20
يّتّ رَتَنفَ تَايٍ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن يٌسُوٍ بّ، «عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ عٍ شَ تَا ندٍيٍ سُفَندِ مِشِيٍ رَتَنفَمَ دّننَشّ، عَلْ ﭑ عَ قَلَ عَننَبِ مُنسَ بّ كِ نَشّ. شَ مِشِ ندٍ سَ عَ بٌورٍ ندٍ قَشَ، كْنْ عَ قَ عَ لِ عَ مُ عَ رَكٍلِشِ عَ مَ، عَ شَ عَ فِ، عَ سِفَ نَ تَا ندٍ عَ رَتَنفَمَ فبٍحْشْي تِ مَ دّننَشّ. عَ نَ نَ تَا لِ تّمُي نَشّ، عَ شَ تِ نَا سٌدٍ دّ رَ، عَ قَ عَ دّنتّفّ قٌرِيٍ بّ. نٍيٍ شَ عَ رَ سٌ تَا كُي، عٍ عَ يِفِيَ عٍ شْنيِ. شَ فبٍحْشْي تِ سَ سِفَ نَا، عٍ نَشَ نَ قَشّتِ سٌ عَ يِ رَ دٍ، بَرِ مَ نَ قَشّ مُ كٍلِشِ حَنِفٍ شَ مَ. قَشّتِ شَ لُ نَ تَا كُي هَن عَ شَ مَكِيتِ مّننِكَيٍ يَ شْرِ. عٍ شَ عَ لُ نَ تَا كُي هَن سّرّشّدُبّ كُنتِفِ قَشَمَ تّمُي نَشّ. نَ شَنبِ نَ مِشِ شَ فبِلٍن عَ شْنيِ، عَ كٍلِشِ دّننَشّ.»
عٍ نَشَ يِ تَايٍ سُفَندِ؛ كٍدٍ سِ نَشَن نَ فَلِلٍ بْشِ مَ نَقَتَلِ فٍيَيٍ نَ دّننَشّ، سِكٍمِ نَشَن نَ عٍقِرَ مِ فٍيَيٍ قَرِ، كِرِيَتِ عَرَبَ نَشَن شِلِ شٍبِرٌن، نَشَن نَ يُدَيَ فٍيَيٍ مَ. عٍ نَشَ تَا فبّتّيٍ قَن سُفَندِ يُرُدّن شُرٍ كِرِ مَ سٌفٍتٍدٍ بِرِ رَ؛ بٍتٍسٍرِ، نَشَن نَ رُبٍن شَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ، رَ مٌتِ نَشَن نَ فَلَدِ بْشِ مَ، فَدِ بْنسْي نَ دّننَشّ، فٌلَن نَشَن نَ بَسَن بْشِ مَ، مَنَسِ بْنسْي نَ دّننَشّ. تَايٍ نَن نَ كِ نَشٍيٍ سُفَندِشِ عِسِرَيِلَكَيٍ نُن عٍ شَ شْحّيٍ بّ، عَلَكٌ نَشَن نَ مِشِ قَشَ، كْنْ عَ مُ عَ رَكٍلِشِ عَ مَ، عَ شَ عَ يّتّ رَتَنفَ فبٍحْشْي تِ مَ مّينِ. نَ كُي مِشِ مُ قَشَمَ فبٍحْشْي تِ سَابُي رَ، بٍينُن حَمَ شَ عَ مَكِيتِ.