19
عَننَبِ عٍلِيَ فَاشُقٍ
عَكَبُ نَشَ سَ دّنتّفّ سَ يٍسَبٍلَ بّ، عٍلِيَ نَشَن بِرِن نَبَشِ، عَ عَ شَ نَمِحْنمّيٍ قَشَشِ سَنتِدّفّمَ رَ كِ نَشّ. يٍسَبٍلَ نَشَ شّيرَ شّي عٍلِيَ مَ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «شَ ﭑ لُ مُ عِ قَشَ بٍينُن تِنَ يِ وَشَتِ عَلْ عِ ﭑ مَ نَمِحْنمّيٍ قَشَ كِ نَشّ، عَلَيٍ شَ ﭑ دَنكَ.»
عَننَبِ عٍلِيَ تٌ نَ مّ، عَ نَشَ عَ فِ عَ شَ عَ نِي رَتَنفَ. عَ نَشَ سٌ بٍرِ سٍيبَ يُدَيَ بْشِ مَ، عَ نَشَ عَ شَ كٌنيِ لُ مّننِ. عَ تَن نَشَ سِفَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ عَ قّيحّن كٍرٍن حّرّ رَبَ، عَ دْشْ وُرِ ندٍ بُن مَ، عَ عَلَ مَشَندِ قَشّ رَ. عَ نَشّ، «عَلَتَلَ، ﭑ مَ تْورّ بَرَ دَنفِ عَ عِ. ﭑ نِي تٌنفٌ، بَرِ مَ ﭑ مُ قِسَ ﭑ بٍنبَيٍ بّ.»
نَ تّمُي عَ نَشَ عَ سَ، عَ شِ نَ وُرِ بُن مَ. مَلٍكّ ندٍ نَشَ فٌرٌ عَ مَ، عَ دِن عَ رَ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «كٍلِ عِ شَ عِ دّفٍ.» تَامِ حِنشِ نُ نَ مّننِ فّمّ قُرٍيٍ قَرِ، عَ نُن يٍ قّحّ. عَ نَشَ عَ دّفٍ، عَ يٍ مِن، عَ مَن نَشَ عَ سَ. عَلَ شَ مَلٍكّ نَشَ قَ عَ مَ عَ قِرِن ندٍ، عَ دِن عَ رَ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «كٍلِ عِ شَ عِ دّفٍ، بَرِ مَ بِيَاسِ شْنكُيٍ نَ عِ يَ رَ.» عَ نَشَ كٍلِ، عَ عَ دّفٍ، عَ يٍ مِن. عَ سّنبّ نَشَن سْتْ نَ دٌنسٍيٍ رَ، نَ نَشَ عَ نِيَ عَ شَ نْ عَ حّرّدٍ شِ تٌنفٌ نَانِ، كْي تٌنفٌ نَانِ بُن مَ، هَن عَ عَلَ شَ شٌرٍبٍ فٍيَ لِ.
مّننِ عَ نَشَ كْي رَدَنفِ قْنمّ ندٍ كُي. نَ تّمُي عَ نَشَ يِ مَسٍنيِ مّ؛ «عِ نَ مُنسٍ رَبَقٍ بٍ عٍلِيَ؟» 10 عَ نَشَ عَ يَابِ. «ﭑ بَرَ ﭑ يّتّ قِ عِ تَن عَلَتَلَ سّنبّمَ مَ. عِسِرَيِلَكَيٍ بَرَ عِ شَ سَاتّ رَبٌلٌ، عٍ بَرَ عِ شَ سّرّشّبَدٍيٍ كَنَ، عٍ بَرَ عِ شَ نَمِحْنمّيٍ قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ. ﭑ كٍرٍن نَن قَ لُشِ، عٍ نَ كَتَقٍ ﭑ قَن قَشَدٍ.» 11 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «مِنِ تَندٍ عَلَتَلَ يَ عِ، عِ كٍلِ قْنمّ كُي.» عَ تٌ مِنِ، عَلَتَلَ نَشَ دَنفِ عَ يَ عِ. قٌيٍ شُنفبٍ سّنبّمَ ندٍ نَشَ عَ شُن سَ فٍيَ مَ، عَ فّمّيٍ عِبْو مَ، عَ قَنيٍيٍ عِبُتُشُنمَ، كْنْ عَلَتَلَ مُ نُ نَ نَ قٌيٍ كُي. نَ تّمُي بْشِ قَن نَشَ سّرّن، كْنْ عَلَتَلَ مُ نُ نَ نَ بْشِ سّرّنيِ كُي. 12 نَ دَنفِ شَنبِ، تّ قَن نَشَ مِنِ، كْنْ عَلَتَلَ مُ نُ نَ نَ تّ شْورَ.
نَ تٌ بَ عَ رَ، شُي حْشُنمّ ندٍ نَشَ مِنِ دْيِ دْيِ رَ. 13 عَننَبِ عٍلِيَ تٌ نَ مّ، عَ نَشَ عَ يَتَفِ مَكٌتٌ عَ شَ دٌنمَ رَ، عَ نَشَ مِنِ قْنمّ كُي، عَ تِ قْنمّ دّ رَ. عَ مُ بُ، شُي ندٍ نَشَ مِنِ عَ مَ، عَ نَشّ، «عِ نَ مُنسٍ رَبَقٍ بٍ عٍلِيَ؟» 14 عَ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ بَرَ ﭑ يّتّ قِ عِ تَن عَلَتَلَ سّنبّمَ مَ. عِسِرَيِلَكَيٍ بَرَ عِ شَ سَاتّ رَبٌلٌ، عٍ بَرَ عِ شَ سّرّشّبَدٍيٍ كَنَ، عٍ بَرَ عِ شَ نَمِحْنمّيٍ قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ. ﭑ كٍرٍن نَن قَ لُشِ، عٍ نَ كَتَقٍ ﭑ قَن قَشَدٍ.» 15 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «عِ شَ فبِلٍن فبٍنفبٍرٍنيِ كِرَ شْن مَ سِفَقٍ رَ دَ مَسِ. عِ نَ سٌ نَا، عِ شَ تُرٍ سّنِيّنشِ سَ شَسَيٍلِ شُنيِ عَ مَسٍنقٍ رَ، عَ شَ قِندِ عَرَ مِ مَنفّ رَ. 16 عِ شَ تُرٍ سّنِيّنشِ سَ نِمِسِ شَ دِ يٍهُ قَن مَ، عَ شَ قِندِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ. نَ دَنفِ شَنبِ عِ شَ تُرٍ سَ عٍلِسٍ شُنيِ، سَقَتِ شَ دِ، عَبٍلِ مٍشٌلَكَ شَ مَمَدِ، عَ تَن شَ قِندِ نَمِحْنمّ رَ عِ حْشْي رَ. 17 نَشَن نَ تَنفَ شَسَيٍلِ شَ سَنتِدّفّمَ مَ، يٍهُ عَ قَشَمَ نّ. شَ نَشَن تَنفَ يٍهُ شَ سَنتِدّفّمَ مَ، عٍلِسٍ عَ قَشَمَ نّ. 18 كْنْ ﭑ مِشِ وُلُ سٌلٌقٍرٍ لُمَ نّ عِسِرَيِلَ، نَشٍيٍ مُ سُيِدِشِ بَلِ كُيٍ بّ، عٍ دّ مُ عَ سُنبُشِ.»
19 عٍلِيَ نَشَ كٍلِ مّننِ، عَ سَ سَقَتِ شَ دِ عٍلِسٍ لِ، عَ نَ بْشِ بُشَقٍ. نِنفٍ مْشْحّن نُن نَانِ نَن نُ حّرّقٍ عَ يَ رَ، عَ نُ قِرِنيِ نَن نَوَلِقٍ عٍ شَنبِ رَ. عٍلِيَ نَشَ دَنفِ عَ قّ مَ، عَ نَشَ عَ شَ دٌنمَ وٌلِ عَ مَ. 20 عٍلِسٍ نَشَ عَ شَ نِنفٍيٍ رَبٌلٌ، عَ عَ فِ عٍلِيَ قْشْ رَ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «يَندِ، عِ شَ دِحّ ﭑ شَ سَ ﭑ حُنفُ نفَ نُن ﭑ بَبَ مَ. نَ تّمُي ﭑ بِرَ مَ نّ عِ قْشْ رَ.» عٍلِيَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «فبِلٍن عِ شَ وَلِ رَ. عِ مُنسٍ مّشِ ﭑ نَ؟» 21 عَ تٌ عَ مَكُيَ عٍلِيَ رَ، عَ نَشَ نِنفٍ قِرِن تٌنفٌ، عَ عٍ بَ سّرّشّ رَ. عَ نَشَ وُرِيٍ قِندِ يٍفٍ رَ عٍ نُ مَشِرِشِ نَشٍيٍ رَ، عَ سُبٍ حِن حَمَ بّ. نَ دَنفِ شَنبِ، عَ نَشَ بِرَ عَننَبِ عٍلِيَ قْشْ رَ، عَ قِندِ عَ شَ بَتُلَ رَ.