7
مَنفّ بَنشِ تِقٍ
سُلٍمَنِ بُ نّ حّ قُ نُن سَشَن عَ يّتّ شَ بَنشِيٍ تِقٍ رَ. عَ بَنشِ نَشَن سِنفٍ تِ عَ عَ شِلِ سَ نّ «لِبَن قْتْنيِ بَنشِ.» عَ نُ كُيَ حْنفْن يَ كّمّ، عَ عِفبٌ حْنفْن يَ تٌنفٌ سُولِ، عَ عِتٍ حْنفْن يَ تٌنفٌ سَشَن. عَ شُنيِ وُرِيٍ نُ دْشْشِ كِنكِ سَقّ نَانِ نَشٍيٍ شُن، نٍيٍ نُ يَءِلَنشِ سّدِرِ وُرِ نَن نَ. نَ كِنكِيٍ قَرِ نُ مَكٌتٌشِ سّدِرِ شٍبٍنيِ تٌنفٌ نَانِ نُن سُولِ نَن نَ عَ سَقّ كِ مَ، قُ نُن سُولِ سَقّ كٍرٍن. بَنشِ سّيتِيٍ مَ، وُندّرِ سَقّ سَشَن نُ نَ عٍ مَ، عٍ يَ رَقِندِشِ عٍ بٌورٍ مَ. نَادّ سَشَن قَن نُ نَ وُندّرِيٍ يَ تَفِ. بُنتُنيِ نُ نَ نَشَن شَ كُيّ حْنفْن يَ تٌنفٌ سُولِ لِمَ، عَ عِفبٌي حْنفْن يَ تٌنفٌ سَشَن. بَنشِ ثَلَ نَشَن قَن نُ يَءِلَنشِ سّدِرِ وُرِ رَ كٍلِ عَ فبَتَ مَ هَن قُفٍ، نَن نُ قِندِشِ عَ شَ كِيتِ سَدٍ رَ.
عَ بَنشِ فبّتّ تِ نّ نَ شَنبِ رَ عَ نُ لُمَ دّننَشّ. عَ عَ يَءِلَن عَلْ بٌورٍ. نَ شَنبِ رَ، عَ نَشَ بَنشِ فبّتّ تِ قِرَوُنَ شَ دِ فِنّ بّ عَ نَشَن دْشْ. نٍيٍ بِرِن تِ فّمّ مَسٌلِشِيٍ نَن نَ نَشٍيٍ شَبَشِ سّرَ رَ عَ كُي نُن عَ قَرِ، كٍلِقٍ عَ بُنيِ مَ هَن قُفٍ. 10 بَنشِ سَنبُنيِ دْشْ فّمّ تٌقَنيِ شُنفبٍيٍ نَن نَ، نَشٍيٍ شَبَشِ حْنفْن يَ قُ شَ نَ مُ عَ رَ حْنفْن يَ سٌلٌمَسَشَن مَ. 11 عَ قُفٍ رَ، سّدِرِ وُرِ نُن فّمّ تٌقَنيِيٍ نُ نَ نَشٍيٍ شَبَشِ عَ قَنيِ رَ. 12 نَ تّتّ شُنفبٍ نُ يَءِلَنشِ فّمّ شَبَشِ سَقّ سَشَن نَ، سّدِرِ وُرِ قَن نُ سَشِ نَ قَرِ، عَلْ عَلَتَلَ شَ بَنشِ نُن عَ فبُتُنيِ.
13 مَنفّ سُلٍمَنِ نَشَ مِشِ ندٍ قٍن تِرٍ، نَشَن شِلِ شِرَ مِ. 14 كَاحّ فِنّ ندٍ شَ دِ نَن نُ عَ رَ قَتَنقٍ نَقَتَلِ بْنسْي رَ. تِرٍكَ نَن نُ عَ بَبَ رَ، نَشَن نُ وُرٍ فبٍيلِ رَوَلِمَ. عَ لْننِشِ، عَ شَشِلِ قَن، عَ قَتَ وُرٍ فبٍيلِ رَوَلِدٍ عَ مْولِ بِرِن نَ. عَ سِفَ نّ مَنفّ سُلٍمَنِ يِرٍ، عَ نَ وَلِ مْولِ رَبَ.
15 عَ كِنكِ قِرِن شَبُ وُرٍ فبٍيلِ رَ، نَشٍيٍ عِتٍ حْنفْن يَ قُ نُن سٌلٌمَسَشَن، نَشٍيٍ شَ رَدِفِلِنيِ لَنشِ حْنفْن يَ قُ نُن قِرِن مَ. 16 عَ شُنيِ قِرِن شَبُ نَ كِنكِ قِرِنيِيٍ بّ، نَشٍيٍ عِتٍ حْنفْن يَ سُولِ. 17 عَ سٍ رَشُنمَسٍ قُ نُن نَانِ شَبُ نَ شُنيِ قِرِنيِيٍ بّ، شُنيِ كٍرٍن سٌلٌقٍرٍ. 18 عَ مَنفٌي بٌفِ مَنِيّيٍ يَءِلَن سَقّ قِرِن نَ نَ سٍ رَشُنمَسٍ رَدْشْشِ قِرِنيِيٍ مَ. 19 عَ قُفٍ مَنِيّيٍ مَسٌلِ نَ كِنكِ شُنيِ قِرِنيِيٍ مَ نَشٍيٍ نُ نَ بُنتُنيِ رَ. عٍ عِتٍ حْنفْن يَ نَانِ. 20 عَ مَنفٌي بٌفِ مَنِيّيٍ كّمّ قِرِن مَسٌلِ نَ كِنكِ شُنيِ قِرِنيِيٍ مَ. 21 عَ نَ كِنكِيٍ تِ بُنتُنيِ يَ تَفِ. نَشَن نُ نَ عَ يِرٍقَنيِ مَ، عَ شِلِ نَشَ سَ يَكِن، نَشَن نُ نَ عَ كْولَ مَ، نَ شِلِ نَشَ سَ بٌو سُ. 22 نَ كِنكِيٍ كٌندٍ رَ، قُفٍيٍ نُ مَسٌلِشِ مّننِيٍ مَ.
23 عَ نَشَ يٍ سَسٍ شُنفبٍ دِفِلِنشِ يَءِلَن يْشُي رَ. عَ دّ عِفبٌي حْنفْن يَ قُ، عَ عِتٍ حْنفْن يَ سُولِ، عَ شَ رَدِفِلِنيِ حْنفْن يَ تٌنفٌ سَشَن. 24 نَ يٍ سَسٍ دّ رَبِلِنيِ بُنيِ، نِنفٍ مَنِيّ نُ مَسٌلِشِ عَ مَ عٍ رَدْشْشِ عٍ بٌورٍ رَ عَ رَبِلِنيِ بِرِن مَ. نِنفٍ قُ نَ حْنفْن يَ كٍرٍن مَ، سُولِ عَ قَرِ، سُولِ عَ بُن. نِنفٍيٍ يٌ، يٍ سَسٍ يٌ، نَ بِرِن يَءِلَنشِ كٍرٍنيِ نَن نَ.
25 نَ يٍ سَسٍ نُ دْشْشِ نِنفٍ مَنِيّ فبّتّ قُ نُن قِرِن قَرِ. سَشَن يَ رَقِندِشِ كْولَ بِرِ، سَشَن يَ رَقِندِشِ سٌفٍفٌرٌدٍ بِرِ، سَشَن يَ رَقِندِشِ يِرٍقَنيِ بِرِ، سَشَن يَ رَقِندِشِ سٌفٍتٍدٍ بِرِ. نَ يٍ سَسٍ نَشَن نُ شِلِ «بَا» نُ دْشْشِ نَ نِنفٍيٍ قَرِ، عٍ يَ رَقِندِشِ تَندٍ مَ. 26 نَ يٍ سَسٍ شَ مَرَبِنيٍ نُ قِندِشِ سُشُ كٍرٍن نَن نَ. عَ دّ كِرِ مَسٌلِشِ مَنِيّ سَنسِ قُفٍ تٌقَنيِ رَ. يٍ قِقَ كّمّ سٌلٌقٍرٍ قِقَ تٌنفٌ سُولِ نُ نْمَ سَدٍ عَ كُي.
27 عَ نَشَ عٍ سَنبُنيِ قُ يَءِلَن. عٍ بِرِن نُ كُيَ حْنفْن يَ نَانِ، عٍ عِفبٌ حْنفْن يَ نَانِ، عَ عِتٍ حْنفْن يَ سَشَن. 28 عٍ نَ سَنبُنيِيٍ رَقَلَ كِ نَشّ، وُرٍ رَلّنقّتّنشِيٍ نُ نَ وُرٍ فبّتّ نَانِ تَفِ. 29 يّتّ مِسَالِيٍ، نِنفٍ مِسَالِيٍ، نُن مَلٍكّ مِسَالِيٍ نُ يَءِلَنشِ نَ وُرٍ رَلّنقّتّنشِيٍ مَ، عَ نُن ثِرِنتِ فبّتّيٍ. 30 وُرٍ دِفِلِنشِ نَانِ نُ نَ سَنبُنيِ كٍرٍن كٍرٍن مَ بّ عَ تِ سٍ رَ، نَشٍيٍ نُ شِرِشِ عٍ بٌورٍ رَ وُرٍ فبٍيلِ قِرِن نَ. وُرٍ ندٍ نُ نَ نَ تُشُي نَانِيٍ مَ يٍ سَسٍ بُن مَ. نَ بِرِن نُ يَءِلَنشِ تّمُي كٍرٍنيِ نَن نَ. 31 سٍ دِفِلِنشِ ندٍ نُ نَ يٍ سَسٍ نُ دْشْشِ نَشَن كُي. نَ عِتٍ حْنفْن يَ كٍرٍن سَنبُنيِ بّ، عَ عِفبٌ حْنفْن يَ كٍرٍن نُن عَ تَفِ. سٍ ندٍيٍ نُ مَسٌلِشِ نَ مَ. نَ وُرٍ رَلّنقّتّنشِيٍ مُ نُ دِفِلِنشِ، عٍ سّيتِ نَانِيٍ بِرِن شَ مَنِيّ نُ لَن. 32 نَ وُرٍ دِفِلِنشِ نَانِ نَشٍيٍ نُ نَ عَ يٍ مَشَنِن سٍ تُشُي نَانِيٍ رَ، عٍ عِتٍ حْنفْن يَ كٍرٍن نُن عَ تَفِ، قِرِن نُ شِرِشِ عٍ بٌورٍ رَ وُرٍ فبٍيلِ رَ. 33 نَ وُرٍ دِفِلِنشِيٍ مَنِيّ سْورِ رَفِسٍ سَنيِيٍ رَ. عٍ بِرِن نُ يَءِلَنشِ وُرٍ فبٍيلِ رَ تّمُي كٍرٍنيِ رَ.
34 سٍ ندٍ نُ نَ تُشُي نَانِيٍ بِرِن نَ نَشٍيٍ نُ سّنبّ قِمَ عٍ مَ. 35 سٍ دِفِلِنشِ ندٍ نُ نَ يٍ سَسٍ دْشْدٍ كُي. نَ عِتٍ سَنبُنيِ بّ حْنفْن يَ كٍرٍن. سَنبُنيِيٍ قُفٍ، عَ كِلْندٍيٍ نُن عَ وُرٍ رَلّنقّتّنشِيٍ بِرِن نُ يَءِلَنشِ وُرٍ فبٍيلِ نَن نَ تّمُي كٍرٍنيِ رَ. 36 مَلٍكّ مِسَالِيٍ، يّتّ مِسَالِيٍ، نُن تُفِ مِسَالِيٍ نُ يَءِلَنشِ نَ كٍبٍلَيٍ مَ، نُن سٍ فبّتّيٍ. 37 يٍ مَشَنِن سٍ قُ نُ يَءِلَنشِ كِ كٍرٍنيِ رَ نَ كِ نّ وُرٍ فبٍيلِ رَ. عٍ بِرِن نُ لَن.
38 شِرَ مِ يٍ سَسٍ قُ يَءِلَن نّ وُرٍ فبٍيلِ رَ، نَشٍيٍ نُ دْشْشِ نَ يٍ مَشَنِن سٍ قُ قَرِ. يٍ لِتِرِ وُلُ كٍرٍن كّمّ سٍننِ حْندْن نُ سَمَ كَنكَن كُي. يٍ سَسٍ نُ عِفبٌ حْنفْن يَ نَانِ. 39 عَ نَشَ يٍ مَشَنِن سٍيٍ دْشْ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ سّيتِيٍ مَ، سُولِ كْولَ بِرِ، سُولِ يِرٍقَنيِ بِرِ. نَ يٍ سَسٍ بٍلٍبٍلٍ نَشَن نُ شِلِ «بَا،» عَ نَشَ نَ دْشْ بَنشِ يِرٍقَنيِ مَ، عَ مَكْرّ عَ سٌفٍتٍدٍ بِرِ رَ. 40 شُرَ مِ نَشَ يٍ سَسٍيٍ، تّ شُبٍ كْ سٍيٍ نُن تُندٍيٍ يَءِلَن.
نَ كُي، شُرَ مِ نَشَ فّ مَنفّ سُلٍمَنِ شَ وَلِيٍ رَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ شَ قٍ رَ. نَ وَلِيٍ نَن يَ؛ 41 كِنكِ قِرِنيِيٍ، عٍ شُنيِ تٌقَنشِيٍ، سٍ رَشُنمَسٍ نَشٍيٍ عٍ قَرِ، 42 كْوبّ بٌفِ مَنِيّ كّمّ نَانِ فبَكُشِ عٍ رَ، كْوبّ بٌفِ مَنِيّ سَقّ قِرِن سٍ رَشُنمَسٍ كٍرٍن مَ كِنكِيٍ شُنيِ رَ، 43 سُنبُي مَشَنِن سٍ قُ، 44 يٍ سَسٍ شُنفبٍ نَشَن شِلِ «بَا،» نِنفٍ قُ نُن قِرِن مِسَالِ نَشٍيٍ نَ يٍ سَسٍ شُنفبٍ بُن مَ، 45 تُندٍيٍ، ثٍلِيٍ، ثَانِيٍ. شُرَ مِ سٍ نَشٍيٍ بِرِن يَءِلَن مَنفّ سُلٍمَنِ بّ عَلَتَلَ شَ بَنشِ شَ قٍ رَ، عَ عٍ يَءِلَن وُرٍ فبٍيلِ رَشُنُشِ نَن نَ. 46 مَنفّ نُ نَ يْشُي رَشُنُ يُرُدّن مّرّ يِرٍ نّ، سُكْتِ نُن سَرَتَن تَفِ. 47 مَنفّ سُلٍمَنِ نَ بِرِن يَءِلَن وُرٍ فبٍيلِ نَن نَ، نَشَن شَ فبٌي شَسَبِ مُ نُ نْمَ كٌلٌندٍ.
48 سُلٍمَنِ سٍ فبٍفبٍ يَءِلَن نّ عَلَ شَ بَنشِ بّ، عَلْ سّرّشّبَدٍ شّيمَ دَاشِ، تٍيبِلِ شّيمَ دَاشِ ندٍ تَامِ سّرّشّ سَمَ دّننَشّ، 49 لَنثُي دْشْ سٍ شّيمَ دَاشِيٍ نَشٍيٍ دّشّمَ يِرٍ سّنِيّنشِ كُي سّرِيّ كِ مَ، عَ قُفٍ مِسَالِشِيٍ، لَنثُييٍ، تّ شُبٍ كْ سٍ شّيمَ دَاشِيٍ، 50 ثَانِيٍ، قِنّيٍ، ثْوتِ تٌقَنيِيٍ، ثِلٍتِيٍ، كٌلٌثْوتِ شّيمَ قَنيِ دَاشِيٍ، عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ شَ نَادّيٍ فبَكُ سٍ شّيمَ دَاشِيٍ، نَشٍيٍ نُ نَ يِرٍ سّنِيّنشِ قِسَمَنتٍ سٌدٍ دّ رَ نُن هْرْ مْبَنشِ سٌدٍ دّ رَ.
51 سُلٍمَنِ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ شَ سٍيٍ يَءِلَن شّيمَ رَ نَ كِ نّ. عَ تٌ فّ نَ رَ، عَ نَشَ سٍ بِرِن نَسٌ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ شَ نَاقُلِ رَفَتَدٍ كُي، عَ بَبَ دَوُدَ نَشٍيٍ قِشِ عَلَ مَ.