16
عٍقِرَ مِ نُن مَنَسِ بْنسْي شَ بْشِ
بْشِ نَشَن قِ يُسُقُ شَ دِيٍ مَ عَلَتَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ، عَ قْلْ يُرُدّن شُرٍ نَن مَ يٍرِكٌ سٌفٍتٍدٍ بِرِ، يٍرِكٌ دُلٌنيِ نَ دّننَشّ. نَ نَانِنيِ دَنفِ يٍرِكٌ تَا نَن نَ، عَ سِفَ وُلَ عِ، هَن عَ بٍتٍلِ فٍيَ لِ. عَ كٍلِ نَا، عَ سِفَ لُسِ هَن عَتَرٌتِ تَا، عَرَكَكَيٍ نَ دّننَشّ. نَ شَنبِ عَ سِفَ سٌفٍفٌرٌدٍ بِرِ يٍقٍلٍتِكَيٍ يِرٍ هَن بٍتِ شٌرٌن لَبٍ، هَن فٍسٍرِ، هَن قْشّ يٍ بَا دّ رَ. يُسُقُ شَ دِيٍ مَنَسِ نُن عٍقِرَ مِ نَ نَن سْتْ كّ رَ.
عٍقِرَ مِ شَ بْشِ نَن يَ عٍ شَبِلّ كِ مَ؛ نَانِنيِ نَشَن نَ قُفٍ رَ، عَ قْلْ عَتَرٌتِ عَدَرِ نّ هَن بٍتِ شٌرٌن قُفٍ، هَن عَ بَا دّ لِ. عَ كٍلِ مِكِمٍتَتِ كْولَ مَ، عَ دَنفِ تَانَتِ سِلٌ قُفٍ رَ، عَ سِفَ يَنٌوَ. عَ فٌرٌ هَن عَتَرٌتِ نُن نَارَتَ. عَ مَن دَنفِ يٍرِكٌ رَ، عَ سَ مِنِ يُرُدّن شُرٍ مَ. عَ كٍلِ تَثُوَ، عَ سِفَ سٌفٍفٌرٌدٍ بِرِ هَن كَننَ شُرٍ، هَن بَا دّ رَ. عٍقِرَ مِ بْنسْي كّ نَن نَ كِ عٍ شَبِلّ كِ مَ. عٍقِرَ مِ بْنسْي نَشَ تَا نُن دَاشَ ندٍيٍ قَن سْتْ مَنَسِ بْنسْي شَ بْشِ كُي. 10 عٍقِرَ مِ بْنسْي مُ كَنَانكَيٍ كٍرِ فٍسٍرِ. هَن تٌ نٍيٍ نَ عٍقِرَ مِكَيٍ يَ مَ، كْنْ عٍ قِندِشِ كٌنيِيٍ نَن نَ.