24
مَلَنيِ دْنشْي سِكٍمِ
يٌسُوٍ نَشَ عِسِرَيِلَ بْنسْي بِرِن مَلَن سِكٍمِ، عَ قَ عِسِرَيِلَ قٌرِيٍ، عَ مَنفّيٍ، عَ كِيتِسَيٍ، نُن عَ سْورِ مَنفّيٍ مَشِلِ، عٍ بِرِن نَشَ سَ عٍ يّتّ دّنتّفّ عَلَ بّ. يٌسُوٍ نَشَ عَ مَسٍن حَمَ بِرِن بّ، «عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ شُي نَن يَ، ‹وٌ بٍنبَ تٍرَ نُن عَ شَ دِيٍ عِبُرَهِمَ نُن نَشٌرِ نُ سَبَتِشِ كَقِ تّمُي شْنكُيٍ شُرٍ كِرِ مَ، عٍ نُ عَلَ فبّتّيٍ نَن بَتُمَ. ﭑ نَشَ وٌ بَبَ عِبُرَهِمَ تٌنفٌ شُرٍ كِرِ مَ، مُشُ نَشَ كَنَان بْشِ بِرِن عِسَ، ﭑ قَ عَ بْنسْي عِوُيَ. ﭑ نَشَ عَ شَ دِ عِسِيَفَ قِ عَ مَ، ﭑ قَ عَ نِيَ عِسِيَفَ شَ عَ شَ دِيٍ يَشُبَ نُن عٍسَيُ بَرِ. ﭑ نَشَ سٍيِرِ فٍيَ بْشِ سٌ عٍسَيُ يِ رَ، كْنْ يَشُبَ نُن عَ شَ دِيٍ تَن نَشَ فٌرٌ مِسِرَ بْشِ مَ.›»
«ﭑ نَشَ مُنسَ نُن هَرُنَ شّي مِسِرَ بْشِ مَ، ﭑ قَ حَشَنكَتّ وُيَشِ دْشْ مِسِرَكَيٍ مَ عٍ سَابُي رَ. نَ كُي ﭑ نَشَ وٌ رَ مِنِ مِسِرَ رَ. ﭑ تٌ وٌ بَبَيٍ رَ مِنِ، مِسِرَكَيٍ نَشَ بِرَ عٍ قْشْ رَ هَن شُلُنيُمِ بَا دّ رَ. عٍ بَكِشِ سْورِ رَفِسٍيٍ نُن سٌي قَرِ. وٌ بَبَيٍ تٌ فبٍلٍفبٍلٍ عَلَتَلَ رَ، عَ نَشَ دِ مِ رَ سِن عٍ نُن مِسِرَكَيٍ تَفِ. مِسِرَكَيٍ تٌ بِرَ وٌ بَبَيٍ قْشْ رَ بَا تَفِ، عَلَتَلَ نَشَ بَا رَدِن عٍ شُن مَ. وٌ يَيٍ بَرَ نَ بِرِن تٌ، عَ نَشَن نَبَشِ مِسِرَكَيٍ رَ. نَ دَنفِ شَنبِ، وٌ نَشَ تّمُي شْنكُيٍ رَبَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ.»
«ﭑ نَشَ وٌ شَنِن عَمٌرِكَيٍ شَ بْشِ مَ دّننَشّ نَ يُرُدّن كِرِ مَ. عٍ نَشَ وٌ فٍرٍ، كْنْ ﭑ نَشَ عٍ سَ وٌ بّلّشّ عِ، ﭑ عٍ كٍرِ وٌ يَ رَ، وٌ قَ عٍ شَ بْشِ مَسْتْ. سِثٌرٌ شَ دِ بَلَكِ، نَشَن قِندِشِ مٌوَبَ مَنفّ رَ، عَ قَن نَشَ كٍلِ عَ شَ عِسِرَيِلَ فٍرٍ. عَ نَشَ بٍيٌرِ شَ دِ شّمّ بَلَمِ شِلِ، عَلَكٌ عَ شَ وٌ دَنكَ، 10 كْنْ ﭑ تٌ مُ وَ ﭑ تُلِ مَتِقٍ نَ دَنكّ رَ، بَلَمِ شَ وْيّنيِ نَشَ مَقِندِ، عَ قَ دُبَ وٌ بّ. نَ كُي ﭑ نَشَ وٌ بَ عَ بّلّشّ عِ.»
11 «وٌ تٌ يُرُدّن عِفِرِ، وٌ نَشَ يٍرِكٌ لِ. يٍرِكٌكَيٍ نَشَ وٌ فٍرٍ، عَلْ عَمٌرِكَيٍ، ثٍرِ سِكَيٍ، كَنَانكَيٍ، شِتِكَيٍ، فِرِفَسَكَيٍ، هِوِكَيٍ، نُن يٍبُسُكَيٍ قَن نَبَشِ كِ نَشّ، كْنْ ﭑ نَشَ عٍ بِرِن سَ وٌ بّلّشّ عِ. 12 ﭑ قَ حُرِ ندٍ رَدِن عَمٌرِ مَنفّ قِرِنيِيٍ مَ وٌ يَ رَ. عَ نَشَ عٍ كٍرِ، كْنْ نَ مُ قِندِ وٌ يّتّ شَ سَنتِدّفّمَ نُن وٌ شَ شَلِ رَ. 13 ﭑ بْشِ نَن قِشِ وٌ مَ وٌ مُ نَشٍيٍ رَوَلِشِ. ﭑ تَايٍ نَن قِشِ وٌ مَ، وٌ مُ نَشٍيٍ تِشِ. ﭑ وّنِ بِلِيٍ نُن عٌلِوِ بِلِيٍ نَن قِشِ وٌ مَ، وٌ مُ نَشٍيٍ سِشِ. وٌ نَ بَلٌقٍ نٍيٍ نَن شُن نَ يِ كِ.»
14 «يَكْسِ وٌ شَ فَاشُ عَلَتَلَ يَ رَ، وٌ شَ عَ رَبَتُ حَنِفٍ قَنيِ نُن تِنشِنيِ رَ. وٌ شَ فبِلٍن نَ عَلَيٍ قْشْ رَ وٌ بَبَيٍ نَشٍيٍ بَتُشِ شُرٍ كِرِ مَ نُن مِسِرَ بْشِ مَ. وٌ شَ عَلَتَلَ بَتُ! 15 شَ وٌ مُ تِنمَ نَ رَ، وٌ شَ نَتّ تٌنفٌ وٌ عَلَيٍ نَشٍيٍ بَتُمَ، عَلْ عَمٌرِكَيٍ شَ عَلَيٍ عٍ نَشٍيٍ بَتُمَ يِ بْشِ مَ، شَ نَ مُ عَلَيٍ وٌ بَبَيٍ نُ نَشٍيٍ بَتُمَ شُرٍ كِرِ مَ. كْنْ وٌ شَ عَ كٌلٌن عَ ﭑ تَن نُن ﭑ مَ دٍنبَيَ، مُشُ عَلَتَلَ نَن بَتُمَ.»
16 حَمَ نَشَ عَ يَابِ يِ وْيّنيِيٍ رَ، «نَ شَشِلِ مَكُيَ مُشُ رَ فبِلٍنقٍ رَ عَلَتَلَ قْشْ رَ، مُشُ مُ نْمَ بِرَدٍ عَلَ فبّتّيٍ قْشْ رَ، 17 بَرِ مَ عَلَتَلَ نَن نَ وٌن مَرِفِ عَلَ رَ. عَ تَن نَن مُشُ رَ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ، كٌنيِيَ كُي، مُشُ تَن نُن مُشُ بَبَيٍ. عَ فٍرٍ سٌ نّ مُشُ بّ مُشُ يَ شْرِ يِ كَابَنَكٌ بٍلٍبٍلٍيٍ رَ. عَ نَشَ مُشُ كَنتَ مُشُ شَ حّرّ بِرِن كُي، نُن حَمَيٍ تَفِ مُشُ دَنفِشِ نَشٍيٍ بِرِن نَ. 18 عَلَتَلَ بَرَ حَمَ بِرِن كٍرِ مُشُ يَ رَ، عَ نُن عَمٌرِكَيٍ نَشٍيٍ سَبَتِشِ يِ بْشِ مَ. مُشُ تَن قَن عَلَتَلَ نَن بَتُمَ، بَرِ مَ عَ تَن نَن نَ مُشُ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ.»
19 يٌسُوٍ نَشَ عَ قَلَ حَمَ بّ، «وٌ مُ نْمَ عَلَتَلَ بَتُدٍ، بَرِ مَ عَلَتَلَ سّنِيّن، عَلَ تْونّشِ نَ عَ رَ. عَ مُ دِحّمَ وٌ شَ مَتَندِ نُن وٌ شَ يُنُبِ مَ. 20 شَ وٌ عَلَتَلَ قِنسِرِوَلِ بِرَقٍ عَلَ فبّتّيٍ قْشْ رَ، عَ فبِلٍنمَ نّ عَ شَ قٍ قَنيِيٍ قْشْ رَ عَ نُ نَشٍيٍ رَبَمَ وٌ بّ، عَ قَ فبَلٌي رَ مِنِ وٌ مَ، هَن عَ وٌ رَحْن.»
21 حَمَ نَشَ عَ قَلَ يٌسُوٍ بّ، «عَدٍ، مُشُ عَلَتَلَ نَن بَتُمَ.» 22 يٌسُوٍ نَشَ عَ قَلَ حَمَ بّ، «وٌ بَرَ قِندِ وٌ يّتّ كَن مَ سٍيدٍيٍ رَ. وٌ تَن نَن يّتّ يَتِ عَلَتَلَ سُفَندِشِ عَلَكٌ وٌ شَ عَ بَتُ.» عٍ نَشَ يٌسُوٍ يَابِ، «مُشُ بَرَ قِندِ سٍيدٍيٍ رَ.» 23 يٌسُوٍ مَن نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «يَكْسِ وٌ شَ فبِلٍن عَلَ فبّتّيٍ قْشْ رَ، نَشٍيٍ نَ وٌ تَفِ. وٌ شَ وٌ شَشِلِ تِ عَلَتَلَ رَ، عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَ.» 24 حَمَ نَشَ عَ قَلَ يٌسُوٍ بّ، «مُشُ مُشُ مَرِفِ عَلَتَلَ نَن بَتُمَ، مُشُ عَ شُي رَبَتُ.»
25 نَ لْشْي، يٌسُوٍ نُن حَمَ نَشَ سَاتَ. عَ نَشَ سّرِيّ نُن يَامَرِيٍ سٌ حَمَ يِ رَ سِكٍمِ. 26 يٌسُوٍ نَشَ يِ قٍ بِرِن سّبّ عَلَ شَ سّرِيّ كِتَابُي كُي. عَ نَشَ فّمّ بٍلٍبٍلٍ تٌنفٌ، عَ نَشَ عَ تِ وُرِ تٌقَنيِ بُن مَ نَشَن نُ نَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ يِرٍ. 27 يٌسُوٍ قَ عَ قَلَ حَمَ بّ، «وٌ بَرَ يِ فّمّ تٌ؟ عَ قِندِ مَ وٌن بّ سٍيدٍ نَن نَ، بَرِ مَ عَ بَرَ وْيّنيِ بِرِن مّ، عَلَتَلَ نَشَن مَسٍنشِ وٌن بّ. عَ قِندِ مَ سٍيدٍ نَن نَ وٌن بّ، عَلَكٌ وٌ نَشَ وٌ كٌبٍ سٌ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ.» 28 نَ كُي يٌسُوٍ نَشَ حَمَ لُ، عٍ بِرِن نَشَ سِفَ عٍ شَ بْشِ مَ دّننَشّ قِندِ عٍ كّ رَ.
يٌسُوٍ شَ سَيَ
29 يِ قٍ تٌ دَنفِ، نُنُ شَ دِ يٌسُوٍ، عَلَتَلَ شَ كٌنيِ، نَشَ لَاشِرَ عَ شَ سِمَيَ حّ كّمّ حّ قُ مَ. 30 عَ نَشَ رَفَتَ بْشِ مَ عَ كّ نَشَن نَ، تِمِنَ سٍرَ، عٍقِرَ مِ فٍيَيٍ بِرِ رَ، فَاسِ فٍيَ كْولَ بِرِ رَ. 31 عِسِرَيِلَ عَلَتَلَ بَتُ نّ يٌسُوٍ شَ سِمَيَ بِرِن كُي، عَ نُن قٌرِيٍ شَ سِمَيَ بِرِن كُي، يٌسُوٍ سِنفٍ قَشَ نَشٍيٍ بّ، نَشٍيٍ نُ قٍ بِرِن كٌلٌن عَلَتَلَ نَشَن نَبَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ.
32 عِسِرَيِلَكَيٍ يُسُقُ شْرِ نَشٍيٍ شَنِن عٍ شُن مَ كٍلِ مِسِرَ، عٍ سَ عٍ رَفَتَ سِكٍمِ بْشِ نَن مَ، يَشُبَ بْشِ نَشَن سَرَ شَمٌرِ شَ دِيٍ مَ، سِكٍمِ بَبَ مَ، مّننِكَيٍ شَ كْبِرِ كٌلٍ كّمّ رَ. نَ بَرَ قِندِ يُسُقُ شَ دِيٍ كّ رَ. 33 هَرُنَ شَ دِ عٍلٍيَسَرِ قَن نَشَ قَشَ. عٍ نَشَ عَ رَفَتَ عَ شَ دِ قِنٍشَسِ شَ فٍيَ قَرِ، دّننَشّ نُ بَرَ قِندِ عَ كّ رَ عٍقِرَ مِ بْنسْي شَ بْشِ مَ فٍيَ لٌنفٌرِ.