8
سَاتّ كَنكِرَ دْشْقٍ هْرْ مْبَنشِ كُي
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٥‏؛٢‏—٦‏؛١١
نَ تّمُي، سُلٍمَنِ نَشَ عِسِرَيِلَ قٌرِيٍ، بْنسْي شُنيِيٍ، نُن عِسِرَيِلَ دٍنبَيَ شُنيِيٍ مَشِلِ عَلَكٌ عٍ شَ تٍ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ رَ كٍلِقٍ سِيٌن، دَوُدَ شَ تَا. عِسِرَيِلَكَ بِرِن نَشَ عٍ مَلَن مَنفّ يِرٍ عَلَكٌ عٍ شَ كِكٍ سٌلٌقٍرٍ سَلِ رَبَ. عِسِرَيِلَ قٌرِيٍ بِرِن تٌ مّننِ لِ، لٍوِكَيٍ نَشَ سَاتّ كَنكِرَ تٌنفٌ، عٍ عَ شَنِن عَ نُن عَلَ شَ نَرَلَندٍ كِرِ بَنشِ، عَ نُن سٍ سّنِيّنشِ نَشٍيٍ نُ نَ عَ كُي. لٍوِكَ سّرّشّدُبّيٍ نَن نَ وَلِ رَبَ.
مَنفّ سُلٍمَنِ نُن عِسِرَيِلَ حَمَ نَشٍيٍ بِرِن نُ مَشِلِشِ، نَشَ تِ سَاتّ كَنكِرَ يَ رَ. عٍ نَشَ شُرُ سٍ لَنمَيٍ نُن عَ شُنفبٍ فبٍفبٍ بَ سّرّشّ رَ، نَشَن كْنتِ مُ نُ نْمَ كٌلٌندٍ. سّرّشّدُبّيٍ نَشَ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ دْشْ عَ دْشْدٍ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ، يِرٍ سّنِيّنشِ قِسَمَنتٍ كُي. عٍ عَ دْشْ مَلٍكّيٍ فَبُتٍنيِيٍ بُن مَ. مَلٍكّيٍ فَبُتٍنيِيٍ نُ عِتَلَشِ سَاتّ كَنكِرَ نُن عَ مَشَنِن سٍيٍ شُن مَ. سَاتّ كَنكِرَ مَشَنِن سٍيٍ قِندِشِ وُرِ كُيٍيٍ نَن نَ، نَشٍيٍ حْييٍ نُ تٌمَ كَقِ ثَلَ مَ يِرٍ سّنِيّنشِ كُي، كْنْ عٍ مُ نُ نْمَ تٌدٍ هْرْ مْبَنشِ تَندٍ تَن مَ. هَن تٌ سَاتّ كَنكِرَ نَ مّننِ. سٍسٍ مُ نُ نَ نَ سَاتّ كَنكِرَ كُي، قٌ نَ وَلَشّ قِرِنيِ عَننَبِ مُنسَ نَشٍيٍ سَ عَ كُي. عَ نَ رَبَ شٌرٍبٍ فٍيَ يِرٍ نّ، عَلَتَلَ سَاتّ شِرِ لْشْي عٍ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ تَفِ، عٍ مِنِ تّمُي مِسِرَ.
10 سّرّشّدُبّيٍ تٌ مِنِ يِرٍ سّنِيّنشِ كُي، نُشُي ندٍ نَشَ فٌرٌ عَلَتَلَ شَ بَنشِ مَ، عَ عَ رَقٍ. 11 سّرّشّدُبّيٍ مُ نْ لُدٍ مّننِ عٍ شَ عٍ شَ وَلِ رَبَ، بَرِ مَ نَ نُشُي نُ نَ نَا، عَلَتَلَ شَ نْرّ نُ بَرَ لُ بَنشِ بِرِن مَ. 12 نَ كُي، سُلٍمَنِ نَشَ عَ قَلَ،
«عَلَتَلَ عَ مَسٍن نّ،
عَ عَ سَبَتِمَ نُشُي قْورّ نَن كُي.
13 نَ كُي ﭑ بَرَ لِنفِرَ تِ عِ بّ،
عِ سَبَتِمَ دّننَشّ عَبَدَن.»
14 مَنفّ نَشَ عَ يَ رَقِندِ، عَ دُبَ عِسِرَيِلَ حَمَ بِرِن بّ. عٍ بِرِن نُ تِشِ. 15 عَ نَشَ عَ مَسٍن، «تَنتُي نَ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ، نَشَن وْيّن ﭑ بَبَ دَوُدَ بّ عَ كّرّ رَ. عَ قٍ نَشَن بِرِن مَسٍن عَ بّ، عَ نَ بِرِن نَكَمَلِشِ نّ. 16 عَ نَشّ، ‹كَقِ ﭑ نَن ﭑ مَ حَمَ رَ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ، ﭑ مُ نُ تَا سُفَندِشِ عِسِرَيِلَ بْنسْييٍ تَفِ ﭑ بَنشِ تِمَ دّننَشّ. ﭑ مَن مُ شّمّ سُفَندِشِ نَشَن قِندِ مَ ﭑ مَ عِسِرَيِلَ حَمَ يَرٍرَتِ رَ. كْنْ ﭑ بَرَ دَرِ سَلَمُ نَن سُفَندِ عَلَكٌ ﭑ شِلِ شَ لُ نَا. ﭑ مَن بَرَ دَوُدَ سُفَندِ عَلَكٌ عَ شَ قِندِ ﭑ مَ عِسِرَيِلَ حَمَ شُنيِ رَ.›»
17 «ﭑ بَبَ دَوُدَ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عَ بْحّ كُي، عَ قٌ عَ شَ بَنشِ تِ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ. 18 عَلَتَلَ نَشَ عَ قَلَ ﭑ بَبَ دَوُدَ بّ، ‹عِ تٌ نَتّ تٌنفٌ عِ بْحّ كُي ﭑ مَ بَنشِ شَ قٍ رَ، نَ بَرَ قِندِ حَنِفٍ قَنيِ رَ. 19 كْنْ عِ تَن شَ مُ نَ بَنشِ تِمَ. عِ شَ دِ نَن نَ تِمَ. عِ نَشَن بَرِشِ، نَ نَن ﭑ مَ بَنشِ تِمَ.› 20 عَلَتَلَ بَرَ عَ شَ مَسٍنيِ رَكَمَلِ. ﭑ تَن بَرَ تِ ﭑ بَبَ دَوُدَ حْشْي رَ عِسِرَيِلَ مَنفّ كِبَنيِ كُي، عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍن كِ نَشّ. ﭑ مَن بَرَ بَنشِ تِ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ. 21 ﭑ بَرَ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ دْشْ نَا، عَ شَ سَاتّ وَلَشّ نَ نَ كُي. عَ نَ سَاتّ شِرِ عَ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ نَن تَفِ.»
22 مَنفّ سُلٍمَنِ نَشَ تِ سّرّشّبَدٍ يَ عِ حَمَ بِرِن يَ شْرِ، عَ نَشَ عَ بّلّشّ عِتَلَ كٌورٍ مَ، عَ قَ عَ قَلَ، 23 «عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ مَنِيّ مُ نَ كٌورٍ نُن بْشِ مَ. عِ دُفُتّفّشِ عِ شَ سَاتّ نُن عِ شَ هِننّ شَ قٍ نَن نَ عِ شَ كٌنيِيٍ مَبِرِ، نَشٍيٍ حّرّ مَ عِ يَ تٌدٍ رَ عٍ بْحّ قِيشّ رَ. 24 نَ نَ عَ رَ، تٌ لْشْي عِ بَرَ عِ شَ لَايِدِ رَكَمَلِ عِ شَ كٌنيِ ﭑ بَبَ دَوُدَ بّ. 25 يَكْسِ، عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ لَايِدِ نَشَن تٌنفٌشِ عِ شَ كٌنيِ ﭑ بَبَ دَوُدَ بّ، عِ شَ نَ رَكَمَلِ. عِ بَرَ عَ مَسٍن عَ بّ، ‹شَ عِ بْنسْي قّنتّن عٍ حّرّ كِ مَ عَلْ عِ عَ رَبَشِ كِ نَشّ، عٍ نَشَ ﭑ مَ سّرِيّ بِنيَ، مِشِ ندٍ نَ عٍ بْنسْي يَ مَ نَشَن قَمَ لُدٍ عِسِرَيِلَ كِبَنيِ كُي عَبَدَن.› 26 يَكْسِ، عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ شَ عِ شَ مَسٍنيِ رَكَمَلِ، عِ نَشَن مَسٍن عِ شَ كٌنيِ دَوُدَ بّ.»
27 «كْنْ عَلَ تَن نْمَ سَبَتِدٍ دُنِحَ بّندّ قُحِ قَرِ عَدَ مَدِيٍ تَفِ؟ كٌورٍ نُن عَ شَ فبٌي شُرُن عِ بّ. ﭑ بَنشِ نَشَن تِشِ عِ بّ عَ شُرُن كٌورٍ بّ. عِ لُمَ مّننِ دِ؟ 28 ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ شَ عِ شَ كٌنيِ شَ دُبّ سُشُ، عِ شَ عَ شَ مَشَندِ تٌنفٌ، عِ شَ عِ تُلِ مَتِ عِ شَ كٌنيِ وَ شُي رَ. 29 عِ شَ عِ حّنفِ سَ يِ بَنشِ شْن مَ كْي نُن يَنيِ رَ، بَرِ مَ عِ شِلِ مَتْشْمَ بٍ. عِ شَ عِ شَ كٌنيِ شَ مَشَندِ سُشُ يِ بَنشِ كُي. 30 عِ شَ عِ تُلِ مَتِ عِ شَ كٌنيِ نُن عِ شَ حَمَ وَ شُي رَ، عٍ عِ مَشَندِ مَ بٍ تّمُي نَشّ. كٍلِقٍ كٌورٍ مَ عِ دْشْشِ دّننَشّ، عِ شَ عِ تُلِ مَتِ مُشُ رَ، عِ مَن شَ دِحّ.»
31 «شَ مِشِ ندٍ سَ يُنُبِ رَبَ عَ بٌورٍ رَ، عٍ قَ عَ قَلَ عَ بّ عَ شَ كَلِ ندٍ تِ سّرّشّبَدٍ يِرٍ يِ بَنشِ كُي، 32 عِ شَ نَ قٍ مَتٌ كٍلِقٍ كٌورٍ مَ، عِ شَ كِيتِ سَ نْندِ رَ عَلَكٌ قٍ كَنّ نُن تِنشِنتْي بِرِن شَ عٍ سَرٍ سْتْ.»
33 «شَ عِ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ سَ يُنُبِ رَبَ عِ رَ، عٍ يَشُييٍ قَ نْ عٍ رَ نَ شَ قٍ رَ، شَ عٍ بَرَ تِن فبِلٍنقٍ رَ عِ يِرٍ، عٍ عِ شِلِ مَتْشْ، عٍ عِ مَشَندِ يِ هْرْ مْبَنشِ كُي، 34 عِ شَ نَ قٍ مَتٌ كٍلِقٍ كٌورٍ مَ، عِ شَ عِ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ شَ يُنُبِيٍ شَقَرِ، عِ قَ عٍ رَفبِلٍن بْشِ مَ، عِ دّننَشّ قِشِ عٍ تَن نُن عٍ بَبَيٍ مَ.»
35 «شَ كٌورٍ سَ بَلَن، تُنّ يٌ مُ قَ، بَرِ مَ عٍ بَرَ يُنُبِ رَبَ عِ رَ، شَ عٍ قَ عِ مَشَندِ بٍ، عٍ عِ شِلِ مَتْشْ، عٍ فبِلٍن عٍ شَ يُنُبِ قْشْ رَ عِ عٍ رَيَافِشِ نَشَن مَ، 36 عِ شَ نَ قٍ مَتٌ كٍلِقٍ كٌورٍ مَ، عِ شَ عِ شَ كٌنيِيٍ، عِ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ شَ يُنُبِيٍ شَقَرِ، عِ شَ عِ شَ سّرِيّ قَنيِ مَسٍن عٍ بّ عَلَكٌ عٍ شَ نَ حّرّ كِ كٌلٌن، عِ قَ تُنّ رَفٌرٌ عِ شَ بْشِ مَ، عِ نَشَن قِندِ عٍ فبٍ رَ.»
37 «شَ كَامّ سَ سِن يِ بْشِ مَ، شَ نَ مُ قُرٍ، شَ نَ مُ بَلٌي كَنّ، شَ نَ مُ فٍرٍ، شَ نَ مُ فبَلٌي فبّتّ، 38 شَ مِشِ ندٍ سَ عِ مَشَندِ، شَ عِ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ عَ مَوَ عِ شْن، بَرِ مَ عٍ بَرَ عَ كٌلٌن عٍ شَ تْورّ كٍلِشِ قٍ نَشَن مَ، عٍ قَ عٍ بّلّشّ عِتَلَ يِ بَنشِ مَبِرِ، 39 عِ شَ نَ قٍ مَتٌ كٍلِقٍ كٌورٍ مَ عِ مَفٌرٌشِ دّننَشّ، عِ شَ دِحّ، عِ شَ مِشِ بِرِن سَرٍ قِ عَ شَ وَلِ رَ، عِ تَن نَشَن عَدَ مَ بِرِن بْحّ مَ قٍ كٌلٌن. عِ كٍرٍن ثٍتِ نَن عِبُنَدَ مَ بِرِن سٌندٌن مَ قٍ كٌلٌن. 40 نَ كُي عٍ قَمَ فَاشُدٍ عِ يَ رَ، عٍ حّرّ عِ شَ كِرَ شْن عٍ شَ سِمَيَ بِرِن كُي يِ بْشِ مَ، عِ نَشَن قِشِ مُشُ بَبَيٍ مَ.»
41 «شَ شْحّ ندٍ سَ قَ كٍلِقٍ حَمَنّ مَ، نَشَن مُ قِندِ عِ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ مِشِ ندٍ رَ، 42 عَ قَ عِ شِلِ شُنفبٍ نُن عِ سّنبّ شَ قٍ رَ، عَ عِ مَشَندِ يِ بَنشِ كُي، 43 عِ شَ نَ قٍ مَتٌ كٍلِقٍ كٌورٍ مَ عِ عِ مَفٌرٌشِ دّننَشّ، عِ شَ عَ شَ مَشَندِ سُشُ عَلَكٌ سِ بِرِن شَ فَاشُ عِ شِلِ يَ رَ دُنِحَ، عَلْ عِ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ. عٍ شَ عَ كٌلٌن عِ تَن نَن شِلِ مَشَندِ مَ يِ بَنشِ كُي ﭑ نَشَن تِشِ.»
44 «شَ عِ شَ حَمَ سَ مِنِ عَ يَشُييٍ فٍرٍدٍ عَلْ عِ عَ مَسٍن عٍ بّ كِ نَشّ، شَ عٍ عِ مَشَندِ يِ تَا مَبِرِ رَ عِ دّننَشّ سُفَندِشِ، شَ عٍ عِ مَشَندِ يِ بَنشِ مَبِرِ رَ ﭑ نَشَن تِشِ عِ شِلِ رَ، 45 عِ شَ نَ قٍ مَتٌ، عِ شَ عٍ شَ دُبّ سُشُ، عِ شَ كِيتِ تِنشِنشِ سَ عٍ بّ.»
46 «شَ عٍ سَ يُنُبِ رَبَ عِ رَ، عَلْ عَدَ مَدِ بِرِن دَرِشِ نَشَن نَ، شَ عِ بْحّ تٍ عٍ شِلِ مَ، عِ قَ عٍ سَ عٍ يَشُييٍ سَفٌي، عٍ قِندِ فٍيلِمَنِيٍ رَ يِرٍ مَكُيٍ، شَ نَ مُ عَ رَ يِرٍ مَكْرّشِ، 47 شَ عٍ بَرَ شَشِلِ سْتْ نَ كٌنيِيَ كُي، عٍ قَ عِ مَشَندِ عٍ شَ فٍيلِ كُي، ‹مُشُ بَرَ يُنُبِ رَبَ، مُشُ بَرَ قٍ حَاشِ رَبَ، مُشُ بَرَ كٌبِ،› 48 شَ عٍ مَن عٍ يّتّ رَفبِلٍن عِ مَ عٍ بْحّ قِيشّ رَ، عٍ نِي بِرِن نَ، عٍ قَ عِ مَشَندِ حَمَنّ مَ كٌنيِيَ كُي يِ بْشِ مَبِرِ، عِ نَشَن قِشِ عٍ بَبَيٍ مَ، عَ نُن يِ تَا مَبِرِ، عِ نَشَن سُفَندِشِ، عَ نُن يِ بَنشِ مَبِرِ، ﭑ نَشَن تِشِ عِ بّ، 49 عِ شَ نَ قٍ مَتٌ كٍلِقٍ كٌورٍ مَ عِ مَفٌرٌشِ دّننَشّ، عِ شَ عِ تُلِ مَتِ عٍ شَ مَشَندِ نُن عٍ وَ شُي رَ، عِ شَ كِيتِ تِنشِنشِ سَ عٍ بّ، 50 عِ شَ دِحّ عِ شَ حَمَ مَ نَشَن يُنُبِ رَبَشِ عِ رَ. عِ شَ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَقَرِ عٍ نَشَن نَبَشِ عِ رَ. عِ شَ هِننّ عٍ رَ عٍ يَشُييٍ يَ شْرِ، عَلَكٌ عٍ يَشُييٍ قَن شَ هِننّ عٍ رَ. 51 عٍ قِندِشِ عِ شَ حَمَ نَن نَ، عِ كّ تٌنفٌي، عِ نَشٍيٍ رَ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ كٌنيِيَ كُي.»
52 «يَكْسِ، ﭑ مَرِفِ عَلَ، عِ شَ مُشُ شَ مَشَندِ مَتٌ، عِ شَ عَ رَ مّ، مُشُ نَشَن نَبَشِ يِ بَنشِ كُي، 53 بَرِ مَ عِ تَن نَن مُشُ بَ دُنِحَ بْنسْي تَفِ مُشُ شَ قِندِ عِ كّ تٌنفٌي رَ، عَلْ عِ عَ مَسٍن عِسِرَيِلَ بّ كِ نَشّ عِ شَ كٌنيِ مُنسَ سَابُي رَ، عَ تٌ مُشُ بٍنبَيٍ رَ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ.»
54 مَنفّ سُلٍمَنِ تٌ فّ نَ مَشَندِ تِدٍ عَلَتَلَ بّ، عَ نَشَ كٍلِ عَلَتَلَ شَ سّرّشّبَدٍ يِرٍ، عَ شِنبِ نُ سِنشِ دّننَشّ عَ بّلّشّيٍ عِتٍشِ كٌورٍ مَ. 55 نَ تّمُي عَ نَشَ تِ عِسِرَيِلَ حَمَ يَ شْرِ، عَ دُبَ عٍ بّ عَ شُي عِتٍشِ رَ. عَ نَشّ، 56 «تَنتُي نَ عَلَتَلَ بّ، نَشَن بَرَ مَلَبُي قِ عَ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ مَ، عَلْ عَ عَ مَسٍن كِ نَشّ. عَ مَسٍنيِ نَشٍيٍ تِ عَ شَ كٌنيِ عَننَبِ مُنسَ سَابُي رَ، كٍرٍن مُ نَ عَ مُ نَشَن نَكَمَلِ. 57 وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ شَ لُ وٌن سّيتِ مَ عَلْ عَ رَبَ وٌن بٍنبَيٍ بّ كِ نَشّ. عَلَ نَشَ وٌن نَبٌلٌ، عَ نَشَ وٌن نَبّحِن. 58 عَلَ شَ وٌن بْحّ يَ مَقِندِ عَ مَ، عَلَكٌ وٌن شَ وٌن حّرّ عَ شَ كِرَ شْن مَ، وٌن شَ عَ شَ يَامَرِ بِرِن نَبَتُ، وٌن شَ فبِلٍن قٍيٍ قْشْ رَ عَ تْنيِ دْشْشِ نَشٍيٍ رَ، وٌن شَ بِرَ عَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ عَ نَشَن سٌ وٌن بٍنبَيٍ يِ رَ. 59 عَلَ شَ رَتُ ﭑ مَ مَشَندِ مَ كْي نُن يَنيِ. وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ شَ ﭑ تَن عَ شَ كٌنيِ نُن عَ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ مَكَنتَ قٍ حَاشِ مَ لْشْي بِرِن، 60 عَلَكٌ دُنِحَ بِرِن شَ عَ كٌلٌن عَ عَلَتَلَ نَن نَ عَلَ رَ. عَلَ فبّتّ مُ نَ. 61 وٌ بْحّ بِرِن شَ لُ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ نَن بّ، عَلَكٌ وٌن شَ عَ شَ يَامَرِيٍ رَتِنمّ، وٌن شَ وٌن حّرّ عَ شَ سّرِيّ مَ عَلْ وٌ دَرِشِ عَ رَ كِ نَشّ.»
62 مَنفّ نُن عِسِرَيِلَ حَمَ بِرِن نَشَ سّرّشّ بَ عَلَتَلَ بّ. 63 مَنفّ سُلٍمَنِ نَشَ نِنفٍ وُلُ مْشْحّن نُن قِرِن بَ شَنُنتٍيَ سّرّشّ رَ، عَ نُن يّشّي وُلُ كّمّ مْشْحّن. نَ دَنفِ شَنبِ، مَنفّ نُن حَمَ نَشَ عَلَ شَ بَنشِ رَبِ. 64 سُلٍمَنِ نَشَ تّتّ يِرٍ رَ سّنِيّن سّرّشّ رَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ يَ رَ. عَ نَشَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ بَ نَا، عَ نُن شَنُنتٍيَ سّرّشّيٍ تُرٍ نُن سَنسِ شْرِ رَ، بَرِ مَ سّرّشّبَدٍ يْشُي دَاشِ، سُلٍمَنِ نَشَن يَءِلَن، نَ نُ شُرُن نَ سّرّشّ بِرِن بّ.
65 سُلٍمَنِ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن سَلِ رَبَ نّ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ يَ شْرِ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. حَمَ فبٍفبٍ قَ نّ كٍلِقٍ شَمَتَ هَن مِسِرَ شُرٍ. عٍ تٌ فّ نَ سَلِ رَ، عٍ مَن نَشَ سَلِ شِ سٌلٌقٍرٍ فبّتّ بُن مَ، عَ قِندِ شِ قُ نُن نَانِ رَ. 66 عَ شِ قُ نُن سُولِ ندٍ، مَنفّ نَشَ حَمَ بّحِن عٍ شَ فبِلٍن عٍ شْنيِ. عٍ نَشَ دُبَ مَنفّ بّ، عٍ قَ فبِلٍن عٍ شْنيِ سّيوّ كُي، عَلَتَلَ شَ هِننّ شَ قٍ رَ عَ شَ كٌنيِ دَوُدَ نُن عَ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ مَبِرِ.