9
عَلَ شَ مَسٍنيِ سُلٍمَنِ بّ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٧‏؛١١ ٬ ٢٢
مَنفّ سُلٍمَنِ تٌ فّ عَلَتَلَ شَ بَنشِ نُن عَ يّتّ شَ بَنشِ تِدٍ، عَ عَ وَشْنقٍ بِرِن نَبَ نَ شَ قٍ رَ، عَلَتَلَ مَن نَشَ مِنِ عَ مَ عَلْ عَ رَبَ فَبَيٌن كِ نَشّ. عَلَتَلَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ بَرَ عِ شُي مّ، ﭑ بَرَ عِ شَ مَشَندِ سُشُ. ﭑ بَرَ تِن يِ بَنشِ شَ قِندِ ﭑ فبٍ رَ، عِ نَشَن تِشِ. ﭑ شِلِ شَ لُ عَ مَ عَبَدَن، ﭑ نَن ﭑ حّنفِ سَمَ نّ عَ شْن مَ. شَ عِ سَ عِ حّرّ ﭑ مَ كِرَ شْن مَ بْحّ تِنشِنشِ رَ، عَلْ عِ بَبَ دَوُدَ، عِ قَ ﭑ مَ يَامَرِيٍ، ﭑ مَ سّرِيّ، نُن ﭑ مَ شَرَنيِ سُشُ عَ قَنيِ رَ، ﭑ عِ شَ مَنفّ كِبَنيِ مَبَنبَنمَ نّ، عَلْ ﭑ عَ سَاتَشِ عِ بَبَ دَوُدَ بّ كِ نَشّ. ﭑ عَ مَسٍن نّ عَ بّ، ‹عِسِرَيِلَ مَنفّيَ مُ بَمَ عِ بْنسْي يِ رَ.› كْنْ شَ وٌ وٌ كٌبٍ رَتٌمَ، وٌ قَ فبِلٍن ﭑ مَ سّرِيّ نُن ﭑ مَ يَامَرِيٍ قْشْ رَ، شَ وٌ سَ تُوبِ عَلَ فبّتّ بّ، ﭑ وٌ تَلَمَ نّ ﭑ مَ بْشِ مَ، ﭑ نَشَن قِشِ وٌ مَ، ﭑ يِ بَنشِ رَكَسَنحّ، ﭑ نَشَن قِندِشِ ﭑ شِلِ قَلَدٍ رَ. نَ تّمُي سِ بِرِن قَمَ نّ يٍلٍدٍ عِسِرَيِلَ شَ قٍ مَ، عٍ يٌ وٌ مَ. نَ تّمُي مِشِ نّ دَنفِمَ يِ بَنشِ رَ، نَشَن بَرَ شِلِ قَنيِ سْتْ، عٍ دّ عِشَرَ مَ نّ، عٍ عَ قَلَ، ‹مُنقٍ رَ عَلَتَلَ يِ بْشِ نُن يِ بَنشِ شَ قٍ شُن نَكَنَشِ يِ كِ؟› عٍ عَ يَابِمَ نّ، ‹عَلَ يِ بِرِن نِيَشِ عٍ رَ نّ بَرِ مَ عٍ بَرَ فبِلٍن عٍ بَبَيٍ مَرِفِ عَلَتَلَ قْشْ رَ، نَشَن عٍ رَ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ. عٍ بَرَ عٍ تَفِ عِشِرِ عَلَ فبّتّيٍ رَ، عٍ عٍ بَتُ، عٍ تُوبِ عٍ بّ. عٍ يِ تْورّ سْتْشِ نَ نَن مَ.›»
مَنفّ سُلٍمَنِ شَ وَلِ ندٍيٍ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٨‏؛١ ٬ ١٨
10 مَنفّ سُلٍمَنِ نُ بَرَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ نُن عَ يّتّ شَ بَنشِ تِ حّ مْشْحّن بُن مَ. 11 تِرٍ مَنفّ شِرَ مِ تٌ بَرَ نُ سّدِرِ نُن سِثِرّ وُرِيٍ، نُن شّيمَ سٌ سُلٍمَنِ يِ رَ، عَ نُ وَ مَ نَشَن شَسَبِ شْن، عَ نَشَ تَا مْشْحّن قِ شِرَ مِ مَ فَلِلٍ بْشِ مَ. 12 شِرَ مِ تٌ مِنِ نَ تَايٍ مَتٌدٍ، نٍيٍ مُ رَقَن عَ مَ. 13 عَ نَشَ عَ قَلَ سُلٍمَنِ بّ، «ﭑ نفَشَكٍرٍنيِ، عِ تَا مْولِ مُندُن قِشِ ﭑ مَ يِ كِ؟» شِرَ مِ نَشَ نَ تَايٍ شِلِ سَ «تَا قُقَقُ.» نَ شِلِ نَن نَ عٍ شُن مَ هَن تٌ. 14 كْنْ شِرَ مِ نَشَ شّيمَ كِلٌ وُلُ نَانِ رَ سَنبَ مَنفّ سُلٍمَنِ مَ.
15 مَنفّ سُلٍمَنِ نُ بَرَ تٍكُ وَلِ رَكٍلِ بَنشِيٍ نُن تَايٍ تِقٍ رَ، عَلْ عَلَتَلَ شَ بَنشِ، مَنفّ سُلٍمَنِ شَ بَنشِ، مِلٌ تَا، دَرِ سَلَمُ تّتّ، شَسٌرِ تَا، مٍفِدٌ تَا، نُن فٍسٍرِ تَا. 16 قِرَوُنَ، مِسِرَ مَنفّ، دُ سُ نّ فٍسٍرِ تَا شُن نَ، عَ تّ سٌ نَ رَ، نَ كَنَانكَيٍ بِرِن قَشَ. نَ دَنفِ شَنبِ عَ نَ قِ عَ شَ دِ فِنّ مَ، نَشَن دْشْ مَنفّ سُلٍمَنِ شْن مَ.
17 مَنفّ سُلٍمَنِ يِ تَا بِرِن تِ نّ؛ فٍسٍرِ تَا، بٍتِ شٌرٌن لَبٍ، 18 بَالَتِ نُن تَمَرِ نَشٍيٍ نُ نَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ، 19 نُن تَا فبّتّ سْورِ رَفِسٍيٍ نُن سٌييٍ نُ رَفَتَمَ دّننَشّ. سُلٍمَنِ نُ بَرَ بَنشِ نُن تَا فبٍفبٍ تِ دَرِ سَلَمُ، لِبَن بْشِ، نُن عَ شَ بْشِ بِرِن مَ، عَلْ عَ نُ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ.
20 شِتِكَيٍ، عَمٌرِكَيٍ، ثٍرٍ سِكَيٍ، هِوِكَيٍ، نُن يٍبُسُكَيٍ نَشٍيٍ لُ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، كْنْ عٍ مُ قِندِ عِسِرَيِلَكَيٍ رَ. 21 عٍ بَبَيٍ مُ قَشَ عِسِرَيِلَ شَ سَنتِدّفّمَ سَابُي رَ عِسِرَيِلَكَيٍ سٌ تّمُي. نَ كُي سُلٍمَنِ نَ مِشِيٍ قِندِ نّ كٌنيِيٍ رَ. هَن تٌ عٍ نَ كٌنيِيَ كُي. 22 كْنْ سُلٍمَنِ مُ تِن عِسِرَيِلَ دِ يٌ شَ قِندِ كٌنيِ رَ. عِسِرَيِلَكَيٍ نُ قِندِشِ عَ شَ سْورِيٍ، سّبّلِتِيٍ، سْورِ شُنيِيٍ، نُن سٌي رَفِ شُنيِيٍ نَن نَ. 23 مَنفّ سُلٍمَنِ مِشِ كّمّ سُولِ مِشِ تٌنفٌ سُولِ نَن تِ شُنيِيٍ رَ كٌنيِيٍ شُن مَ نَشٍيٍ نُ عَ شَ وَلِ رَبَمَ.
24 سُلٍمَنِ قِرَوُنَ شَ دِ فِنّ تٌنفٌ نّ دَوُدَ شَ تَا كُي، عَ عَ رَتُنُ بَنشِ فبّتّ كُي، عَ نَشَن تِ عَ بّ. نَ تّمُي قَ عَ نَشَ مِلٌ تَا تِ.
25 مَنفّ سُلٍمَنِ نُ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ نُن شَنُنتٍيَ سّرّشّيٍ بَمَ سَنيَ سَشَن حّ يٌ حّ سّرّشّبَدٍ قَرِ، عَ نَشَن يَءِلَن عَلَتَلَ بّ. عَ نُ سُرَيِ بَمَ سّرّشّ رَ سّرّشّبَدٍ ندٍ قَرِ نَشَن نُ نَ عَلَتَلَ يَ عِ. عَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ رَحْن.
26 مَنفّ سُلٍمَنِ كُنكُييٍ يَءِلَن نّ عٍسِيٌن فٍبٍرِ، عٍلَتَ قّ مَ، بَا دّ رَ نَشَن نُ نَ عٍدٌن بْشِ مَ. 27 مَنفّ شِرَ مِ وَلِكّ ندٍيٍ سٌ نّ سُلٍمَنِ يِ رَ، نَشٍيٍ نُ بَكِمَ نَ كُنكُييٍ كُي سُلٍمَنِ شَ وَلِكّيٍ سّيتِ مَ. عٍ نُ كُنكُي وَلِ كٌلٌن عَ قَنيِ رَ. 28 نَ كُنكُييٍ سِفَ نّ عٌقِرِ بْشِ مَ شّيمَ كِلٌ وُلُ قُ نُن نَانِ تٌنفٌدٍ مَنفّ سُلٍمَنِ بّ.