4
فّمّ قُ نُن قِرِنيِيٍ
حَمَ بِرِن تٌ فّ يُرُدّن عِفِرِدٍ، عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن يٌسُوٍ بّ، «وٌ شّمّ قُ نُن قِرِن مَيٍفٍتِ حَمَ يَ مَ، بْنسْي كٍرٍن، شّمّ كٍرٍن. وٌ شَ عٍ يَامَرِ عٍ شَ فّمّ قُ نُن قِرِن تٌنفٌ يُرُدّن شُرٍ تَفِ سّرّشّدُبّيٍ سَنيِ شَرَشِيٍ نُ تِشِ دّننَشّ. وٌ عٍ شَنِن يِرٍ وٌ كْي رَدَنفِمَ دّننَشّ.»
يٌسُوٍ نَشَ شّمّ قُ نُن قِرِنيِيٍ شِلِ عٍ نَشٍيٍ مَيٍفٍتِشِ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ مَ، بْنسْي كٍرٍن، شّمّ كٍرٍن. يٌسُوٍ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ دَنفِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ يَ رَ، وٌ شَ سِفَ يُرُدّن شُرٍ تَفِ. وٌ تَن مِشِ كٍرٍن كٍرٍنمَ بِرِن شَ فّمّ كٍرٍن كٍرٍن تٌنفٌ عِسِرَيِلَ بْنسْي كْنتِ مَ، وٌ عَ دْشْ وٌ تُنكِيٍ قَرِ، عَلَكٌ نَ شَ قِندِ تْنشُمَ رَ وٌ تَفِ. وٌ شَ دِيٍ قَمَ وٌ مَشْرِندٍ تِنَ، ‹يِ فّمّيٍ قِندِشِ وٌ بّ مُنسٍ رَ؟› وٌ عَ قَلَمَ نّ عٍ بّ، ‹يِ نَن عَ مَسٍنشِ عَ يُرُدّن يٍ بٌلٌن نّ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ يَ رَ. عَ نُ يُرُدّن عِفِرِ مَ تّمُي نَشّ، شُرٍ يٍ بِرِن نَشَ بٌلٌن. يِ فّمّيٍ قِندِشِ حْشْ رَ سِفَ سٍ نَن نَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ تّمُي بِرِن.›»
يٌسُوٍ نَشَن قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، عٍ نَشَ نَ رَبَ. عٍ نَشَ فّمّ قُ نُن قِرِنيِيٍ تٌنفٌ يُرُدّن شُرٍ تَفِ، عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍن يٌسُوٍ بّ كِ نَشّ، عٍ سَ عٍ تٌنفٌ عِسِرَيِلَ بْنسْي كْنتِ مَ. عٍ نَشَ عٍ شَنِن حَمَ يٌنكِندٍ، عٍ عٍ دْشْ نَا. يٌسُوٍ نَشَ فّمّ قُ نُن قِرِن فبّتّيٍ مَلَن يُرُدّن شُرٍ تَفِ، عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنمَيٍ نُ تِشِ دّننَشّ. هَن تٌ نَ فّمّ مَلَنشِيٍ نَ نَا. 10 سّرّشّدُبّ نَشٍيٍ نُ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنمَ، نٍيٍ نَشَ تِ يُرُدّن شُرٍ تَفِ، هَن حَمَ فّ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ بِرِن نَبَتُدٍ، عَلْ عَننَبِ مُنسَ نُ بَرَ عَ مَسٍن يٌسُوٍ بّ كِ نَشّ. حَمَ بِرِن نَشَ دَنفِ مَقُرٍن مَقُرٍن. 11 عٍ تٌ بَرَ فّ دَنفِدٍ، سّرّشّدُبّيٍ نَشَ دَنفِ حَمَ يَ رَ، عٍ نُن عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ. 12 رُبٍن بْنسْي، فَدِ بْنسْي، نُن مَنَسِ بْنسْي سّيتِ نَشَ دَنفِ، عٍ تِ عٍ فٍرٍ سٌ كِ مَ عِسِرَيِلَ حَمَ يَ رَ، عَلْ عَننَبِ مُنسَ عَ قَلَ عٍ بّ كِ نَشّ. 13 فٍرٍ سٌي مِشِ وُلُ تٌنفٌ نَانِ حْندْن نَشَ دَنفِ عَلَتَلَ يَ تٌدٍ رَ، فٍرٍ سٌسٍ نَ عٍ يِ رَ، عٍ رّدِشِ سِفَقٍ رَ يٍرِكٌ قِيلِ مَ فٍرٍ سٌدٍ.
14 نَ لْشْي عَلَتَلَ نَشَ يٌسُوٍ شِلِ فبٌ عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن يَ شْرِ. عٍ نَشَ عَ بِنيَ عَ شَ سِمَيَ كُي عَلْ عٍ نُ عَننَبِ مُنسَ بِنيَمَ كِ نَشّ.
15 نَ شَنبِ عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن يٌسُوٍ بّ، 16 «سّرّشّدُبّيٍ يَامَرِ، نَشٍيٍ سّرِيّ كَنكِرَ شَنِنمَ، عٍ شَ تٍ يُرُدّن شُرٍ كُي.» 17 يٌسُوٍ نَشَ سّرّشّدُبّيٍ يَامَرِ، «وٌ تٍ يُرُدّن شُرٍ كُي.» 18 سّرّشّدُبّ نَشٍيٍ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنمَ، نٍيٍ نُ عٍ سَنيِ تَلَمَ تّمُي نَشّ كٍلِقٍ رَ يُرُدّن شُرٍ كُي، يُرُدّن يٍ مَن نَشَ فبِلٍن عَ يِرٍ، عَ مَن نَشَ عَ حّرّ قْلْ عَلْ عَ سِنفٍ. عَ نَشَ بَنبَرَن يّ يُرُدّن يِرٍ بِرِن مَ.
19 حَمَ كٍلِ يُرُدّن شُرٍ كِكٍ سِنفٍ شِ قُ ندٍ نّ، عٍ قَ سَ يٌنكِن فِلِفَلِ، يٍرِكٌ سٌفٍتٍدٍ بِرِ.
20 يٌسُوٍ نَشَ فّمّ قُ نُن قِرِنيِيٍ مَلَن فِلِفَلِ، عٍ نَشٍيٍ تٌنفٌ يُرُدّن شُرٍ تَفِ، 21 عَ نَشَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، «شَ وٌ شَ دِيٍ سَ وٌ مَشْرِن يِ فّمّيٍ شَ قٍ رَ، 22 وٌ شَ عٍ يَابِ، ‹عِسِرَيِلَ يِ يُرُدّن شُرٍ عِفِرِ عَ شَرَشِ نَن نَ.› 23 وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يِ شُرٍ شَرَشِ وٌ يَ شْرِ نّ، هَن وٌ بِرِن نَشَ فّ دَنفِدٍ عَلْ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ عَ رَبَ شُلُنيُمِ بَا رَ كِ نَشّ. نَ نَشَ شَرَ مُشُ يَ شْرِ هَن مُشُ بِرِن نَشَ فّ عَ عِفِرِدٍ، 24 عَلَكٌ دُنِحَ سِ بِرِن شَ نْ عَ كٌلٌندٍ عَلَتَلَ شْنيّ قِندِشِ شْنيّ بَرَكَشِ نَن نَ، وٌ مَن شَ فَاشُ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ رَ.»