16
بَاسَ شَ مَنفّيَ
عَلَتَلَ نَشَ يِ مَسٍنيِ رَفٌرٌ شَنَنِ شَ دِ يٍهُ مَ بَاسَ بّ؛ «ﭑ بَرَ عِ تٌنفٌ دُنِحَ بّندّ قُحِ قَرِ، ﭑ عِ قِندِ ﭑ مَ حَمَ شَ مَنفّ رَ. كْنْ عِ تَن بَرَ بِرَ يٍرٌبٌوَ مِ شَ كِرَ قْشْ رَ، عِ ﭑ مَ عِسِرَيِلَ حَمَ تِ يُنُبِ رَبَقٍ رَ، نَشَن بَرَ ﭑ نَشْنْ عَ حَاشِ رَ. نَ كُي ﭑ عِ تَن بَاسَ بَمَ نّ مَنفّ رَ، عَلْ فِنّ عَ شَ بَنشِ كُي مَكْمَ كِ نَشّ. ﭑ عِ بْنسْي لُمَ نّ، عَلْ ﭑ نٍبَتِ شَ دِ يٍرٌبٌوَ مِ بْنسْي لُشِ كِ نَشّ. بَاسَ بْنسْي نَشَن نَ قَشَ تَا كُي، بَرٍيٍ نَن نَ دٌنمَ. نَشَن نَ قَشَ وُلَ عِ، شْنِيٍ نَن نَ دٌنمَ.»
بَاسَ شَ تَرُشُي دْنشْي نُن عَ شَ فٍرٍ كِ قَنيِ، بِرِن سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. بَاسَ نَشَ لَاشِرَ، عَ نَشَ رَفَتَ تِرِ سَ. عَ شَ دِ عٍلَ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ. عَلَتَلَ عَ شَ مَسٍنيِ تِ نّ بَاسَ نُن عَ بْنسْي بّ، شَنَنِ شَ دِ عَننَبِ يٍهُ سَابُي رَ. نَ مَسٍنيِ تِ عَ شَ قٍ حَاشِيٍ نَن مَ قٍ رَ، نَشٍيٍ مُ رَقَنشِ عَلَتَلَ مَ. عَ نُ بَرَ مَنِيَ يٍرٌبٌوَ مِ بْنسْي رَ، عَ نَشَن سْنتْ.
عٍلَ قِندِقٍ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ
عَسَ شَ مَنفّيَ حّ مْشْحّن نُن سٍننِ ندٍ رَ، بَاسَ شَ دِ عٍلَ نَشَ تِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ. عَ شَ مَنفّيَ بُ نّ حّ قِرِن. سِمِرِ، عَ شَ سْورِ مَنفّ ندٍ، نَشَن نُ قِندِشِ عَ شَ سْورِ رَفِسٍيٍ سّيتِ كٍرٍن شُنيِ رَ، نَشَ يَنقَنتٍيَ شِرِ عَ شُن. لْشْي ندٍ عٍلَ نُ نَ تِرِ سَ عَ سِيسِقٍ عَرِ سَ شْنيِ، نَشَن قِندِ نَ مَنفّ شَ بَنشِ كَنتّ رَ. 10 سِمِرِ نَشَ سٌ نَا، عَ عَ قَشَ. يُدَيَ مَنفّ عَسَ شَ مَنفّيَ حّ مْشْحّن نُن سٌلٌقٍرٍ ندٍ رَ، سِمِرِ نَشَ تِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ عٍلَ حْشْي رَ.
11 عَ تٌ قِندِ مَنفّ رَ، عَ نَشَ دْشْ كِبَنيِ، عَ بَاسَ بْنسْي بِرِن قَشَ نّ. عَ مُ نَ شَ مِشِ يٌ لُ، نَ بٌورٍ ندٍ بَ، نَ حْشْي بَ. 12 سِمِرِ بَاسَ بْنسْي بِرِن سْنتْ نّ، عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍن كِ نَشّ بَاسَ شِلِ مَ عَننَبِ يٍهُ سَابُي رَ. 13 بَاسَ نُن عَ شَ دِ عٍلَ قَشَ عٍ شَ يُنُبِ قُقَقُيٍ نَن مَ قٍ رَ، عٍ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ رَشْنْشِ نَشٍيٍ رَ. 14 عٍلَ شَ تَرُشُي دْنشْي بِرِن سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي.
سِمِرِ قِندِقٍ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ
15 يُدَيَ مَنفّ عَسَ شَ مَنفّيَ حّ مْشْحّن نُن سٌلٌقٍرٍ ندٍ رَ، سِمِرِ نَشَ مَنفّيَ رَبَ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ تِرِ سَ. عِسِرَيِلَ حَمَ نُ نَ فِبّتْن قِلِسِتَكَيٍ فٍرٍدٍ. 16 حَمَ تٌ عَ مّ، عَ سِمِرِ بَرَ مَنفّ يَنقَ، عَ عَ قَشَ، عٍ نَشَ سْورِ شُنيِ عٌمِرِ تِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ كٍرٍن نَ. 17 نَ تّمُي عٌمِرِ نُن عِسِرَيِلَ سْورِيٍ نَشَ كٍلِ فِبّتْن، عٍ سَ تِرِ سَ رَبِلِن.
18 سِمِرِ تٌ عَ تٌ، تَا بِرِن نَبِلِنشِ، عَ نَشَ سٌ مَنفّ بَنشِ كُي، عَ نَ فَن عَ يّتّ شُن مَ. 19 عَ قَشَ عَ شَ يُنُبِيٍ نَن مَ قٍ رَ، نَشٍيٍ نُ بَرَ عَلَتَلَ رَشْنْ. عَ نُ بَرَ بِرَ يٍرٌبٌوَ مِ شَ كِرَ قْشْ رَ، عَ عَ نِيَ عِسِرَيِلَ حَمَ قَن شَ يُنُبِ رَبَ.
20 سِمِرِ شَ تَرُشُي دْنشْي نُن عَ شَ يَنقَنتٍيَ سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي.
عٌمِرِ قِندِقٍ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ
21 نَ تّمُي عِسِرَيِلَ حَمَ سّيتِ نُ وَ مَ فِنَتِ شَ دِ تِبِنِ تِقٍ مَنفّ رَ، بٌورٍ سّيتِ نُ وَ مَ عٌمِرِ نَن شْن. 22 حَمَ سّيتِ نَشَن نُ نَ عٌمِرِ قْشْ رَ، نٍيٍ نَشَ نْ فِنَتِ شَ دِ تِبِنِ شَ حَمَ رَ. عٍ نَشَ تِبِنِ قَشَ، عٍ عٌمِرِ تِ مَنفّ رَ.
23 يُدَيَ مَنفّ عَسَ شَ مَنفّيَ حّ تٌنفٌ سَشَن نُن كٍرٍن ندٍ رَ، عٌمِرِ نَشَ قِندِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ، عَ بُ نَ كُي حّ قُ نُن قِرِن. عَ تٌ فّ حّ سٍننِ رَبَدٍ تِرِ سَ، 24 عَ نَشَ سَمَرِ فٍيَ سَرَ سٍمٍرِ مَ فبٍتِ كِلٌ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ رَ. عَ نَشَ تَا تِ نَا قَرِ، عَ نَ تَا شِلِ سَ سَمَرِ، بَرِ مَ نَ فٍيَ كَنيِ نُ شِلِ نّ سٍمٍرِ.
25 عٌمِرِ نُ قٍ حَاشِيٍ رَبَمَ، نَشٍيٍ مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ. عَ شَ قٍ حَاشِيٍ نُ دَنفِ عِسِرَيِلَ مَنفّ سِنفٍيٍ فبٍيٍ رَ. 26 عَ نٍبَتِ شَ دِ يٍرٌبٌوَ مِ قْشِ بِرِن نَبَ نّ، عَ عَ نِيَ عِسِرَيِلَ حَمَ قَن شَ عٍ مَرِفِ عَلَتَلَ رَشْنْ عٍ شَ قٍ قُقَقُيٍ رَ.
27 عٌمِرِ شَ تَرُشُي، نُن عَ شَ فٍرٍ كِ قَنيِ، نَ بِرِن سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي. 28 عٌمِرِ نَشَ لَاشِرَ، عَ رَفَتَ عَ بٍنبَيٍ سّيتِ مَ سَمَرِ. عَ شَ دِ عَكَبُ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ حْشْي رَ.
عَكَبُ قِندِقٍ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ
29 يُدَيَ مَنفّ عَسَ شَ مَنفّيَ حّ تٌنفٌ سَشَن نُن سٌلٌمَسَشَن ندٍ رَ، عٌمِرِ شَ دِ نَشَ قِندِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ. عَ بُ نّ مَنفّيَ كُي عِسِرَيِلَ شُن مَ سَمَرِ حّ مْشْحّن نُن قِرِن. 30 عَكَبُ نَشَ قٍ حَاشِيٍ رَبَ، نَشٍيٍ مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ، دَنفِ مَنفّ سِنفٍيٍ رَ. 31 بَقٍ نٍبَتِ شَ دِ يٍرٌبٌوَ مِ شَ يُنُبِ رَ، عَ نَشَ سِدْن مَنفّ عٍتِبَالِ شَ دِ يٍسَبٍلَ قَن تٌنفٌ فِنّ رَ، عَ قَ نَ شَ كُيٍ بَلِ بَتُ، عَ عَ شِنبِ سِن نَ بُن مَ. 32 عَ نَشَ سّرّشّبَدٍ يَءِلَن بَلِ كُيٍ بّ بَلِ شَ بَنشِ كُي، نَشَن نُ تِشِ سَمَرِ. 33 عَكَبُ نَشَ عَسٍرِ وُرِ مَسٌلِشِيٍ قَن يَءِلَن، نَشٍيٍ نُ شِلِ عَسٍرَ. عَكَبُ نَشَ عَلَتَلَ رَشْنْ نَ قٍ مْولِيٍ رَ، دَنفِقٍ عِسِرَيِلَ مَنفّ سِنفٍيٍ رَ.
34 عَ شَ وَشَتِ، شِيٍلِ بٍتٍلِكَ نَشَ فبِلٍن يٍرِكٌ تَا تِ رَ. عَ نَا تِ قْلْ عَ شَ دِ سِنفٍ عَبِرَ مِ سَرٍ نَن نَ، عَ وَلِ رَحْن نَادّيٍ تِقٍ نَن مَ عَ شَ دِ سٍفُبُ سَرٍ رَ، عَلْ عَلَتَلَ نُ بَرَ عَ مَسٍن كِ نَشّ نُنُ شَ دِ عَننَبِ يٌسُوٍ سَابُي رَ.