15
عَبِيَمِ قِندِقٍ يُدَيَ مَنفّ رَ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ١٣‏؛١ ٬ ٢٢
يٍرٌبٌوَ مِ شَ مَنفّيَ حّ قُ نُن سٌلٌمَسَشَن ندٍ رَ، نٍبَتِ شَ دِ عَبِيَمِ نَشَ تِ مَنفّ رَ يُدَيَ. عَ شَ مَنفّيَ بُ نّ حّ سَشَن دَرِ سَلَمُ. عَ نفَ نُ شِلِ نّ مَاكَ، عَبِسَالٌن شَ دِ. عَ قَن نَشَ بِرَ يُنُبِ قٍيٍ قْشْ رَ، عَ بَبَ نُ نَشٍيٍ رَبَمَ. عَ بْحّ بِرِن مُ نُ نَ عَ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ، عَلْ عَ بٍنبَ دَوُدَ فبٍ نُ نَ كِ نَشّ. كْنْ عَلَتَلَ نَشَ عَ تِ مَنفّ رَ دَرِ سَلَمُ عَ بَبَ دَوُدَ شَ قٍ رَ، بَرِ مَ دَوُدَ نُ بَرَ عَلَتَلَ وَشْنقٍ رَبَ، عَ بِرَ عَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ عَ شَ دُنِحّءِفِرِ بِرِن كُي، قٌ عُرِ شِتِكَ شَ قٍ. رٌبٌوَ مِ نُن يٍرٌبٌوَ مِ نُ عٍ بٌورٍ فٍرٍ مَ عٍ شَ سِمَيَ بِرِن كُي.
عَبِيَمِ شَ تَرُشُي دْنشْي سّبّشِ يُدَيَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. عَبِيَمِ نُن يٍرٌبٌوَ مِ نُ عٍ بٌورٍ فٍرٍ مَ تّمُي بِرِن. عَ نَشَ لَاشِرَ، عٍ عَ رَفَتَ عَ بٍنبَيٍ سّيتِ مَ دَوُدَ شَ تَا كُي. عَ شَ دِ عَسَ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ.
عَسَ قِندِقٍ يُدَيَ مَنفّ رَ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ١٤‏؛١ ٬ ٢، ١٥‏؛١٦‏—١٦‏؛٦‏،١١ ٬ ١٤
عِسِرَيِلَ مَنفّ يٍرٌبٌوَ مِ شَ مَنفّيَ حّ مْشْحّن ندٍ رَ، عَسَ نَشَ تِ مَنفّ رَ يُدَيَ. 10 عَ حّ تٌنفٌ نَانِ نُن كٍرٍن نَن نَبَ مَنفّيَ كُي دَرِ سَلَمُ. عَ نفَ نُ شِلِ نّ مَاكَ، عَبِسَالٌن شَ دِ. 11 عَسَ نَشَ عَلَ وَشْنقٍ رَبَ عَلْ عَ بٍنبَ دَوُدَ عَ رَبَ كِ نَشّ. 12 عَ نَشَ كُيٍ قٍ كَنَ، عَ بَبَيٍ نَشٍيٍ قْلْ، عَ لَنفٌييٍ كٍرِ نَ سّرّشّبَدٍيٍ شُن مَ.
13 عَ نَشَ مَنفّ فِنّ بِنيّ بَ عَ نفَ مَاكَ مَ، بَرِ مَ عَ نُ عَسٍرَ كُيٍ بَتُمَ. عَ نَشَ نَ كُيٍ رَبِرَ، عَ عَ فَن، عَ عَ شُبٍ وٌلِ سٍدِرٌن شُرٍ كُي. 14 هَلِ عَسَ بْحّ بِرِن تٌ نُ نَ عَلَتَلَ نَن بّ عَ شَ سِمَيَ بِرِن كُي، عَ مُ فّ كُيٍ سّرّشّبَدٍيٍ بِرِن كَنَدٍ يِرٍ عِتٍشِيٍ يُدَيَ بْشِ مَ. 15 عَسَ نَشَ شّيمَ، فبٍتِ، نُن سٍ قَنيِيٍ رَ سٌ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي، عَ تَن نُن عَ بَبَ نَشٍيٍ بَ عَلَتَلَ بّ.
16 عَسَ نُن عِسِرَيِلَ مَنفّ بَاسَ نُ عٍ بٌورٍ فٍرٍ مَ عٍ شَ سِمَيَ بِرِن كُي. 17 عِسِرَيِلَ مَنفّ بَاسَ نَشَ تٍ يُدَيَ فٍرٍ شِلِ مَ. عَ نَشَ رَ مَ تَا تِ، عَلَكٌ عَ شَ كِرَ عِبٌلٌن يُدَيَ مَنفّ عَسَ يَ رَ. 18 عَسَ نَشَ فبٍتِ نُن شّيمَ تٌنفٌ عَلَتَلَ شَ بَنشِ نُن مَنفّ شَ بَنشِ كُي، عَ عَ سٌ شّيرَيٍ يِ رَ، عَ عٍ شّي دَ مَسِ تَا، عَرَ مِ مَنفّ بٍن هَدَدَ يِرٍ يِ مَسٍنيِ رَ؛ 19 «وٌن شَ سَاتّ شِرِ وٌن تَفِ عَلْ ﭑ بَبَ نُن عِ بَبَ عَ رَبَ كِ نَشّ. سَنبَسٍ نَن يَ، شّيمَ نُن فبٍتِ. سَاتّ كَنَ نَشَن نَ عِ نُن عِسِرَيِلَ مَنفّ بَاسَ تَفِ، عَلَكٌ عَ شَ مَكُيَ ﭑ نَ.»
20 بٍن هَدَدَ نَشَ تِن مَنفّ عَسَ شَ مَسٍنيِ رَ. عَ نَشَ عَ شَ سْورِ شُنيِيٍ شّي عِسِرَيِلَ تَايٍ سُشُدٍ. عٍ نَشَ عِيٌنٌ، دَنَ، عَبٍلِ بٍتِ مَاكَ، كِنٍرٍتِ، نُن نَقَتَلِ بْشِ سُشُ. 21 بَاسَ تٌ نَ قٍ مّ، عَ نَشَ رَ مَ تِقٍ وَلِ رَتِ، عَ لُ تِرِ سَ تَا كُي. 22 نَ وَلِ تٌ تِ، مَنفّ عَسَ نَشَ يُدَيَكَيٍ بِرِن شِلِ، عٍ شَ قَ تٍكُ فّمّيٍ نُن وُرِيٍ تٌنفٌدٍ بَاسَ نُ نَشٍيٍ رَوَلِمَ رَ مَ. عٍ نَشَ نَ بِرِن شَنِن، عٍ عَ رَوَلِ فٍبَ نُن مِسِثَ تِقٍ رَ.
23 عَسَ شَ تَرُشُي دْنشْي، عَ شَ فٍرٍيٍ شَ قٍ، عَ شَ تَا تِقٍ شَ قٍ، نُن عَ شَ قٍ بِرِن سّبّشِ يُدَيَ نُن عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. عَسَ تٌ قٌرِ، قُرٍ ندٍ نَشَ عَ سَنيِيٍ سُشُ. 24 عَسَ نَشَ لَاشِرَ. عٍ نَشَ عَ رَفَتَ فَبُرِ كُي عَ بٍنبَ دَوُدَ شَ تَا عَ بٍنبَيٍ قّ مَ. عَ شَ دِ يٍهٌسَقَتِ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ.
نَدَبٌ قِندِقٍ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ
25 يٍرٌبٌوَ مِ شَ دِ نَدَبٌ نَشَ تِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ يُدَيَ مَنفّ عَسَ شَ مَنفّيَ حّ قِرِن ندٍ رَ. نَدَبٌ نَشَ مَنفّيَ شَنِن حّ قِرِن عِسِرَيِلَ بْشِ مَ. 26 عَ نَشَ قٍ رَبَ نَشَن مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ، عَ عَ حّرّ عَ بَبَ شَ كِرَ شْن مَ، نَشَن عَ نِيَ عِسِرَيِلَ شَ يُنُبِ رَبَ. 27 عَهِيَ شَ دِ بَاسَ، قَتَنقٍ عِسَكَرِ بْنسْي رَ، نَشَ يَنقَنتٍيَ مَشِرِ عَ شُن مَ. بَاسَ نَشَ عَ قَشَ فِبّتْن، عَ تَن نَدَبٌ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ نُ نَ قِلِسِتَكَيٍ فٍرٍقٍ تّمُي نَشّ. 28 بَاسَ عَ قَشَ يُدَيَ مَنفّ عَسَ شَ مَنفّيَ حّ سَشَن ندٍ نّ، عَ تِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ. 29 عَ تٌ قِندِ مَنفّ رَ، عَ نَشَ يٍرٌبٌوَ مِ بْنسْي بِرِن قَشَ. عَ مُ كٍرٍن لُ، عَ عٍ بِرِن سْنتْ نّ، عَلْ عَلَتَلَ نُ بَرَ عَ مَسٍن كِ نَشّ عَننَبِ عَهِيَ سَابُي رَ، نَشَن نُ نَ سِلٌ. 30 عَ قَشَ يٍرٌبٌوَ مِ شَ يُنُبِ نَن مَ قٍ رَ، نَشَن عَ نِيَ عِسِرَيِلَ قَن شَ عٍ كٌبٍ رَ سٌ عٍ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ.
31 نَدَبٌ شَ تَرُشُي دْنشْي نُن عَ قٍ نَشَن بِرِن نَبَ، نَ سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. 32 عَسَ نُن عِسِرَيِلَ مَنفّ بَاسَ نُ عٍ بٌورٍ فٍرٍ مَ عٍ شَ سِمَيَ بِرِن كُي.
بَاسَ قِندِقٍ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ
33 يُدَيَ مَنفّ عَسَ شَ مَنفّيَ حّ سَشَن ندٍ رَ، عَهِيَ شَ دِ بَاسَ نَشَ تِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ تِرِ سَ. عَ بُ نّ مَنفّيَ كُي حّ مْشْحّن نُن نَانِ. 34 عَ نَشَ قٍ رَبَ نَشَن مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ، عَ بِرَ يٍرٌبٌوَ مِ شَ كِرَ قْشْ رَ، نَشَن عَ نِيَ عِسِرَيِلَ قَن شَ يُنُبِ رَبَ.