18
بْشِ نَشَن لُشِ
عِسِرَيِلَ حَمَ تٌ فّ نْدٍ بْشِ رَ، عٍ نَشَ عٍ مَلَن سِلٌ، عٍ عَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ تِ نَا. عِسِرَيِلَ بْنسْي سٌلٌقٍرٍ نُ نَ نَ تّمُي، نَشٍيٍ مُ نُ عٍ فبٍ كّ سْتْشِ سِندٍن.
يٌسُوٍ نَشَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، «وٌ دْشْشِ بٍ مُنقٍ رَ؟ مُنقٍ رَ وٌ مُ سِفَمَ وٌ شَ بْشِ تٌنفٌدٍ وٌ بٍنبَيٍ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَن قِ وٌ مَ؟ يَكْسِ وٌ شَ مِشِ سَشَن سُفَندِ بْنسْي بِرِن يَ مَ. ﭑ شَ عٍ شّي، عٍ شَ عٍ بْنسْي شَ بْشِ بِرِن مَتٌ، عٍ قَ سَ نَ دّنتّفّ ﭑ بّ. نَ بْشِ شَ عِتَشُن دْشْ سٌلٌقٍرٍ رَ. يُدَ بْنسْي شَ لُ نَ بْشِ يِرٍقَنيِ مَ، يُسُقُ بْنسْي قَن شَ لُ نَ بْشِ كْولَ مَ. وٌ نَ فّ نَ بْشِ عِتَشُنشِ دْشْ سٌلٌقٍرٍ مَسٍندٍ ﭑ بّ، ﭑ قَمَ نَتّ تٌنفٌدٍ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مَلِ سَابُي رَ، عَلَكٌ نٍيٍ شَ عِتَشُن وٌ مَ. كْنْ لٍوِ بْنسْي مُ بْشِ يٌ سْتْمَ، بَرِ مَ عٍ فبٍ كّ قِندِ سّرّشّدُبّحَ نَن نَ عَلَتَلَ بّ. فَدِ، رُبٍن، عَ نُن مَنَسِ بْنسْي سّيتِ سِنفٍ حَن بَرَ عٍ فبٍ سْتْ يُرُدّن شُرٍ كِرِ مَ سٌفٍتٍدٍ بِرِ رَ عَلْ عَننَبِ مُنسَ عَ قِ عٍ مَ كِ نَشّ.»
نَ كُي نَ شّمّيٍ نَشَ سِفَ. يٌسُوٍ نُ بَرَ عٍ يَمَرِ، «وٌ سِفَ، وٌ بْشِ عِحّرّ. وٌ شَ عَ مَتٌ عَ نَ كِ نَشّ. نَ شَنبِ وٌ شَ قَ بٍ سِلٌ، ﭑ شَ نَتّ تٌنفٌ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مَلِ سَابُي رَ، وٌن نَ بْشِ عِتَشُنمَ وٌ مَ كِ نَشّ.» نَ شّمّيٍ نَشَ سِفَ بْشِ مَتٌدٍ. عٍ تَا نَشٍيٍ تٌ نَ يِرٍ سٌلٌقٍرٍ كُي، عٍ نَشَ نٍيٍ بِرِن شِلِيٍ سّبّ، عٍ قَ عَ رَ يٌسُوٍ شْن سِلٌ يٌنكِندٍ كُي. 10 يٌسُوٍ نَشَ نَتّ تٌنفٌ سِلٌ عَلَتَلَ شَ مَلِ سَابُي رَ. عَ نَشَ نَ بْشِ بِرِن عِتَشُن عِسِرَيِلَ بْنسْييٍ مَ.
بُنيَمِن بْنسْي شَ بْشِ
11 بُنيَمِن بْنسْي شَبِلّيٍ بِرِن نَشَ عٍ فبٍ سْتْ يُدَ بْنسْي فبٍ نُن يُسُقُ شَ دِيٍ فبٍ تَفِ عَلَتَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ. 12 عٍ شَ نَانِنيِ كْولَ مَ قْلْ يُرُدّن شُرٍ نَن مَ، عَ دَنفِ يٍرِكٌ رَ كْولَ بِرِ رَ، عَ تٍ فٍيَ مَ سٌفٍفٌرٌدٍ بِرِ رَ هَن عَ بٍتِ عَوٍنِ فبٍنفبٍرٍنيِ لِ. 13 عَ كٍلِ مّننِ، عَ دَنفِ لُسِ رَ، نَشَن مَن شِلِ بٍتٍلِ، يِرٍقَنيِ بِرِ رَ. عَ فٌرٌ هَن عَتَرٌتِ عَدَرِ، عَ تٍ فٍيَ قَرِ، نَشَن نَ بٍتِ شٌرٌن لَبٍ يِرٍقَنيِ مَ.
14 نَ نَانِنيِ نَشَ فٌرٌ نَ فٍيَ قَرِ عَ سِفَ بَا سّيتِ شْن مَ سِفَقٍ رَ كِرِيَتِ بَلِ، نَشَن مَن شِلِ كِرِيَتِ يٍيَرِ مِ. نَ تَا قِندِ يُدَ شَ دِيٍ نَن فبٍ رَ. نَانِنيِ نَن نَ كِ نَشَن نَ سٌفٍفٌرٌدٍ.
15 نَشَن نَ يِرٍقَنيِ مَ، عَ قْلْ كِرِيَتِ يٍيَرِ مِ نّ، عَ سِفَ سٌفٍفٌرٌدٍ بِرِ رَ هَن عَ نٍقٍتٌوَ دُلٌنيِ لِ. 16 نَ نَانِنيِ نَشَ فٌرٌ مّننِ، عَ سِفَ هَن بٍن هِنٌمَ فٍيَ بُنيِ رَ، رٍقَكَيٍ شَ فُلُنبَ كُي كْولَ مَبِرِ. عَ كٍلِ مّننِ، عَ فٌرٌ بٍن هِنٌمَ فٍيَ بُنيِ رَ، يٍبُسُكَيٍ قّ مَ. عَ يِرٍقَنيِ مَ، عَ سِفَ هَن عٍن رٌفٍلِ. 17 نَ نَانِنيِ سِفَشِ عٍن سٍمٍسِ كْولَ بِرِ رَ، عَ سِفَ فٍلِلٌتِ، نَشَن نَ عَدُ مِمِ فٍيَ يَ رَ. عَ فٌرٌ هَن رُبٍن شَ دِ بٌهَن شَ قَنيٍ مَ. 18 عَ دَنفِ فٍيَ رَ كْولَ بِرِ رَ، فٍيَ نَشَن نَ يُرُدّن فُلُنبَ يَ تَفِ. عَ فٌرٌ يُرُدّن فُلُنبَ كُي، 19 عَ دَنفِ بٍتِ شٌفَلَ رَ، كْولَ بِرِ رَ. نَ يِرٍقَنيِ نَانِنيِ دَنشِ يُرُدّن شُرٍ سٌدٍ نَن مَ قْشّ بَا شُن.
20 يُرُدّن شُرٍ قِندِشِ بُنيَمِن شَبِلّيٍ شَ بْشِ نَانِنيِ نَن نَ سٌفٍتٍدٍ بِرِ رَ. بُنيَمِن بْنسْي شَ نَانِنيِ بِرِن نَن نَ كِ.
21 تَا نَشٍيٍ قِ بُنيَمِن بْنسْي شَبِلّيٍ مَ، نٍيٍ نَن يَ؛ يٍرِكٌ، بٍتِ شٌفَلَ، عٍمٍكِ كٍسِسِ، 22 بٍتِ عَرَبَ، سّمَرَيِمَ، بٍتٍلِ، 23 عَوِ مِ، ثَرَ، عٌقَرَ، 24 كٍقَرَهَمٌنِ، عٌقِنِ، نُن فٍبَ. نَ بِرِن لَنشِ تَا قُ نُن قِرِن نَن مَ، عَ نُن عٍ دَاشَيٍ. 25 فَبَيٌن، رَ مَتِ، بٍيرٌتِ، 26 مِسِثَ، كٍقِرَ، مٌسَ، 27 رٍكٍمِ، يِرِثٍيلِ، تَرَلَ، 28 سٍلَ، عٍلٍقِ، يٍبُسُ نَشَن مَن شِلِ دَرِ سَلَمُ، فِبِيَ، عَ نُن كِرِيَتِ يٍيَرِ مِ لَنشِ تَا قُ نُن نَانِ نَن مَ عَ نُن عٍ دَاشَيٍ. بُنيَمِن بْنسْي شَبِلّيٍ كّ نَن نَ كِ.