19
سِمٍيْن بْنسْي شَ بْشِ
بْشِ تَشُن قِرِن ندٍ كُي، نَشَن نَبَشِ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مَلِ سَابُي رَ، سِمٍيْن بْنسْي نَشَ عٍ فبٍ كّ سْتْ يُدَ بْنسْي شَ بْشِ كُي. تَا نَشٍيٍ قِشِ سِمٍيْن بْنسْي مَ، نٍيٍ نَن يَ؛ بٍرِ سٍيبَ، سٍيبَ، مٌلَدَ، شَسَرِ سُوَلِ، بَلَ، عٍسٍمِ، عٍلِتٌلَدِ، بّتُلِ، هٌرٌ مَ، سِكِلَفَ، بٍتِ مَرَكَبٌتِ، شَسَرِ سُسَ، بٍتِ لٍبَيٌتِ، عَ نُن سَرُشّن. نَ بِرِن لَنشِ تَا قُ نُن سَشَن نَن مَ، عَ نُن عٍ دَاشَيٍ. عَيِن، رِ مْن، عٍتٍرِ، نُن عَسَن لَنشِ تَا نَانِ نَن مَ، عَ نُن عٍ دَاشَيٍ. نَ دَاشَيٍ سِفَمَ هَن بَالَتِ بٍيرِ، نَشَن نُ شِلِ رَ مَتِ نٍفٍوِ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ. سِمٍيْن بْنسْي شَبِلّيٍ كّ نَن نَ كِ. عٍ كّ نُ نَ يُدَ بْنسْي شَ بْشِ نَن كُي، بَرِ مَ بْشِ نَشَن سٌ يُدَ بْنسْي يِ رَ، عَ نُ فبٌ. ندٍ بَ نَ بْشِ نَن نَ، عَ نَشَ سٌ سِمٍيْن بْنسْي يِ رَ.
سَبُلٌن بْنسْي شَ بْشِ
10 بْشِ تَشُن سَشَن ندٍ نَشَ قِندِ سَبُلٌن بْنسْي شَبِلّيٍ فبٍ رَ عَلَتَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ. عٍ شَ بْشِ نَانِنيِ سِفَشِ هَن سَرِدِ، 11 عَ تٍ مَرَلَ سٌفٍفٌرٌدٍ، هَن دَبٍسٍتِ، عَ مَن سِفَ شُرٍ دّ رَ نَشَن نَ يٌكَنَيِمِ يَ رَ. 12 عَ كٍلِ سَرِدِ عَ عَ عِبِلِن سٌفٍتٍدٍ بِرِ رَ، عَ كِسِلٌتِ تَبٌرٌ لِ. عَ سِفَ هَن دَبٍرَتِ، هَن يَقِيَ. 13 عَ تَن نَ سٌفٍتٍدٍ بِرِ رَ، عَ سِفَ فَتِ شٍقٍرِ نُن عٍتَ كَسِن. عَ نَ رِ مْن لِ، عَ سِفَ نٍيَ بِرِ رَ. 14 كْولَ مَ، نَ نَانِنيِ نَن سِفَشِ شَنَتْن هَن عَ يِقِتَ عٍلِ فُلُنبَ لِ. 15 عٍ مَن نَشَ كَتَتِ، نَهَلَلِ، سِمِرٌن، يِدَلَ، نُن بّتّلّيمُ سْتْ. نَ بِرِن نَلَنشِ تَا قُ نُن قِرِن، عَ نُن عٍ دَاشَيٍ. 16 سَبُلٌن بْنسْي شَبِلّيٍ كّ نَن نَ كِ، عٍ شَ تَايٍ نُن عٍ دَاشَيٍ.
عِسَكَرِ بْنسْي شَ بْشِ
17 بْشِ تَشُن نَانِ ندٍ نَشَ قِندِ عِسَكَرِ بْنسْي شَبِلّيٍ فبٍ رَ عَلَتَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ. 18 عٍ شَ نَانِنيِ نَشَ يِ تَايٍ بِرِن لِ؛ يِسِرٍيلِ، كٍسُلٌتِ، سُنٍمِ، 19 شَقَرَيِمِ، سِيٌن، عَنَشَرَتِ، 20 رَبِتِ، كِسِيٌن، عَبّسِ، 21 رٍ مٍتِ، عٍن فَنِمِ، عٍن شَدَ، بٍتِ ثَسّسِ، 22 تَبٌرٌ، سَشَسِمَ، نُن بٍتِ سٍمٍسِ. نَانِنيِ دَنشِ يُرُدّن شُرٍ دّ نَن نَ. عٍ بِرِن نَلَنشِ تَا قُ نُن سٍننِ، عَ نُن عٍ دَاشَيٍ. 23 عِسَكَرِ بْنسْي شَبِلّيٍ كّ نَن نَ كِ، عٍ شَ تَايٍ نُن عٍ دَاشَيٍ.
عَسٍرِ بْنسْي شَ بْشِ
24 بْشِ تَشُن سُولِ ندٍ نَشَ قِندِ عَسٍرِ بْنسْي شَبِلّيٍ فبٍ رَ عَلَتَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ. 25 عٍ شَ نَانِنيِ نَ يِ تَايٍ نَن نَ؛ شّلّكَتِ، شَلِ، بٍتٍن، عَكِسَقَ، 26 عَلَمٍلٍكِ، عَمَدَ، نُن مِسَلَ. عٍ شَ نَانِنيِ سٌفٍفٌرٌدٍ بِرِ نَ كَرٍ مٍلٍ فٍيَ نُن سِشٌرِ لِبَنَتِ شُرٍ نَن نَ. 27 عٍ شَ نَانِنيِ سٌفٍتٍدٍ بِرِ قْلْشِ بٍتِ دَفْن نّ، سَبُلٌن بْنسْي نَ دّننَشّ، نُن يِقِتَ عٍلِ فُلُنبَ. عَ سِفَ كْولَ مَ بٍتِ عٍمٍكِ نُن نٍيِيٍلِ. عَ دَنفِ كَبُلُ رَ كْولَ بِرِ رَ. 28 عَ نَشَ سِفَ عَبَدٌن، رٍشٌبٌ، شَمْن، نُن كَننَ، هَن سِدْن تَا شُنفبٍ. 29 نَانِنيِ كٍلِ سِدْن، عَ سِفَ رَ مَتِ نُن تِرٍ تَا مَكَنتَشِ مَبِرِ. عَ سِفَ شٌسَ، عَ مِنِ قْشّ يٍ بَا مَ عَكِسِبُ بْشِ مَ، 30 عُمَ، عَقٍكِ، نُن رٍشٌبٌ تَايٍ. عٍ بِرِن لَنمَ تَا مْشْحّن نُن قِرِن نَن مَ، عَ نُن عٍ دَاشَيٍ. 31 يِ تَايٍ نُن دَاشَيٍ بِرِن قِندِشِ عَسٍرِ بْنسْي شَبِلّيٍ كّ نَن نَ.
نَقَتَلِ بْنسْي شَ بْشِ
32 بْشِ تَشُن سٍننِ ندٍ نَشَ قِندِ نَقَتَلِ بْنسْي شَبِلّيٍ فبٍ رَ عَلَتَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ. 33 نَ بْشِ نَانِنيِ نَشَ قْلْ شٍلٍقَ تَا مَ، عَ سِفَ وُرِ بِلِ بٍلٍبٍلٍ ندٍ مَ نَشَن نَ سَانَنِمِ. عَ دَنفِ عَدَ مِ نٍكٍبِ نُن يَبَنٍيلِ رَ، عَ لَكُمَ لِ، عَ سِفَ هَن يُرُدّن شُرٍ دّ رَ. 34 نَ نَانِنيِ نَشَ سِفَ سٌفٍفٌرٌدٍ بِرِ رَ هَن عَ عَسَنٌتِ تَبٌرٌ لِ، عَ سَ مِنِ هُلْكُ تَا مَ. عَ سَبُلٌن بْنسْي شَ بْشِ لِ يِرٍقَنيِ مَ، عَ عَسٍرِ بْنسْي شَ بْشِ لِ سٌفٍفٌرٌدٍ بِرِ رَ. عَ يُرُدّن شُرٍ لِ سٌفٍتٍدٍ بِرِ رَ. 35 تَايٍ نَن يَ تّتّ هَفِفّيٍ نُ سٌشِ نَشٍيٍ رَ؛ سِدِ مَ، سٍرٍ، شَمَتَ، رَكَتِ، كِنٍرٍتِ، 36 عَدَ مَ، رَ مَتِ، شَسٌرِ، 37 كٍدٍ سِ، عٍدٍرٍيِ، عٍن شَسٌرِ، 38 يِرْن، مِفِدَلِ عٍلِ، شٌرٍ مِ، بٍتِ عَنَتِ، بٍتِ سٍمٍسِ. نَ بِرِن لَنشِ تَا قُ نُن سٌلٌمَنَانِ نَن مَ، عَ نُن عٍ دَاشَيٍ. 39 نَقَتَلِ بْنسْي شَبِلّيٍ كّ نَن نَ كِ.
دَنَ بْنسْي شَ بْشِ
40 بْشِ تَشُن سٌلٌقٍرٍ ندٍ نَشَ قِندِ دَنَ بْنسْي شَبِلّيٍ فبٍ رَ عَلَتَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ. 41 عٍ شَ بْشِ نَانِنيِ نَ يِ تَايٍ نَن نَ؛ سٌرَهَ، عٍسٍتَيٌلِ، عِرِ سٍمٍسِ، 42 سَالَبِن، عَيَلٌن، يِتِلَ، 43 عٍلٌن، تِمِنَ، عٍكِرٌن، 44 عٍلِتٍكٍ، فِبّتْن، بَالَتِ، 45 يٍهُدُ، بٍنٍبٍرَكِ، فَتِ رِ مْن، 46 يَرَكْن دُلٌنيِ، رَكْن، نُن بْشِ نَشَن نَ يَقَ يَ رَ. 47 كْنْ نَ بْشِ كَنيِيٍ مَن نَشَ فبِلٍن عٍ شَ بْشِ مَ. نَ كُي دَنَ بْنسْي نَشَ سِفَ لٍسٍمِ فٍرٍدٍ. عٍ نَشَ نَا مَسْتْ، عٍ مّننِكَيٍ قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ. عٍ سَبَتِ مّننِ، عٍ قَ عٍ بَبَ دَنَ شِلِ سَ نَا شُن. 48 يِ تَايٍ نُن دَاشَيٍ بِرِن قِندِشِ دَنَ شَبِلّيٍ كّ نَن نَ.
يٌسُوٍ شَ بْشِ
49 عٍ تٌ فّ عٍ شَ بْشِ عِتَشُندٍ، عٍ نَشَ نُنُ شَ دِ يٌسُوٍ كّ قِ عَ مَ عٍ تَفِ عَلَتَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ. 50 يٌسُوٍ تَا نَشَن مَشْرِن عٍ مَ، تِمِنَ سٍرَ، عٍ نَشَ نَ قِ عَ مَ عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍن عٍ بّ كِ نَشّ. نَ تَا نَ عٍقِرَ مِ بْنسْي شَ فٍيَ بْشِ نَن كُي. يٌسُوٍ نَشَ تَا رَفبِلٍن عَ نّينّ رَ، عَ سَبَتِ نَا. 51 سّرّشّدُبّ عٍلٍيَسَرِ، يٌسُوٍ، نُن عِسِرَيِلَ بْنسْي شَبِلّ كُنتِفِيٍ بْشِ عِتَشُن عَلَتَلَ شَ مَلِ سَابُي رَ نَ كِ نّ، عَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ نَادّ رَ نَشَن نُ نَ سِلٌ.