6
عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ تِقٍ
حّ كّمّ نَانِ حّ تٌنفٌ سٌلٌمَسَشَن تٌ دَنفِ كٍلِقٍ عِسِرَيِلَ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ تّمُي نَشّ، مَنفّ سُلٍمَنِ نَشَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ تِ قْلْ سِوِ كِكٍ كُي. نَ حّ قِندِشِ عَ شَ مَنفّيَ حّ نَانِ ندٍ نَن نَ عِسِرَيِلَ بْشِ شُن مَ. سُلٍمَنِ عَلَ شَ بَنشِ تِ يِ مَنِيّ شَسَبِ نَن نَ؛ عَ كُيّ حْنفْن يَ تٌنفٌ سٍننِ، عَ فبٌي حْنفْن يَ مْشْحّن، عَ عِتٍ حْنفْن يَ تٌنفٌ سَشَن. عَ يَتَفِ بُنتُنيِ شَ كُيّ نُ لَنشِ حْنفْن يَ مْشْحّن نَن مَ، عَلْ بَنشِ شَ كُيّ نَ كِ نَشّ. عَ فبٌي قَن قِندِ حْنفْن يَ مْشْحّن نَن نَ.
عَ وُندّرِيٍ نُ يَءِلَنشِ بَنشِ شَلّ نَن كُي، وُرِيٍ قَن نُ يَءِلَنشِ عٍ قَرِ. عَ نَشَ كٌنكٌي قَتُ هْرْ مْبَنشِ شَلّ رَبِلِنيِ. كٌنكٌي سِنفٍيٍ شَ فبٌي نُ لَنشِ حْنفْن يَ سُولِ نَن مَ. نٍيٍ قَرِ كٌنكٌي فبّتّيٍ نَشَ دْشْ نَشٍيٍ شَ فبٌي نُ لَنشِ حْنفْن يَ سٍننِ مَ. نٍيٍ قَن قَرِ كٌنكٌي فبّتّيٍ نَشَ دْشْ نَشٍيٍ شَ فبٌي نُ لَنشِ حْنفْن يَ سٌلٌقٍرٍ مَ. هْرْ مْبَنشِ شَلّ شَ مَرَبِنيٍ نُ رَشُرُنشِ عَ قُفٍ بِرِ رَ، عَلَكٌ كٌنكٌييٍ مَسَ وُرِيٍ مُ سٌمَ بَنشِ شَلّ كُي كِ نَشّ. عٍ تٌ نُ هْرْ مْبَنشِ تِمَ، عٍ نُ فّمّيٍ رَوَلِمَ نَشٍيٍ حَن نُ بَرَ مَسٌلِ فٍيَ يِرٍ عٍ تٌنفٌشِ دّننَشّ. نَ كِ وَلِسٍ يٌ شُي مُ نُ مّمَ هْرْ مْبَنشِ يِرٍ، عَلْ دّرّ مَ، بٍرَ، شَ نَ مُ عَ رَ وَلِسٍ فبّتّ نَشَن يَءِلَنشِ وُرٍ رَ. نَادّ ندٍ نُ نَ بَنشِ يِرٍقَنيِ مَ نَشَن مِنِمَ كٌنكٌييٍ يِرٍ مَ. تٍدٍ سَمّ دَاشِ ندٍ نُ يَءِلَنشِ بَنشِ كُي مَ، نَشَن نُ كٌنكٌييٍ كُي مَسْتْمَ كٌورٍ رَ. عٍ تٌ فّ بَنشِ تِدٍ، سُلٍمَنِ نَشَ عَ رَشُنمَ سّدِرِ وُرِيٍ رَ. 10 كٌنكٌي نَشٍيٍ نُ تِشِ هْرْ مْبَنشِ سّيتِيٍ مَ، عٍ عِتٍ حْنفْن يَ سُولِ. نَ بِرِن نُ شِرِشِ بَنشِ مَ سّدِرِ وُرِيٍ رَ.
11 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن مَنفّ سُلٍمَنِ بّ، عَ نَشّ، 12 «ﭑ شَ عَ قَلَ عِ بّ يِ بَنشِ تِقٍ شَ قٍ رَ، شَ عِ سَ عِ حّرّ ﭑ مَ كِرَ شْن مَ، شَ عِ سَ ﭑ مَ سّرِيّ رَبَتُ، شَ عِ سَ ﭑ مَ يَامَرِيٍ سُشُ، ﭑ نَن ﭑ مَ لَايِدِ رَكَمَلِمَ نّ عِ بّ، ﭑ نَشَن قَلَ عِ بَبَ دَوُدَ بّ. 13 نَ كُي ﭑ لُمَ نّ ﭑ مَ حَمَ تَفِ، ﭑ مُ عِ بّحِنمَ عَبَدَن.»
14 سُلٍمَنِ نَشَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ تِ، عَ وَلِ رَحْن. 15 عَ نَشَ سّدِرِ وُرِ شٍبٍنيِيٍ مَقَتُ بَنشِ شَلّيٍ مَ عَ كُي، كٍلِقٍ عَ شَلّ قْلّ مَ هَن بَنشِ شُنيِ رَ. عَ نَشَ سِثِرّ وُرِ شٍبٍنيِيٍ مَقَتُ بَنشِ فبَاتَ مَ. 16 عَ نَشَ سّدِرِ وُرِ شٍبٍنيِيٍ مَقَتُ كٌنكٌي حْنفْن يَ مْشْحّن دَاشِ مَ بَنشِ كُي دُنشُي رَ، كٍلِقٍ عَ فبَاتَ مَ هَن قُفٍ. نَ نُ قِندِشِ يِرٍ سّنِيّنشِ قِسَمَنتٍ نَن نَ. 17 بَنشِ ثَلَا دْنشْي نَشَن نُ نَ نَ يَتَفِ، نُ كُيَ حْنفْن يَ تٌنفٌ نَانِ. نَ نُ قِندِشِ يِرٍ سّنِيّنشِ نَن نَ. 18 سّدِرِ وُرِ شٍبٍنيِيٍ نَشٍيٍ نُ قَتُشِ بَنشِ شَلّيٍ مَ ثَلَا مَ، سَنسِ بٌفِيٍ نُن سَنسِ قُفٍيٍ قَن نُ مَسٌلِشِ عٍ مَ. نَ كِ، فّمّ مُ نُ تٌمَ بَنشِ كُي مَ قٍقٍ مَ.
19 سُلٍمَنِ نَشَ يِرٍ سّنِيّنشِ قِسَمَنتٍ يَءِلَن هْرْ مْبَنشِ كُي، عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ دْشْمَ دّننَشّ. 20 نَ يِرٍ كُيَ حْنفْن يَ مْشْحّن، عَ عِفبٌ حْنفْن يَ مْشْحّن، عَ عِتٍ حْنفْن يَ مْشْحّن. شّيمَ نُ مَسٌشِ نَ كٌنكٌي شَلّيٍ بِرِن مَ، عَ نُن سّرّشّبَدٍ مَ نَشَن يَءِلَنشِ سّدِرِ وُرِ رَ. 21 مَنفّ سُلٍمَنِ نَشَ شّيمَ مَسٌ نَ يِرٍ سّنِيّنشِ قِسَمَنتٍ شَلّيٍ مَ. عَ نَشَ يْلْنشْنيِ شُنشُرِ شّيمَ دَاشِيٍ فبَكُ نَا سٌدٍ دّ رَ. 22 بَ نَ رَ، عَ نُ بَرَ شّيمَ مَسٌ نَ هْرْ مْبَنشِ شَلّيٍ بِرِن مَ، عَ نُن سّرّشّبَدٍ مَ نَشَن نُ نَ نَا.
23 عَ نَشَ مَلٍكّ قِرِن مِسَالِ مَسٌلِ وُلَءِ عٌلِوِ وُرِ رَ. عٍ عِتٍ حْنفْن يَ قُ. 24 مَلٍكّ سِنفٍ فَبُتٍنيِ كٍرٍن شَ كُيّ حْنفْن يَ سُولِ، عَ فَبُتٍنيِ قِرِن ندٍ قَن شَ كُيّ حْنفْن يَ سُولِ، نَشَن لَنمَ نْنفْن قُ مَ كٍلِقٍ عَ كْولَ مَ هَن عَ يِرٍقَنيِ مَ. 25 بٌورٍ مَلٍكّ قَن فبٍيٍ لَنشِ حْنفْن يَ قُ نَن مَ. عٍ قِرِنيِ نُ يَءِلَنشِ كّحَ كٍرٍن نَن نَ. 26 عٍ قِرِنيِ عِتٍ حْنفْن يَ قُ. 27 سُلٍمَنِ نَشَ نَ مَلٍكّيٍ تِ يِرٍ سّنِيّنشِ قِسَمَنتٍ تَفِ، عَلَكٌ مَلٍكّيٍ فَبُتٍنيِيٍ شَ بَنشِ شَلّيٍ لِ، عٍ قَن شَ عٍ بٌورٍ لِ بَنشِ تَفِ. 28 سُلٍمَنِ نَشَ شّيمَ مَسٌ نَ مَلٍكّ قِرِنيِيٍ بِرِن مَ.
29 عَ نَشَ يَامَرِ قِ، عَ عٍ شَ مَلٍكّيٍ، تُفِ بِلِيٍ، نُن وُرِ قُفٍ تٌقَنيِ مِسَالِيٍ مَسٌلِ بَنشِ شَلّيٍ مَ، نَشٍيٍ نُ نَ يِرٍ سّنِيّنشِ قِسَمَنتٍ نُن يِرٍ سّنِيّنشِ كُي. 30 عَ نَشَ شّيمَ مَسٌ بَنشِ فبَاتَ مَ نَ يِرٍ قِرِنيِيٍ كُي. 31 عَ نَشَ هْرْ مْبَنشِ شَ نَادّيٍ يَءِلَن وُلَءِ عٌلِوِ وُرِ رَ. عَ عٍ فبَكُ عٌلِوِ وُرِ شٍبٍنيِيٍ رَ نَشٍيٍ شَ مَرَبِنيٍ مُ نُ بَنشِ شَلّ فبٍ لِمَ، قٌ دْشْ نَانِ. 32 نَ نَادّ قِرِنيِيٍ نُ يَءِلَنشِ وُلَءِ عٌلِوِ وُرِ نَن نَ. مَلٍكّ، تُفِ بِلِ، نُن وُرِ قُفٍ تٌقَنيِيٍ مِسَالِيٍ نُ مَسٌلِشِ نَ نَادّيٍ مَ. شّيمَ نُ مَسٌشِ نَ نَادّيٍ نُن نَ مِسَالِيٍ مَ 33 عَ نَشَ نَ مْولِ رَبَ نَادّيٍ مَ نَشٍيٍ نُ نَ يِرٍ سّنِيّنشِ مَ. عٍ يَءِلَنشِ عٌلِوِ وُرِ رَ، عٍ فبَكُشِ وُرِ شٍبٍنيِيٍ رَ نَشٍيٍ مُ نُ بَنشِ شَلّ شَ مَرَبِنيٍ لِمَ قٌ دْشْ سَشَن. 34 نَادّ قِرِنيِ فبّتّ نُ يَءِلَنشِ سِثِرّ وُرِ رَ. 35 عَ نَشَ يَامَرِ قِ عٍ شَ مَلٍكّيٍ، تُفِيٍ، نُن سَنسِ قُفٍ تٌقَنيِ مِسَالِيٍ مَسٌلِ عٍ مَ. نَ دَنفِ شَنبِ عَ نَشَ شّيمَ مَسٌ نَادّيٍ نُن نَ مِسَالِيٍ مَ.
36 عَ نَشَ بُنتُنيِ يَءِلَن فّمّ مَسٌلِشِيٍ رَ، نَشٍيٍ نُ دْشْشِ سَقّ سَشَن نَ، عَ نُن سّدِرِ وُرِ سَقّ كٍرٍن نَ.
37 عَلَتَلَ شَ بَنشِ دْشْ قْلْ سِوِ كِكٍ نَن نَ، سُلٍمَنِ شَ مَنفّيَ حّ نَانِ ندٍ. 38 عَ نَشَ حْن بُلُ كِكٍ رَ، كِكٍ سٌلٌمَسَشَن ندٍ، سُلٍمَنِ شَ مَنفّيَ حّ قُ نُن كٍرٍن ندٍ. نَ بَنشِ بِرِن تِ حّ سٌلٌقٍرٍ نَن بُن مَ، عَ قَ لُ عَلْ عَلَ نُ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ.