21
لٍوِ بْنسْي شَ تَايٍ
لٍوِ بْنسْي كُنتِفِيٍ نَشَ سِفَ سّرّشّدُبّ عٍلٍيَسَرِ، نُنُ شَ دِ يٌسُوٍ، نُن عِسِرَيِلَ بْنسْي شَبِلّ كُنتِفِيٍ شْن مَ سِلٌ تَا كُي كَنَان بْشِ مَ. عٍ سَ عَ قَلَ عٍ بّ، «عَلَتَلَ عَ مَسٍن نّ نُ عَننَبِ مُنسَ بّ عَ مُشُ شَ تَايٍ سْتْ مُشُ سَبَتِمَ دّننَشّ، عَ نُن مُشُ شَ قِيلِيٍ قَن سْتْ مُشُ شَ شُرُ سٍيٍ بّ.» نَ كُي عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ يِ تَايٍ نُن يِ قِيلِيٍ قِ لٍوِ بْنسْي مَ، عٍ شَ قِندِ عٍ كّ رَ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِ كِ نَشّ.
كٍهَتِ شَبِلّ فبٍ نَن يَ؛ سّرّشّدُبّ هَرُنَ شَ دِيٍ نَشَ تَا قُ نُن سَشَن سْتْ يُدَ بْنسْي شَ تَايٍ يَ مَ، سِمٍيْن بْنسْي فبٍيٍ يَ مَ، نُن بُنيَمِن بْنسْي فبٍيٍ يَ مَ. كٍهَتِ شَبِلّ، نَشٍيٍ نُ لُشِ، نٍيٍ نَشَ تَا قُ سْتْ عٍقِرَ مِ بْنسْي فبٍيٍ يَ مَ، دَنَ بْنسْي فبٍيٍ يَ مَ، نُن مَنَسِ بْنسْي سّيتِ بٌورٍ فبٍيٍ يَ مَ. نَ نَتّ بِرِن تٌنفٌشِ عَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ.
فٍرِ سٌن شَ دِيٍ نَشَ تَا قُ نُن سَشَن سْتْ عِسَكَرِ بْنسْي فبٍيٍ يَ مَ، عَسٍرِ بْنسْي فبٍيٍ يَ مَ، نَقَتَلِ بْنسْي فبٍيٍ يَ مَ، عَ نُن مَنَسِ بْنسْي سّيتِ سِنفٍ نَشَن نَ بَسَن بْشِ مَ، نَ فبٍيٍ يَ مَ. نَ نَتّ بِرِن تٌنفٌشِ عَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ.
مٍرَرِ شَ دِيٍ نَشَ تَا قُ نُن قِرِن سْتْ عٍ شَبِلّ كِ مَ رُبٍن بْنسْي فبٍيٍ يَ مَ، فَدِ بْنسْي فبٍيٍ يَ مَ، نُن سَبُلٌن بْنسْي فبٍيٍ يَ مَ. نَ نَتّ بِرِن تٌنفٌشِ عَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ.
نَ كُي عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ يِ تَايٍ نُن عٍ قِيلِيٍ قِ لٍوِ بْنسْي مَ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِ كِ نَشّ عَننَبِ مُنسَ سَابُي رَ. تَا نَشٍيٍ قِشِ عٍ مَ يُدَ نُن سِمٍيْن بْنسْي يَ مَ، نٍيٍ نَن يَ. 10 هَرُنَ شَ دِيٍ فبٍ، نَشٍيٍ كٍلِ كٍهَتِ شَبِلّ، نٍيٍ نَشَ يِ تَايٍ سْتْ عَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ سُفَندِ سِنفٍ كُي؛ 11 كِرِيَتِ عَرَبَ، نَشَن قِندِ شٍبِرٌن نَ، عَ نُن قِيلِ نَشٍيٍ نَ يُدَيَ فٍيَ بْشِ رَبِلِنيِ مَ. عَرَبَ قِندِ عَنَكِيٍ بٍنبَ نَن نَ. 12 دَاشَيٍ نُن تَا شُنشُرِ نَشٍيٍ نَ تَا قَرِ مَ نٍيٍ قِندِ يٍقُنٍ شَ دِ كَلٍبِ فبٍيٍ نَن نَ.
13 عٍ تَا نَشٍيٍ قِ سّرّشّدُبّ هَرُنَ شَ دِيٍ مَ، نٍيٍ نَن يِ كِ؛ شٍبِرٌن، مِشِ رَتَنفَ تَا ندٍ، لِبِنَ، 14 يَتِرِ، عٍسِتٍمٌوَ، 15 شٌلٌن، دٍبِرِ، 16 عَيِن، يُتَ، نُن بٍتِ سٍمٍسِ، نُن عٍ قِيلِيٍ. نَ بِرِن نَلَنشِ تَا سٌلٌمَنَانِ، كٍلِقٍ يِ بْنسْي قِرِنيِ مَ.
17 عٍ نَشَ يِ تَايٍ سْتْ بُنيَمِن بْنسْي شَ بْشِ كُي؛ فَبَيٌن، فٍبَ، 18 عَنَتْتِ، عَلَمْن، نُن عٍ قِيلِيٍ. نَ بِرِن نَلَنشِ تَا نَانِ. 19 سّرّشّدُبّ هَرُنَ شَ دِيٍ نَشَ تَا قُ نُن سَشَن سْتْ، نُن عٍ قِيلِيٍ.
20 لٍوِكَ نَشٍيٍ كٍلِشِ كٍهَتِ شَ دِ بٌورٍيٍ يَ مَ، عَلَ شَ مَرَفِرِ نَشَ عَ نِيَ نٍيٍ نَشَ تَايٍ سْتْ عٍقِرَ مِ بْنسْي يَ مَ. 21 نَ تَايٍ نَن يَ؛ سِكٍمِ نَشَن نَ عٍقِرَ مِ فٍيَ بْشِ قَرِ، مِشِ نْمَ رَتَنفَدٍ فبٍحْشْي تِ مَ دّننَشّ، فٍسٍرِ، 22 كِبِسَيِمِ، بٍتِ شٌرٌن، نُن عٍ قِيلِيٍ. نَ بِرِن نَلَنشِ تَا نَانِ. 23 عٍ نَشٍيٍ سْتْ دَنَ شَ بْشِ كُي، نٍيٍ نَن يَ؛ عٍلِتٍكٍ، فِبّتْن، 24 عَيَلٌن، فَتِ رِ مْن، نُن عٍ قِيلِيٍ. نَ بِرِن نَلَنشِ تَا نَانِ. 25 عٍ نَشٍيٍ سْتْ مَنَسِ بْنسْي سّيتِ بٌورٍ شَ بْشِ كُي، نٍيٍ نَن يَ؛ تَانَكِ، فَتِ رِ مْن، نُن عٍ قِيلِيٍ. نَ بِرِن نَلَنشِ تَا قِرِن. 26 يِ تَا قُ نُن عٍ قِيلِيٍ نَشَ قِندِ كٍهَتِ شَ دِيٍ شَبِلّيٍ فبٍ رَ نَشٍيٍ مُ نُ نَ هَرُنَ شَ دِيٍ يَ مَ.
27 فٍرِ سٌن شَبِلّيٍ نَشَ تَايٍ سْتْ مَنَسِ بْنسْي سّيتِ سِنفٍ يَ مَ. عٍ شِلِ فٌلَن، مِشِ رَتَنفَ تَا ندٍ نَشَن نَ بَسَن بْشِ مَ، بّسّتّرَ، نُن عٍ قِيلِيٍ. نَ بِرِن نَلَنشِ تَا قِرِن. 28 عٍ نَشٍيٍ سْتْ عِسَكَرِ بْنسْي شَ بْشِ كُي، نٍيٍ نَن يَ؛ كِسِيٌن، دَبٍرَتِ، 29 يَرَ مُتِ، فَنِمِ، نُن عٍ قِيلِيٍ. نَ بِرِن نَلَنشِ تَا نَانِ. 30 عٍ نَشٍيٍ سْتْ عَسٍرِ بْنسْي شَ بْشِ كُي، نٍيٍ نَن يَ؛ مِسَلَ، عَبَدٌن، 31 شّلّكَتِ، رٍشٌبٌ، نُن عٍ قِيلِيٍ. نَ بِرِن نَلَنشِ تَا نَانِ. 32 عٍ نَشٍيٍ سْتْ نَقَتَلِ بْنسْي شَ بْشِ كُي، نٍيٍ نَن يَ؛ كٍدٍ سِ، مِشِ رَتَنفَ تَا ندٍ نَشَن نَ فَلِلٍ بْشِ كُي نُن عَ قِيلِيٍ، شَمْتِ دْرْ نُن عَ قِيلِيٍ، كَرَتَن نُن عَ قِيلِيٍ. نَ بِرِن نَلَنشِ تَا سَشَن.
33 فٍرِ سٌن شَبِلّيٍ نَشَ تَا قُ نُن سَشَن سْتْ نُن عٍ قِيلِيٍ. 34 لٍوِكَيٍ نَشٍيٍ لُشِ، مٍرَرِ شَبِلّيٍ رَ، عٍ نَشٍيٍ سْتْ سَبُلٌن بْنسْي يَ مَ، نٍيٍ نَن يَ؛ يٌكَنَيِمِ، كَرَتَ، 35 دِ مِنَ، نَهَلَلِ، نُن عٍ قِيلِيٍ. نَ بِرِن نَلَنشِ تَا نَانِ. 36 عٍ نَشٍيٍ سْتْ رُبٍن بْنسْي شَ بْشِ كُي، نٍيٍ نَن يَ؛ بٍتٍسٍرِ، يَهَسِ، 37 كٍدٍ مٌتِ، مٍقَاتِ، نُن عٍ قِيلِيٍ. نَ بِرِن نَلَنشِ تَا نَانِ. 38 عٍ نَشٍيٍ سْتْ فَدِ بْنسْي شَ بْشِ كُي، نٍيٍ نَن يَ؛ رَ مٌتِ، مِشِ رَتَنفَ تَا ندٍ نَشَن نَ فَلَدِ بْشِ كُي، مَشَنَيِمِ، 39 شّسِبْن، يَاسّرِ، نُن عٍ قِيلِيٍ. نَ بِرِن نَلَنشِ تَا نَانِ. 40 تَا نَشٍيٍ بِرِن قِشِ مٍرَرِ شَبِلّيٍ مَ، عٍ رَلَنشِ تَا قُ نُن قِرِن. 41 تَا نَشٍيٍ بِرِن قِشِ لٍوِ بْنسْي مَ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ بْشِ كُي، عٍ رَلَنشِ تَا تٌنفٌ نَانِ نُن سٌلٌمَسَشَن، نُن عٍ رَبِلِنيِيٍ. 42 قِيلِيٍ نُ نَ تَايٍ بِرِن نَبِلِنشِ.
43 عَلَتَلَ نَشَ نَ بْشِ بِرِن قِ عِسِرَيِلَكَيٍ مَ عَلْ عَ عَ لَايِدِ عٍ بٍنبَيٍ بّ كِ نَشّ. نَ بْشِ بِرِن نَشَ قِندِ عٍ فبٍ رَ، عٍ نَشَ سَبَتِ نَا. 44 عَلَتَلَ نَشَ بْحّسَ قِ عٍ مَ عٍ نَانِنيِ بِرِن نَ، عَلْ عَ عَ لَايِدِ عٍ بٍنبَيٍ بّ كِ نَشّ. عٍ يَشُي يٌ مُ نْ شُننَكٍلِ سْتْدٍ عٍ شُن، بَرِ مَ عَلَتَلَ عٍ يَشُي بِرِن سَ نّ عٍ سَفٌي. 45 عَلَتَلَ شَ لَايِدِ بِرِن نَشَ كَمَلِ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ. كٍرٍن مُ لُ نَشَن مُ كَمَلِ.