17
مَنَسِ بْنسْي شَ بْشِ
يُسُقُ شَ دِ سِنفٍ مَنَسِ نَشَ عَ فبٍ كّ سْتْ عَلَتَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ. مَنَسِ شَ دِ سِنفٍ مَكِرِ، نَشَ قِندِ فَلَدِكَيٍ بٍنبَ رَ. عَ نَشَ فَلَدِ نُن بَسَن بْشِ سْتْ بَرِ مَ فٍرٍ سٌي نَن نُ عَ رَ. مَنَسِ شَ مَمَدِيٍ بِرِن نَشَ عٍ فبٍ كّ سْتْ عٍ شَبِلّ كِ مَ. عٍ شِلِيٍ نَن يَ؛ عَبِيٍسٍرِ، شٍلٍكِ، عَسِرّلِ، سِكٍمِ، شٍقٍرِ، نُن سّمِدَ. يُسُقُ شَ دِ مَنَسِ شَ دِيٍ نَن نَ كِ، نُن عٍ شَبِلّيٍ.
سٍلٌقٍشَدِ، شٍقٍرِ شَ دِ، فَلَدِ شَ دِ، مَكِرِ شَ دِ، مَنَسِ شَ دِ مُ دِ شّمّ يٌ بَرِ، قٌ دِ فِنّ سُولِ. عٍ شِلِيٍ نَن يَ؛ مَشَلَ، نُهَ، شٌفَلَ، مِلِكَ، عَ نُن تِرِ سَ. عٍ نَشَ سِفَ سّرّشّدُبّ عٍلٍيَسَرِ، نُنُ شَ دِ يٌسُوٍ، نُن عِسِرَيِلَ كُنتِفِيٍ شْن مَ، عٍ عَ قَلَ عٍ بّ، «عَلَتَلَ عَ مَسٍن نّ عَننَبِ مُنسَ بّ عَ شَ مُشُ فبٍ كّ قِ مُشُ مَ عَلْ مُشُ بٍنبَ بَرٍنيِيٍ نَ عَ سْتْقٍ كِ نَشّ.» عَوَ يٌسُوٍ نَشَ عٍ فبٍ كّ قِ عٍ مَ عَلْ عَ عَ رَبَ عٍ بَبَ شُنيَ شّمّمَيٍ بّ كِ نَشّ. مَنَسِ بْنسْي نَشَ دْشْ قُ سْتْ، بَقٍ فَلَدِ نُن بَسَن نَ، نَشَن نَ يُرُدّن كِرِ مَ. مَنَسِ شَ دِ فِنّيٍ نَشَ كّ سْتْ عَلْ عَ شَ دِ شّمّيٍ. فَلَدِ بْشِ نَشَ لُ مَنَسِ شَ دِ فبّتّيٍ بّ.
مَنَسِ شَ بْشِ نَشَ قْلْ عَسٍرِ بْشِ نَانِنيِ رَ هَن مِكِمٍتَتِ تَا، نَشَن نَ سِكٍمِ سٌفٍتٍدٍ بِرِ رَ. عَ مَن سِفَشِ هَن يَمِن نَشَن نَ عٍن تَثُوَ قّ مَ. عٍن تَثُوَ شَ بْشِ نُ قِندِشِ مَنَسِكَيٍ فبٍ نَن نَ، كْنْ تَثُوَ تَا نَشَن نُ نَ نَانِنيِ رَ، نَ تَن نُ قِندِشِ عٍقِرَ مِ نَن فبٍ رَ. نَ نَانِنيِ نُ فٌرٌشِ هَن كَننَ شُرٍ دّ رَ. مَنَسِ شَ بْشِ نَانِنيِ قِندِ كَننَ شُرٍ نَن نَ يِرٍقَنيِ مَ هَن بَا دّ رَ، كْنْ عٍقِرَ مِ شَ تَا ندٍيٍ نُ نَ مَنَسِ شَ تَايٍ يَ مَ. 10 عٍقِرَ مِ شَ بْشِ نُ كَننَ شُرٍ يِرٍقَنيِ نَن مَ. مَنَسِ فبٍ نُ نَ كْولَ مَ. بَا قَن نُ قِندِشِ عٍ نَانِنيِ نَن نَ. مَنَسِ شَ بْشِ كْولَ مَ، نُ نَ عَسٍرِ شَ بْشِ نَن سّيتِ مَ. عَ سٌفٍتٍدٍ بِرِ نُ نَ عِسَكَرِ شَ بْشِ نَن سّيتِ مَ.
11 مَنَسِ نَشَ تَا ندٍيٍ سْتْ عِسَكَرِ نُن عَسٍرِ شَ بْشِيٍ كُي. عٍ شِلِ نَن يَ؛ بٍتِ سَان، يِبٍلٍيَمِ، دْرْ، عٍن دْرْ، تَانَكِ، نُن مٍفِدٌ، نُن عٍ دَاشَيٍ. نَ سَشَنيِ دْنشْييٍ نُ نَ دْرْ شَ مَنفّيَ نَن بُن مَ. 12 مَنَسِ بْنسْي مُ نْ نَ تَايٍ رَ، كَنَان مِشِيٍ نَشَ لُ نَا. 13 كْنْ عِسِرَيِلَكَيٍ تٌ سّنبّ سْتْ، عٍ نَشَ كٌنيِيَ دْشْ كَنَانكَيٍ مَ، كْنْ عٍ مُ نْ عٍ كٍرِدٍ.
14 يُسُقُ شَ دِيٍ نَشَ يٌسُوٍ مَشْرِن، «عِ يِ بْشِ كٍرٍنيِ فبَنسَن قِشِ مُشُ مَ مُنقٍ رَ؟ مُشُ شَبِلّ وُيَ، بَرِ مَ عَلَتَلَ بَرَ بَرَكّ سَ مُشُ شَ قٍ عَ قَنيِ رَ.» 15 يٌسُوٍ نَشَ عٍ يَابِ، «شَ وٌ وُيَ عٍقِرَ مِ فٍيَ يِرٍ بّ، وٌ شَ سِفَ ثٍرِ سِكَيٍ نُن رٍقَكَيٍ شَ وٌندِ يِرٍ، وٌ مّننِ مَسّفّ عَلَكٌ وٌ شَ بْشِ سْتْ.» 16 يُسُقُ بْنسْي نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «يِ فٍيَيٍ شُرُن مُشُ بّ. كَنَانكَ نَشٍيٍ قَن سَبَتِشِ فٍيَيٍ بُنيِ، بٍتِ سَان نُن عٍ دَاشَيٍ، نَشٍيٍ نَ يِسِرٍيلِ فٍيَ بُنيِ، فٍرٍ سٌي رَفِسٍ وُرٍ دَاشِ نَ عٍ يِ رَ.» 17 يٌسُوٍ نَشَ يُسُقُ بْنسْي يَابِ، «عٍقِرَ مِكَيٍ نُن مَنَسِكَيٍ، وٌ بَرَ نْندِ قَلَ كْنْ وٌ وُيَ، وٌ سّنبّ قَن فبٌ. عَ مُ لَنمَ وٌ شَ كّ دْشْدٍ كٍرٍن فبَنسَن سْتْ. 18 وٌ نَ فٍيَيٍ قِندِ وٌ فبٍ رَ، هَلِ وٌندِ تٌ عَ رَ. وٌ نَا مَسّفّ عَلَكٌ وٌ شَ نَ تْنّ سْتْ. وٌ قَمَ كَنَانكَيٍ كٍرِدٍ هَلِ فٍرٍ سٌي رَفِسٍيٍ وُرٍ دَاشِ نَن تٌ نَ عٍ يِ رَ.»