18
عَننَبِ عٍلِيَ نُن مَنفّ عَكَبُ
تّمُي شْن تٌ كُيَ، عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ عٍلِيَ بّ عَ حّ سَشَن ندٍ رَ، عَ نَشّ، «سِفَ عَكَبُ يِرٍ، ﭑ تُنّ رَقَمَ نّ بْشِ مَ قَ.» عٍلِيَ نَشَ سِفَ عَكَبُ يِرٍ. كَامّ نُ بَرَ سّنبّ سْتْ سَمَرِ بْشِ مَ. عَكَبُ نَشَ عَبَدِيَسِ شِلِ، نَشَن نُ وَلِمَ مَنفّ بَنشِ كُي. عَ نُ فَاشُمَ عَلَتَلَ يَ رَ كِ قَنيِ رَ. يٍسَبٍلَ نُ عَلَتَلَ شَ نَمِحْنمّيٍ قَشَمَ تّمُي نَشّ، عَبَدِيَسِ نَمِحْنمّ كّمّ تٌنفٌ نّ، عَ سَ عٍ نْشُن مِشِ تٌنفٌ سُولِ سُولِ مَ قْنمّ قِرِن كُي، عَ عٍ بَلٌ يٍ نُن تَامِ رَ.
عَكَبُ نَشَ عَ قَلَ عَبَدِيَسِ بّ، عَ نَشّ، «عِ شَ بْشِ بِرِن عِسَ مّرّ قٍندٍ وٌن مَ سٌييٍ نُن وٌن مَ سٌقَلٍيٍ نْمَ حٌوفٍ سْتْدٍ دّننَشّ، عَلَكٌ عٍ نَشَ قَشَ.» عَكَبُ نُن عَبَدِيَسِ نَشَ بْشِ عِتَشُن عٍ بٌرٍ مَ، عٍ شَ عَ عِسَ. عَكَبُ نَشَ سِفَ كِرَ ندٍ شْن، عَبَدِيَسِ نَشَ سِفَ كِرَ فبّتّ شْن.
عَبَدِيَسِ نَشَ نَرَلَن عَننَبِ عٍلِيَ رَ كِرَ شْن. عَبَدِيَسِ تٌ عَ تٌ، عَ نَشَ عَ قٍلٍن عَ بُن مَ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ مَرِفِ عٍلِيَ، عِ تَن يَتِ نَن عَ رَ؟» عٍلِيَ نَشَ عَ يَابِ، «عِيٌ، ﭑ تَن نَن عَ رَ. سَ عَ قَلَ عِ شَ مَنفّ بّ، عِ بَرَ عَننَبِ عٍلِيَ تٌ.» عَبَدِيَسِ نَشَ عَ قَلَ، «ﭑ هَاكّ مُندُن نَبَشِ عِ رَ نَشَن عَ نِيَمَ عِ شَ يِ مْولِ رَبَ ﭑ نَ؟ يِ قِندِ مَ قَشّ نَن نَ ﭑ بّ عَكَبُ مَبِرِ. 10 ﭑ شَ عَ قَلَ عِ بّ عِ مَرِفِ عَلَتَلَ شِلِ رَ، حَمَنّ نُن بْشِ يٌ مُ نَ، ﭑ مَ مَنفّ مُ عِ قٍنشِ دّننَشّ. مّننِكَيٍ نَ عَ قَلَ عِ مُ نَ، عَكَبُ عٍ رَكَلِمَ شَ عٍ مُ عِ تٌشِ. 11 يَكْسِ عِ نَشّ، ‹سَ عَ قَلَ مَنفّ بّ عِ بَرَ عَننَبِ عٍلِيَ تٌ.› 12 كْنْ ﭑ نَ كٍلِ عِ شُن مَ يَ، عَلَتَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ قَمَ عِ شَنِندٍ يِرٍ ندٍ. نَ كُي، ﭑ نَ فّ شّيرَ عِبَدٍ عَكَبُ بّ، عَ لِمَ مُشُ مُ عِ تٌمَ بٍ سْنْن، عَ قَ ﭑ قَشَ نَ مَ. ﭑ تَن بَرَ فَاشُ عَلَتَلَ يَ رَ كَبِ ﭑ دِ مّدِ تّمُي. 13 ﭑ مَرِفِ، عٍ مُ عَ قَلَشِ عِ بّ، ﭑ نَشَن نَبَ يٍسَبٍلَ نُ عَلَتَلَ شَ نَمِحْنمّيٍ قَشَمَ تّمُي نَشّ؟ ﭑ عَلَتَلَ شَ نَمِحْنمّ كّمّ نَن نْشُن قْنمّ كُي تٌنفٌ سُولِ سُولِ مَ. ﭑ نُ قَ عٍ بَلٌ تَامِ نُن يٍ رَ. 14 كْنْ يَكْسِ، شَ عِ ﭑ شّي ﭑ مَ مَنفّ شْن مَ، ﭑ شَ عَ قَلَ عَ بّ ﭑ بَرَ عَننَبِ عٍلِيَ تٌ، عَ ﭑ قَشَمَ نّ!» 15 عَننَبِ عٍلِيَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ، تٌ ﭑ نَن ﭑ يّتّ مَسٍنمَ نّ عَكَبُ بّ.»
16 عَبَدِيَسِ نَشَ سِفَ عَكَبُ يِرٍ، عَ قَ دّنتّفّ سَ عَ بّ. عَكَبُ نَشَ سِفَ عٍلِيَ قْشْ رَ. 17 عَ تٌ سَ عٍلِيَ تٌ، عَكَبُ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ تَن نَن عِسِرَيِلَ يَ عِسٌشِ يِ كِ؟» 18 عَننَبِ عٍلِيَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ تَن شَ مُ عِسِرَيِلَ يَ عِسٌشِ. عِ تَن نُن عِ بَبَ بْنسْي نَن عِسِرَيِلَ يَ عِسٌشِ، بَرِ مَ وٌ بَرَ عَلَتَلَ شَ يَامَرِيٍ رَبٌلٌ، عِ بِرَ بَلِ كُيٍ قْشْ رَ. 19 يَكْسِ، عِ شَ عِسِرَيِلَ حَمَ بِرِن مَلَن كَرٍ مٍلٍ فٍيَ مَ، عَ نُن وٌ شَ بَلِ كُيٍ شَ نَمِحْنمّ كّمّ نَانِ تٌنفٌ سُولِيٍ، عَ نُن عَسٍرَ كُيٍ شَ نَمِحْنمّ كّمّ نَانِيٍ، عِ شَ فِنّ يٍسَبٍلَ نَشٍيٍ رَبَلٌمَ.»
20 عَكَبُ نَشَ مِشِيٍ شّي عِسِرَيِلَكَيٍ شِلِدٍ. عَ نَشَ نَ نَمِحْنمّيٍ مَلَن كَرٍ مٍلٍ فٍيَ قَرِ. 21 نَ تّمُي عٍلِيَ نَشَ عَ مَسٌ حَمَ بِرِن نَ، عَ قَ يِ مَسٍنيِ تِ عٍ بّ، «وٌ تَن لُمَ قِلَنكَقُيحَ كُي هَن مُن تّمُي؟ شَ عَلَتَلَ نَن عَلَ رَ، وٌ بِرَ عَ قْشْ رَ. شَ بَلِ نَن عَلَ رَ، وٌ بِرَ عَ تَن بَلِ قْشْ رَ.» حَمَ مُ عَ يَابِ.
22 عَننَبِ عٍلِيَ مَن نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «ﭑ كٍرٍن نَن بٍ عَلَتَلَ شَ نَمِحْنمّ رَ. بَلِ شَ نَمِحْنمّيٍ مِشِ كّمّ نَانِ تٌنفٌ سُولِ نَ بٍ. 23 وٌ شَ تُورَ قِرِن سٌ مُشُ يِ رَ. بَلِ نَمِحْنمّيٍ شَ عٍ فبٍ سُفَندِ، عٍ شَ عَ عِبٌلٌن، عٍ عَ سَ يٍفٍ قَرِ، كْنْ تّ مُ دْشْمَ عَ رَ. ﭑ تَن قَن شَ تُورَ بٌورٍ عِبٌلٌن، ﭑ عَ سَ يٍفٍ فبّتّ قَرِ، ﭑ قَن مُ تّ دْشْمَ عَ رَ. 24 مُشُ نَ فّ نَ رَبَدٍ، بَلِ نَمِحْنمّيٍ شَ وٌ مَرِفِ عَلَ مَشَندِ. ﭑ تَن قَن شَ عَلَتَلَ مَشَندِ. عَلَ نَشَن نَ تّ رَفٌرٌ سّرّشّ مَ، نَ نَن قِندِ مَ حَمَ بِرِن مَرِفِ عَلَ رَ.» حَمَ بِرِن نَشَ تِن نَ قٍ رَ.
25 عٍلِيَ نَشَ عَ قَلَ بَلِ شَ نَمِحْنمّيٍ بّ، «وٌ تُورَ كٍرٍن سُفَندِ، وٌ سِنفٍ شَ عَ عِبٌلٌن، بَرِ مَ وٌ تَن نَن فبٌ. وٌ وٌ مَرِفِ عَلَ مَشَندِ، كْنْ وٌ نَشَ تّ سَ.» 26 عٍ نَشَ تُورَ كٍرٍن تٌنفٌ، عٍ عَ عِبٌلٌن، عٍ عَ سَ يٍفٍ قَرِ، عٍ قَ بَلِ مَشَندِ قْلْ. كٍلِ فّيسّفّ مَ، هَن يَنيِ تَفِ، عٍ عَ قَلَمَ، «بَلِ، مُشُ يَابِ.» كْنْ يَابِ يٌ مُ قَ، شُي ندٍ يٌ مُ مّ. عٍ نَشَ تُفَن تُفَن قْلْ عٍ شَ سّرّشّبَدٍ يَ عِ. 27 يَنيِ تَفِ تٌ عَ لِ، عَننَبِ عٍلِيَ نَشَ يٌ عٍ مَ، عَ قَلَقٍ رَ، «وٌ وٌ شُي عِتٍ دٍ، بَرِ مَ عَ تٌ قِندِشِ عَلَ رَ، قٍيٍ وُيَ عَ يِ. تّمُندٍ عَ نَ بِيَاسِ كُي، شَ نَ مُ عَ رَ عَ نَ شِقٍ. وٌ شَ عَ رَشُنُ.»
28 عٍ مَن نَشَ عٍ شُي عِتٍ سّنبّ رَ. عٍ نَشَ عٍ قَتٍ مَشَبَ سَنتِدّفّمَيٍ نُن تَنبّيٍ رَ، هَن عٍ وُلِ مِنِ. 29 يَنيِ تٌ دَنفِ، عٍ نَشَ بَلِ كُيٍ مَشَندِ عَ نَمِحْنمّ دَاشِ هَن نُنمَرٍ سّرّشّ بَ تّمُي. كْنْ يَابِ يٌ مُ قَ، شُي ندٍ يٌ مُ مّ، تْنشُمَ ندٍ يٌ مُ تٌ.
30 نَ تّمُي عَننَبِ عٍلِيَ نَشَ عَ قَلَ حَمَ بّ، عَ نَشّ، «وٌ وٌ مَسٌ ﭑ نَ.» حَمَ تٌ نَ رَبَ، عٍلِيَ نَشَ عَلَتَلَ شَ سّرّشّبَدٍ يَءِلَن، نَشَن نُ بَرَ كَنَ مّننِ تّمُي دَنفِشِ. 31 عٍلِيَ نَشَ فّمّ قُ نُن قِرِن تٌنفٌ، نَشَن لَنشِ يَشُبَ شَ دِيٍ كْنتِ مَ، عَلَتَلَ عَ مَسٍن نَشَن بّ، «عِ شِلِ قَلَمَ نّ عِسِرَيِلَ.» 32 عَ نَشَ سّرّشّبَدٍ يَءِلَن نَ فّمّ قُ نُن قِرِنيِ رَ عَلَتَلَ شِلِ رَ. عَ نَشَ قٌلٍ فٍ نَ سّرّشّبَدٍ رَبِلِنيِ، يٍ كٌنبٌ يَ نَانِ نْمَ نَشَن نَقٍدٍ. 33 عَ نَشَ يٍفٍ سَ نَ قَرِ، عَ تُورَ عِبٌلٌن، عَ نَ سَ نَ يٍفٍ قَرِ.
34 عَ تٌ فّ نَ رَ، عَ نَشَ مِشِيٍ يَمَرِ، «وٌ يِ قّحّ نَانِ رَقٍ يٍ رَ، وٌ عَ عِقِلِ يِ يٍفٍ نُن يِ سّرّشّ مَ.» عٍ تٌ فّ نَ رَبَدٍ، عَ مَن نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ مَن شَ عَ رَبَ.» عٍ تٌ عَ رَبَ عَ قِرِن ندٍ، عٍلِيَ مَن نَشَ عَ قَلَ، «وٌ مَن شَ يٍ سَ.» عٍ نَشَ عَ رَبَ عَ سَشَن ندٍ. 35 يٍ نُ سْلِ سّرّشّبَدٍ رَ، قٌلٍ قَ رَقٍ يٍ رَ.
36 نُنمَرٍ سّرّشّ بَ تّمُي، عَننَبِ عٍلِيَ نَشَ عَ مَسٌ سّرّشّبَدٍ رَ، عَ عَ قَلَ، «عِبُرَهِمَ، عِسِيَفَ، نُن عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ، بِرِن شَ عَ كٌلٌن تٌ عَ عِ تَن نَن نَ عَلَ رَ عِسِرَيِلَ. بِرِن شَ عَ كٌلٌن عَ ﭑ تَن نَن نَ عِ شَ كٌنيِ رَ، نَشَن يِ قٍ بِرِن نَبَشِ عِ شُي مَ! 37 عَلَتَلَ، عِ شَ ﭑ مَ مَشَندِ سُشُ. يَندِ، عِ شَ عَ سُشُ، عَلَكٌ يِ حَمَ شَ عَ كٌلٌن عَ عِ تَن عَلَتَلَ نَن نَ عَلَ رَ، نَشَن نْمَ عٍ بْحّ رَفبِلٍندٍ عِ مَ.»
38 نَ كُي عَلَتَلَ نَشَ تّ رَفٌرٌ، عَ سّرّشّ فَن، عَ يٍفٍ فَن، هَلِ فّمّيٍ نُن بْشِ فَن نّ. يٍ نَشَن نُ قٌلٍ كُي، عَ بِرِن نَشَ شَرَ قٍوٌ. 39 حَمَ تٌ نَ تٌ، عٍ نَشَ عٍ يَتَفِ رَقٍلٍن بْشِ مَ، عٍ قَ عَ قَلَ، «عَلَتَلَ نَن عَلَ رَ! عَلَتَلَ نَن عَلَ رَ!» 40 عَننَبِ عٍلِيَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ بَلِ شَ نَمِحْنمّيٍ سُشُ. عَ كٍرٍن نَشَ عَ فِ.» حَمَ نَشَ عٍ سُشُ، عٍلِيَ نَشَ عٍ شَنِن كِسٌن شُرٍ يِرٍ، عَ عٍ بِرِن كْن نَشَبَ.
41 نَ تّمُي عٍلِيَ نَشَ عَ قَلَ عَكَبُ بّ، «سِفَ عِ شْنيِ. عِ شَ عِ دّفٍ، عِ شَ عِ مِن، بَرِ مَ نَ شُي عِ نَشَن مّشِ يِ كِ نَ قَمَ تُنّ نَن نَ.» 42 عَكَبُ نَشَ تٍ عَ شْنيِ عَ دّفٍدٍ نُن عَ مِندٍ، كْنْ عَننَبِ عٍلِيَ تَن نَشَ تٍ كَرٍ مٍلٍ فٍيَ قَرِ، عَ قَ عَ قٍلٍن بْشِ مَ، عَ يَتَفِ قَ لُ عَ سَنيِيٍ تَفِ. 43 عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ كٌنيِ بّ، «تٍ يِرٍ عِتٍشِ، عِ شَ بَا مَبِرِ مَتٌ.» كٌنيِ تٌ تٍ نَا، عَ نَشَ بَا مَتٌ، عَ مُ سٍسٍ فبّتّ تٌ. عٍلِيَ نَشَ عَ رَفبِلٍن نَ يِرٍ عِتٍشِ سَنيَ سٌلٌقٍرٍ بَا مَتٌدٍ. 44 عَ سَنيَ سٌلٌقٍرٍ ندٍ، كٌنيِ نَشَ عَ قَلَ، «نُشُي دِ نَن تٍقٍ بَا شُن مَ. عَ نُن بّلّشّ مْندّ لَن.» عٍلِيَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «سِفَ، عِ شَ سَ عَ قَلَ عَكَبُ بّ، عَ شَ بَكِ عَ شَ سْورِ رَفِسٍ كُي، عَ شَ فٌرٌ فٍيَ قَرِ مَقُرٍن مَقُرٍن عَلَكٌ عَ نَشَ بِرِ بٌورَ. تُنّ نَ قَقٍ!»
45 نُشُييٍ نَشَ كٌورٍ بِرِن عِقْورْ، قٌيٍ نَشَ كٍلِ، تُنّ بٍلٍبٍلٍ نَشَ سِن بْشِ مَ. عَكَبُ نَشَ تٍ عَ شَ سْورِ رَفِسٍ كُي، عَ سِفَ يِسِرٍيلِ. 46 عَلَتَلَ نَشَ سّنبّ قِ عٍلِيَ مَ، عَ قَ عَ فِ عَ سَنيِ رَ، عَ دَنفِ عَكَبُ يَ رَ هَن يِسِرٍيلِ سٌدٍ دّ رَ.