3
يُرُدّن عِفِرِقٍ
يٌسُوٍ نَشَ كُرُن كٍلِ رَ سِتِمِ، عٍ يُرُدّن لِ، عَ تَن نُن عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن. عٍ نَشَ شِ مّننِ هَن بٍينُن يُرُدّن عِفِرِ لْشْي شَ عَ لِ. عَ شِ سَشَن ندٍ، حَمَ شُنيِيٍ نَشَ حَمَ يٌنكِندٍ عِحّرّ، عٍ قَ حَمَ يَامَرِ يِ رَ، «وٌ نَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ تٌ تّمُي نَشّ، عَ دْشْشِ لٍوِ دِيٍ سّرّشّدُبّيٍ شُن مَ، وٌ شَ بِرَ عٍ قْشْ رَ. كْنْ عَ لَنمَ يَامِلّ كٍرٍن شَسَبِ شَ لُ وٌ تَن نُن عٍ تَن تَفِ. وٌ نَشَ وٌ مَكْرّ عٍ رَ دٍ. وٌ قَمَ كِرَ تٌدٍ نَ كِ نّ وٌ وٌ حّرّ مَ نَشَن شْن، بَرِ مَ وٌ سِنفٍ مُ نُ مِنِ نَ كِرَ رَ سِندٍن.» يٌسُوٍ نَشَ عَ قَلَ حَمَ بّ، «وٌ وٌ يّتّ رَ سّنِيّن، بَرِ مَ تِنَ عَلَتَلَ كَابَنَكٌي مَسٍنمَ نّ وٌ بّ.»
نَ كُيٍ عِبَ، يٌسُوٍ نَشَ عَ قَلَ سّرّشّدُبّيٍ بّ، «وٌ سَاتّ كَنكِرَ تٌنفٌ، وٌ شَ تِ حَمَ يَ رَ.» عٍ نَشَ سَاتّ كَنكِرَ تٌنفٌ، عٍ نَشَ عٍ حّرّ حَمَ يَ رَ.
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن يٌسُوٍ بّ، «ﭑ عِ شَ قٍ فبٌ قْلْمَ نّ عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن يَ شْرِ تٌ لْشْي، عَلَكٌ عٍ شَ عَ كٌلٌن وٌن بِرِن نَ عَ رَ، عَلْ مُشُ نُن مُنسَ نُ عَ رَ كِ نَشّ. عِ تَن قَن شَ يِ يَامَرِ سٌ سّرّشّدُبّيٍ يِ نَشٍيٍ يِ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنمَ، ‹وٌ نَ يُرُدّن شُرٍ دّ لِ، نَ تّمُي وٌ شَ فٌرٌ يُرُدّن يٍ شْورَ.›»
يٌسُوٍ نَشَ عَ مَسٍن عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، «وٌ قَ بٍ، وٌ شَ وٌ تُلِ مَتِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ رَ.» 10 يٌسُوٍ نَشَ عَ مَسٍن، «يِ نَن قَمَ عَ نِيَدٍ وٌ شَ عَ كٌلٌن عَلَ حِحّ نَ عَ رَ. عَ نَ وٌ تَفِ، عَ تَن قَمَ نّ كَنَانكَيٍ، شِتِكَيٍ، هِوِكَيٍ، ثٍرِ سِكَيٍ، فِرِفَسَكَيٍ، عَمٌرِكَيٍ، نُن يٍبُسُكَيٍ رَفِدٍ وٌ يَ رَ. 11 وٌ بَرَ عَ تٌ مَرِفِ، نَشَن نَ دُنِحَ بِرِن مَرِفِ رَ، نَ شَ سَاتّ كَنكِرَ تِشِ وٌ يَ رَ، عَ نَ يُرُدّن عِفِرِقٍ. 12 يَكْسِ وٌ شَ شّمّ قُ نُن قِرِن سُفَندِ عِسِرَيِلَ بْنسْي قُ نُن قِرِنيِيٍ يَ مَ، بْنسْي كٍرٍن، شّمّ كٍرٍن. 13 سّرّشّدُبّ نَشٍيٍ دُنِحَ بِرِن مَرِفِ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنمَ، نٍيٍ نّقّ عٍ سَنيِ رَ سِن يُرُدّن شُرٍ مَ، يُرُدّن يٍ بٌلٌنمَ نّ. يٍ نَشَن كٍلِمَ قُفٍ بِرِ رَ، نَ بِرِن عَ مَلَنمَ يِرٍ كٍرٍن نّ.»
14 حَمَ تٌ مِنِ عٍ شَ كِرِ بَنشِيٍ كُي يُرُدّن عِفِرِقٍ رَ، سّرّشّدُبّ نَشٍيٍ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنمَ، نٍيٍ قَن نَشَ عٍ حّرّ قْلْ حَمَ يَ رَ. 15 سّرّشّدُبّيٍ قّقّ يُرُدّن لِ، عٍ عٍ سَنيِيٍ رَ سِن يٍ شْورَ، يُرُدّن شُرٍ نَشَن يٍ نُ بَنبَرَنمَ يِرٍ بِرِن نَ شّ شَبَ تّمُي، 16 نَ يٍ نَشَن كٍلِمَ قُفٍ بِرِ رَ، نَ نَشَ بٌلٌن، عَ قَ مَلَن يِرٍ مَكُيٍ عَدَ مَ تَا لٌنفٌرِ، نَشَن نُ نَ سَرَتَن تَا قّ مَ. يٍ نَشَن فٌرٌ مَ قْشْي بَا مَ يُرُدّن قٌلٍ كُي، نَ بِرِن نَشَ بٌلٌن، حَمَ نَشَ فِرِ يٍرِكٌ يَ تَفِ. 17 سّرّشّدُبّ نَشٍيٍ نُ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنمَ، نٍيٍ نَشَ تِ يُرُدّن تَفِ بْشِ شَرٍ مَ، هَن عِسِرَيِلَ بْنسْي بِرِن نَشَ فّ يُرُدّن عِفِرِدٍ عٍ شَرَشِ رَ.