَ. 16 كَلٍبِ نَشَ عَ قَلَ، «مِشِ يٌ نَشَن نَ نْ سِقَ تَا رَ، ﭑ نَن ﭑ مَ دِ فِنّ عَكَسَ قِمَ نّ عَ مَ.» 17 كَلٍبِ شُنيَ كٍنَسِ شَ دِ شّمّ عٌتِنِيٍلِ نَشَ نْ سِقَ تَا رَ. كَلٍبِ نَشَ عَ شَ دِ فِنّ عَكَسَ قِ عَ مَ.
18 عَكَسَ تٌ سِفَ عٌتِنِيٍلِ شْن، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ عَ شَ بْشِ فبّتّ مَشْرِن عَ بَبَ مَ. عَكَسَ تٌ فٌرٌ عَ شَ سٌقَلٍ قَرِ، كَلٍبِ نَشَ عَ مَشْرِن، «عِ وَ مَ مُنسٍ شْن؟» 19 عَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ وَ مَ نَشَن شْن، عِ بَرَ بْشِ قِ ﭑ مَ نَشَن نَ يِرٍقَنيِ بِرِ رَ. يَكْسِ عِ مَن شَ يٍ يِرٍ قَن قِ ﭑ مَ.» عَوَ، عَ بَبَ نَشَ فٍيَ يِرٍ قِ عَ مَ. يٍ نُ نَ نَ فٍيَ قَرِ، عَ مَن نُ نَ فٍيَ بُنيِ.
يُدَ بْنسْي شَ بْشِ
20 يُدَ شَ دِيٍ كّ نَن يِ كِ، عٍ شَبِلّ كِ مَ؛ 21 تَا نَشٍيٍ نُ نَ يِرٍقَنيِ مَ، نٍفٍوِ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ، عٍدٌن نَانِنيِ قّ مَ، عٍ شِلِ كَبَسٍيلِ، عٍدٍرِ، يَفُرُ، 22 كِنَ، دِ مٌنَ، عَدَدَ، 23 كٍدٍ سِ، شَسٌرِ، يِتِنَن، 24 سِقِ، تٍلٍمِ، بٍيَلٌتِ، 25 شَسٌرِ شَدَتَ، كٍرِيٌتِ شٍسِرٌن، نَشَن قِندِشِ شَسٌرِ رَ، 26 عَمَمَ، سٍمَ، مٌلَدَ، 27 شَسَرِ فَدَ، شٍسِمٌن، بٍتِ ثّلّتِ، 28 شَسَرِ سُوَلِ، بٍرِ سٍيبَ، بِسِيٌتٍيَ 29 بَالَ، عِيِمِ، عٍسٍمِ، 30 عٍلِتٌلَدِ، كٍسِلِ، هٌرٌ مَ، 31 سِكِلَفَ، مَدَ مَننَ، سَنسَننَ، 32 لٍبَيٌتِ، سِلِشِمِ، عَيِن، عٍ نُن رِ مْن. عٍ بِرِن نَلَنشِ تَا مْشْحّن نُن سٌلٌمَنَانِ، نُن عٍ دَاشَيٍ.
33 تَا نَشٍيٍ نُ نَ سٍقٍلَ بْشِ، عٍ شِلِ عٍسٍتَيٌلِ، سٌرَهَ، عَسٍنَ، 34 سَنٌوَ، عٍن فَنِمِ، تَثُوَ، عٍنَمَ، 35 يَرَ مُتِ، عَدُلَمَ، سٌكٌ، عَسٍكَ، 36 سَارَيِمِ، عَدِتَيِمِ، فٍدٍرَ، عٍ نُن فٍدٍرٌتَيِمِ. عٍ بِرِن نَلَنشِ تَا قُ نُن نَانِ، نُن عٍ دَاشَيٍ.
37 سٍنَن، شَدَ سَ، مِفِدَلِ فَدِ، 38 دِلَنَ، مِسِثَ، يٌكَتِلِ، 39 لَكِسِ، بْسِكَتِ، عٍفِلٌن، 40 كَبْن، لَشَمَسِ، كِتِلِسِ، 41 فٍدٍرٌتِ، بٍتِ دَفْن، نَمَ، عٍ نُن مَكٍدَ. عٍ بِرِن نَلَنشِ تَا قُ نُن سٍننِ، نُن عٍ دَاشَيٍ.
42 لِبِنَ، عٍتٍرِ، عَسَن، 43 يِقِتَ، عَسٍنَ، نٍسِبِ، 44 كٍيِلَ، عَكِسِبُ، نُن مَرٍ سَ. عٍ بِرِن نَلَنشِ تَا سٌلٌمَنَانِ، نُن عٍ دَاشَيٍ.
45 عٍكِرٌن نُن عَ دَاشَيٍ، 46 تَا نَشٍيٍ نَ عٍكِرٌن نُن عَسِدٌدِ تَفِ سٌفٍفٌرٌدٍ، 47 عَسِدٌدِ نُن عَ دَاشَيٍ، فَسَ نُن عَ دَاشَيٍ، هَن مِسِرَ شُرٍ نُن بَا شُنفبٍ نَرَلَندٍ.
48 تَا نَشٍيٍ نُ نَ فٍيَ يِرٍ، عٍ شِلِ سَمِرِ، يَتِرِ، سٌكٌ، 49 دَننَ، كِرِيَتِ سَننَ نَشَن قِندِ دٍبِرِ رَ، 50 عَنَبَ، عٍسِتٍمٌوَ، عٍنَمَ، 51 فٌسٍن، شٌلٌن، فِلٌكَ. عٍ بِرِن نَلَنشِ تَا قُ نُن كٍرٍن، نُن عٍ دَاشَيٍ.
52 عَرَبِ، دُ مَ، عٍسٍيَن، 53 يَنِمِ، بٍتِ تَثُوَ، عَقٍكَ، 54 شُمٍتَ، كِرِيَتِ عَرَبَ نَشَن قِندِ شٍبِرٌن نَ، عٍ نُن سِيٌرٌ. عٍ بِرِن نَلَنشِ تَا سٌلٌمَنَانِ، نُن عٍ دَاشَيٍ.
55 مَيٌن، كَرٍ مٍلٍ، سِقِ، يُتَ، 56 يِسِرٍيلِ، يٌكٌدٍيَن، سَنٌوَ، 57 كَيِن، فِبِيَ، نُن تِمِنَ. عٍ بِرِن نَلَنشِ تَا قُ، نُن عٍ دَاشَيٍ.
58 شَلِشُلِ، بٍتِ سُرُ، فٍدٌرِ، 59 مَارَتِ، بٍتِ عَنٌتِ، نُن عٍلِتٍكٌن. عٍ بِرِن نَلَنشِ تَا سٍننِ، نُن عٍ دَاشَيٍ.
60 كِرِيَتِ بَلِ نَشَن قِندِ كِرِيَتِ يٍيَرِ مِ، نُن رَبَ. عٍ بِرِن نَلَنشِ تَا قِرِن، نُن عٍ دَاشَيٍ.
61 تَا نَشٍيٍ نُ نَ فبٍنفبٍرٍن يِرٍ، عٍ شِلِ بٍتِ عَرَبَ، مِدِن، سٍكَكَ، 62 نِبِسَن، قْشْي تَا، عٍ نُن عٍن فٍدِ. عٍ بِرِن نَلَنشِ تَا سٍننِ، نُن عٍ دَاشَيٍ.
63 يُدَ بْنسْي مُ نْ يٍبُسُكَيٍ كٍرِدٍ، نَشٍيٍ دْشْشِ دَرِ سَلَمُ تَا كُي. هَن تٌ عٍ نَ يُدَيَكَيٍ يَ مَ.